Search result for

stimmer

(53 entries)
(1.8639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stimmer-, *stimmer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stimmer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stimmer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you the piano tuner or the man with the party favours?Sind Sie der Klavierstimmer oder der Mann vom Party-Service? Popeye (1980)
Upstate in my hometown, my opponent went down to the ghetto, he was handing out dollar bills to them black people, trying to buy votes.Mein Gegenkandidat besuchte das Ghetto. Er verteilte Dollars an Schwarze, um ihre Stimmern zu kaufen. The Dead Zone (1983)
"You need quiet," as the deaf-mute said to the piano tuner."Sie brauchen Stille," sagte der Taube zum KlavierstimmerThe Dresser (1983)
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.Meine Stimmerkennung funktioniert noch nicht perfekt, auch wenn sie besser wird, wie man sieht. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll get a tuner out here tomorrow.Morgen bestelle ich einen KlavierstimmerBlack Widow (1987)
Otherwise, I'll ask for a solution at the right place. If you don't do that you will be retired, as the piano tuner, you were, if I'm not wrong. Good by.Wenn Sie das nicht machen, werden Sie als Klavierstimmer pensioniert, was Sie waren, wenn ich mich nicht irre. Blackbird (1988)
It's a digital voice-recognition monitor hooked up to an access booth.Ein digitaler Stimmerkennungsmonitor gekoppelt an eine Eingangssperre. Sneakers (1992)
I designed the voice recognition chip.Ich habe den Stimmerkennungschip entworfen. Sneakers (1992)
Switch to voice recognition.Umschalten auf Stimmerkennung. Slaughter of the Innocents (1993)
Voice recognition activated.- Stimmerkennung aktiviert. Slaughter of the Innocents (1993)
It's something I designed - a spectrum analyser which recognises voice-pattern stress modulations.Das hier ist mein Spektrum-Analysator. Er liest Betonungsvarianten auf Stimmerkennungsbasis. Tank Girl (1995)
And piano tuner or spy Jack just wasn't ready for the responsibility of a family.Ob Klavierstimmer oder Spion, Jack war nicht so weit, für eine Familie Verantwortung zu übernehmen. The Dad Who Came in from the Cold (1996)
Files originating from and designated compartmentalized by the Millennium Group can only be opened by an encoded phrase from your unique vocal signature.Von der Millennium-Gruppe als prekär klassifizierte Dateien können ab sofort nur mit einer persönlichen Stimmerkennung geöffnet werden. The Beginning and the End (1997)
Possibly tortured him to record his voice-activated code.Vielleicht hat sie ihn gefoltert, um seine Stimmerkennung aufzunehmen. A Room with No View (1998)
Open the pod bay door, please, HAL.STIMMERKENNUNG EINLEITEN Öffne die Tür zum Laderaum, HAL. Owls (1998)
A recorded transmission and his security access phrase.Eine Aufnahme der Stimmerkennung und seinen Sicherheitszugang. The Time Is Now (1998)
Oh, I turned up a Tom Ripley... who had been a piano tuner in the music department.Ich habe einen Tom Ripley gefunden, der Klavierstimmer war am Musikinstitut. The Talented Mr. Ripley (1999)
- Initiative vocal-code match complete.- Stimmerkennung erfolgreich. Hush (1999)
Vocal code not accepted.Stimmerkennung negativ. Hush (1999)
Please state your name for vocal identification.Zur Stimmerkennung Namen angeben. Hush (1999)
Vocal code not accepted.Stimmerkennung negativ. Hush (1999)
Last night,Knox was kidnapped and his voice-identification software was stolen.Gestern wurde Knox entführt Sein Programm für Stimmerkennung wurde entwendet Charlie's Angels (2000)
Combine that with voice identification-- Any cell phone could be a homing device.In Kombination mit Stimmerkennung... ..werden Handys zur Zielsucheinrichtung. Charlie's Angels (2000)
Knox Technologies voice identification software download confirmed.Knox Technologies Stimmerkennungsprogramm geladen Charlie's Angels (2000)
This remains your home.Hier istimmer dein Zuhause. Tanguy (2001)
- Got it. Jack, the lab door is controlled by a voice-recognition system.Die Tür zum Labor öffnet sich über Stimmerkennung. Passage: Part 2 (2002)
Faxes, Internet communications, phone calls. All routed to voice and optical recognition computers.Fax, Internet, Telefon - all das ist mit Computern mit Stimmerkennung verknüpft. A Higher Echelon (2003)
Voice-matching will ensure security.Die Stimmerkennung sorgt für Sicherheit. The Incredibles (2004)
Signal interceptions with voice-recognition software, surveillance.Abhören von Signalen mit Stimmerkennungssoftware, Überwachung. Collateral (2004)
I agree with your girlfriend.Ich stimmer deiner Freundin zu. Lovesick Ass (2004)
Unfortunately, one particular thought did not.Dummerweiße, ein Bestimmer nicht. Ich habe 5 Hunde. Pilot (2005)
I pay the piano tuners and buy new instruments myself.Den Klavierstimmer bezahle ich aus eigener Tasche... und die Neuanschaffung eines Instruments übernehme ich ebenfalls. Four Minutes (2006)
Voice print access, john Lumic.Stimmerkennungszugriff: Rise of the Cybermen (2006)
Lately it's been harder for me to filter the voices. And hearing what they're really thinking...In letzter Zeit fällt es mir schwerer, Stimmern herauszufiltern, und... zu hören, was sie wirklich denken... Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
An enabler doesn't conspire against, an enabler enables.Ein Zustimmer heckt nichts gegen jemanden aus, ein Zustimmer stimmt zu. The Jerk (2007)
We applied voice recognition software and, using satellites, cast a net... -...over every landline and cell on the globe.Mit Stimmerkennungssoftware und Satelliten überwachen wir alle Festnetztelefone und Handys der Welt. Kara (2007)
There's no more... no more voices going, "Ba ba ba ba ba," no more voices whispering, you know, "Ba-ba..." And then...Es gibt keine... keine Stimmen, mehr die, 'Babababababababa' machen, keine Stimmer mehr, die wisst ihr, 'Bababa...' flüstern und dann...und dann... Cassie (2007)
I am the decider!Ich bin der BestimmerThe Fighting Irish (2007)
I'm the decider!Ich bin der BestimmerThe Fighting Irish (2007)
A piano tuner.KlavierstimmerStill Walking (2008)
A tuner?StimmerStill Walking (2008)
When I grow up, I want to be a piano tuner, just like Dad.Wenn ich groß bin, will ich Klavierstimmer werden, genau wie Papa. Still Walking (2008)
When you're in the tank, you must listen to my voice At all times.Wenn Sie im Tank sind, müssen Sie auf meine Stimmer hören, die ganze Zeit. The Dreamscape (2008)
PARKER, WHAT'S THE STATUS OF THE VOICE LOCK?Parker, wie ist der Status bei dem Stimmerkennungsschloss? The Homecoming Job (2008)
I have a beard now.Lässt du deine innere Stimmer dich immer noch kontrollieren? My Happy Place (2009)
You're the boss. The Commander!Ah, du bist hier der BestimmerMicmacs (2009)
-Voice recognition requested.-Stimmerkennung angefordert. [Rec] 2 (2009)
Incorrect voice recognition.Fehlerhafte Stimmerkennung. [Rec] 2 (2009)
Voice recognition requested.Stimmerkennung angefordert. [Rec] 2 (2009)
Voice recognition requested.Stimmerkennung angefordert. [Rec] 2 (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimmer {m}tuner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Stimmer [ʃtimr] (n) , s.(m )
     tuner
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top