Search result for

ste

(180 entries)
(0.4625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ste-, *ste*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
stereotype (n ) general image of a certain group of people

English-Thai: Longdo Dictionary
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
steel (n ) เหล็ก
steel tape (n ) ตลับเมตร
steepness (n ) ความสูงชัน
steeze (n slang ) สไตล์
stemสกัดกั้น
step back ( ) หยุดทำกิจกรรม/การงาน โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป to pause in an activity, esp. to consider what to do next. We need to step back and look at all our options.
stereotype (n ) การเหมารวม
sterile (n ) clean
sterile (n ) clean
stevia[tian2 ju1] (n ) หญ้าหวาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stem    [N] ลำต้น, See also: ก้าน
step    [N] ก้าว
step    [VI] ก้าว, Syn. pace, stride
step    [VT] ก้าว, Syn. pace, stride
ster    [SUF] ผู้ซึ่ง
stet    [VT] ไม่ตัดออก
stew    [VT] เคี่ยว, See also: ตุ๋น
stead    [N] ตัวแทน
steak    [N] เนื้อหรือปลาชิ้นหนา สำหรับทอดหรือย่าง, See also: เนื้อสเต๊ค
steal    [VI] ขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steady state conditionภาวะสถานะคงตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stealing childrenการลักพาเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
steam launchเรือกลไฟ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
steam rollerการบดขยี้ (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steam tentกระโจมอบไอน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stearrhea; stearrhoea; steatorrhea; steatorrhoeaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stearrhoea; stearrhea; steatorrhea; steatorrhoeaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steatorrhea; stearrhea; stearrhoea; steatorrhoeaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steatorrhoea; stearrhea; stearrhoea; steatorrheaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
steady flowsteady flow, การไหลแบบคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
steady-non uniform flowsteady-non uniform flow, การไหลคงที่แบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Steamไอน้ำ [TU Subject Heading]
Steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ, เครื่องจักรที่ทำงานได้โดยใช้แรงดันของไอน้ำดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Steam engineeringวิศวกรรมไอน้ำ [TU Subject Heading]
Steam fogหมอกไอน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Steam power plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam Power Plantโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องต้นกำลังหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงนี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำในหม้อน้ำ เมื่อได้รับ พลังความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาเผา (furnace) ไอน้ำจะถูกส่งไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะผ่านไปกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น (condenser) และถูกส่งกลับมารับความร้อนใหม่ในหม้อน้ำ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของน้ำให้เป็นไอได้อย่าง รวดเร็ว เมื่อเริ่มเดินเครื่องแต่ละครั้งจนใช้งานได้จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (base load plant) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา เป็นระยะเวลานานก่อนการหยุดเครื่องแต่ละครั้ง โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมีขนาดประมาณ 1-1,300 เมกะวัตต์ สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ขยะ ฯลฯ และมีประสิทธิภาพประมาณ 30-35% และมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Steam power-plantsโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
steAdvance two steps.
steTake three steps and jump.
steJust step right over there.
steBut for your steady support, my mission would have resulted in failure.
steYou must watch your step all the way.
steThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
steThe stew must have disagreed with me.
steTheir trouble stems from a trifling matter.
steThey must have suspected me of stealing.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stead(สเทด) n. ตัวแทน,แทน,สถานที่แทน,สถานที่ vt. มีประโยชน์,รับใช้,เอื้ออำนวย
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
steak(สเทค) n. ชิ้นเนื้อหั่นชิ้นใหญ่ (โดยเฉพาะเนื้อวัวหรือเนื้อปลาทอด) ,เนื้อหั่น,เนื้อสเต๊ค
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch
stealing(สทีล'ลิง) n. การขโมย,ของโจร,การแอบทำ, Syn. theft,embezzlement
stealth(สเทลธฺ) n. วิธีการลับ ๆ ,พฤติการณ์ลับ,การแอบทำ., See also: stealthful adj. stealthly adv. stealthless adj. -S.subterfuge,furtiveness
stealthy(สเทล'ธี) adj. ลึกลับ,แอบทำ,แอบ ๆ ซ่อน ๆ, See also: stealthily adv. stealthiness n., Syn. covert,sly,sneak,furtive
steam(สทีม) n. ไอน้ำ,ไอ,หมอก,กำลัง,พลังงาน,อำนาจvi. ปล่อยไอน้ำ,พ่นไอ,เป็นไอ,เคลื่อนที่ด้วยพลังไอน้ำ,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. นึ่ง,อบ,ต้ม. adj. ด้วยไอน้ำ,ใช้ไอน้ำ,ทำไอน้ำ,เกี่ยวกับไอน้ำ.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
stead(n) ตัวแทน,สถานที่
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น
steadily(adv) อย่างแน่วแน่,อย่างมั่นคง,อย่างหนักแน่น,อย่างเด็ดเดี่ยว
steadiness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความสม่ำเสมอ,ความคงที่,ความหนักแน่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
steady(vt) ทำให้คงที่,ทำให้มั่นคง,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้หนักแน่น
steak(n) เนื้อสเต็ก
steal(vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน
stealth(n) การลอบทำ,พฤติการณ์ลับ,การลักลอบ
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับอาสา    [V] volunteer, See also: step forward, offer, Syn. อาสา, Example: เขารับอาสาจะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้, Thai definition: รับทำโดยเต็มใจ
ห่อหมก    [N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
เครื่องเสียง    [N] stereo, See also: electroacoustic
ช่างดัดเหล็ก    [N] bar bender, See also: steel bender
เตารีดไอน้ำ [N] steam, spray, and dry iron
บันไดหนีไฟ    [N] ladder, See also: steel sadder
ทีละขั้น    [ADV] step by step, Example: ฉันก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นช้าๆ เพราะกลัวสะดุดกระโปรงบานยาว, Thai definition: ทีละหนึ่งลำดับต่อเนื่องไป
สเตียรอยด์    [N] Steroids, Example: สเตียรอยด์มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เชื่อกันว่าถ้าไม่มีสเตียรอยด์เลยอาจทำให้ถึงตายได้, Thai definition: อินทรียสารที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ฮอร์โมนหลายชนิด
ไอน้ำ [N] steam, Syn. ไอ, ละอองน้ำ
ปลอดเชื้อ    [ADJ] sterile

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée

CMU English Pronouncing Dictionary
STEP    S T EH1 P
STEN    S T EH1 N
STEC    S T EH1 K
STEW    S T UW1
STEM    S T EH1 M
STET    S T EH1 T
STEPS    S T EH1 P S
STEPH    S T EH1 F
STEHR    S T EH1 R
STEER    S T IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sten    (n) (s t e1 n)
stem    (v) (s t e1 m)
step    (v) (s t e1 p)
stet    (nil) (s t e1 t)
stew    (v) (s t y uu1)
Stein    (n) (s t ii1 n)
Steve    (n) (s t ii1 v)
stead    (n) (s t e1 d)
steak    (n) (s t ei1 k)
steal    (v) (s t ii1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด
Steg(n) |der, pl. Stege| สะพานขึ้นไปบนเรือ, สะพานข้ามลำธาร ส่วนมากเป็นสะพานไม้
stehenยืน |stand, gestanden|
stehen(vi) |stand, hat gestanden, + in/auf/an + D| มีเขียนไว้, ถูกเขียนไว้ เช่น In der Zeitung steht eine interessante Nachricht. ในหนังสือพิมพ์มีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่ง
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
stehlen(vt) |stiehlt, stahl, hat gestohlen| ขโมย
steil(adj) ชัน
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stelle {f}; Ziffer {f}ziffer
Stern,-e (n) ดาว, ดารา

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] steadfast; inalienable [Add to Longdo]
不育性[bù yù xìng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, ] sterility [Add to Longdo]
不育症[bù yù zhèng, ㄅㄨˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, ] sterility; barrenness [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] step with the right foot [Add to Longdo]
仔姜[zǐ jiāng, ㄗˇ ㄐㄧㄤ, / ] stem ginger [Add to Longdo]
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, ] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly [Add to Longdo]
偷窃[tōu qiè, ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal; theft [Add to Longdo]
八字步[bā zì bù, ㄅㄚ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] step with feet splayed outwards [Add to Longdo]
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, ] steamed stuffed bun [Add to Longdo]
危径[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] steep and perilous path [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
[ぼう, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
働き口[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
免税[めんぜい, menzei] Steuerbefreiung, Steuererlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STE
     Section Terminating Equipment (SONET)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STE
     Secure Terminal Equipment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STE
     Standard Terminal Equipment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STE
     Spanning Tree Explorer
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐ste
   ‐th
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top