Search result for

stasi

(36 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stasi-, *stasi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stasis[N] การหยุดนิ่ง, See also: การหยุดชะงัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน
ecstasisn. การขยายพยางค์, See also: ecstatic adj. ดูecstasis -pl. ecruses
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน,ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.
metastasis(มะแทส'ทะซิส) n. การย้ายของโรคหรือเชื้อหรือเซลล์จากส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งที่ไม่ติดต่อกันโดยตรง., See also: metastatic adj. pl. metastases

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stasimonเพลงพรรณนาสตาซิมอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stasis๑. การหยุดไหล, การไหลช้า๒. ภาวะสมดุลแรงต้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis, intestinalภาวะสารคั่งในลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis, venous๑. ภาวะเลือดดำหยุดไหล๒. ภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am Michel Stasiak, fbiผมชื่อไมเคิลสตาสซี่จากเอฟบีไอ Fast & Furious (2009)
I need Stasiak down here right away Thanksผมมีเอกสารอยากให้สตาสซี่ลงมาเซ็นเอกสารด่วน Fast & Furious (2009)
Stasiak, go and get yourself cleaned upไปทำแผลก่อนไป Fast & Furious (2009)
- It's Stasiak - We got a matchท่านคะ เราได้ลายนิ้วมือแล้วค่ะ Fast & Furious (2009)
Why would a tried and true communist a hardliner that spent 30 years in the Stasi fighting against the evils of capitalism...ทำไมอดีตตำรวจลับ เยอรมันตะวันออกอย่างคุณ ซึ่งใช้เวลาในชีวิต มากกว่า 30 ปี ต่อสู้ฟาดฟันกับปิศาจร้าย\ พวกทุนนิยม The International (2009)
Their stasis pods are outfitted with neural stimulators designed to keep their occupants' brains active during extended hibernations, so when they hooked me up...รังไหมพวกนั้นเต็มไปด้วยเครื่องมือ ซึ่งมีการจำลองระบบประสาท ถูกออกแบบให้การทำงานของสมอง ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา Resurgence (2010)
They were in stasis for who knows how long before we came around.พวกนั้นก็หยุดไป ใครจะรู้ว่านานแค่ไหน ก่อนที่เราจะไปเจอพวกเขาเสียอีก Resurgence (2010)
I was a former member of the Stasi the Ministry for State Security.ผมเป็นอดีตสมาชิก stazy Unknown (2011)
In the Stasi in East Germany.ใน stazy ทางด้านเยอรมันตะวันออก Unknown (2011)
Well, I've just completed a thorough diagnostic on one of the stasis pods.ดีเลย, เราเพิ่งเสร็จจากการวิเคราะห์ Pods ตัวหนึ่งที่มันไม่ทำงาน Gauntlet (2011)
Once you're sealed inside the stasis pod, your metabolism shuts down.เมื่อคุณจำศีลอยู่ใน pod เมตาบอลิซึมของคุณจะหยุดทำงาน Gauntlet (2011)
We're ready to put the first group into stasis.เราพร้อมแล้วที่จะส่งกลุ่มแรกเข้าจำศีล Gauntlet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุษบาริมทาง [n. exp.] (butsabā rimthāng) EN: Indian asystasia   
การละทิ้งศาสนา[n. exp.] (kān lathing sātsanā) FR: abjuration [f] ; apostasie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STASI    S T AA1 S IY0
STASIK    S T AA1 S IH0 K
STASIO    S T AA1 S IY0 OW0
STASIAK    S T AA1 S IY0 AE0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピスタシス[, episutashisu] (n) epistasis [Add to Longdo]
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]
ホメオスタシス[, homeosutashisu] (n) homeostasis [Add to Longdo]
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
恒常性[こうじょうせい, koujousei] (n) constancy; homeostasis; homoeostasis [Add to Longdo]
止血[しけつ, shiketsu] (n,vs,adj-no) stop bleeding; hemostasis; haemostasis [Add to Longdo]
宿便[しゅくべん, shukuben] (n) feces contained long in the intestines; fecal stasis; coprostasis [Add to Longdo]
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top