ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stonehenge

S T OW1 N HH EH2 N JH   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stonehenge-, *stonehenge*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cool, Stonehenge.แจ๋ว สโตนเฮนจ์ Advanced Gay (2011)
Made out of the same material as Stonehenge.ทำมาจากหินแบบเดียวกับที่สโตนเฮนจ์ Caged Fae (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
STONEHENGE    S T OW1 N HH EH2 N JH

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯托肯立石圈[sī tuō kěn lì shí quān, ㄙ ㄊㄨㄛ ㄎㄣˇ ㄌㄧˋ ㄕˊ ㄑㄩㄢ, ] Stonehenge stone circle [Add to Longdo]
斯通亨治石栏[Sī tōng hēng zhì shí lán, ㄙ ㄊㄨㄥ ㄏㄥ ㄓˋ ㄕˊ ㄌㄢˊ, / ] Stonehenge stone circle [Add to Longdo]
索尔兹伯里石环[Suǒ ěr zī bó lǐ shí huán, ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄗ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ ㄕˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] Stonehenge; Salisbury stone circle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stonehenge \Stone"henge\, n.
   An assemblage of upright stones with others placed
   horizontally on their tops, on Salisbury Plain, England, --
   generally supposed to be the remains of an ancient Druidical
   temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Stonehenge
   n 1: an ancient megalithic monument in southern England;
      probably used for ritual purposes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top