Search result for

stallung

(55 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stallung-, *stallung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stallung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stallung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come, we'll go to the stables.Gehen wir in die Stallungen! Little Lord Fauntleroy (1980)
- And there are stables in back of the house.- Und er hat Stallungen. - Sonst noch was? Tempered Steele (1982)
From 7 in the morning... until 9 in the morning... the whole of the back of the house... from the stable block to the laundry garden... will be kept clear.Von sieben Uhr bis neun Uhr morgens ist die gesamte Rückseite des Hauses sowie der Bereich von den Stallungen bis zum Wäschegarten freizuhalten. The Draughtsman's Contract (1982)
No person shall use the main stable yard gates whatsoever... and no person shall use the back door... or interfere with the windows or furniture... of the back part of the house.Niemand darf das Haupttor zu den Stallungen oder die Hintertür des Hauses benutzen oder sich an den Fenstern oder Möbeln des hinteren Teils des Hauses zu schaffen machen. The Draughtsman's Contract (1982)
I made a mental note that Mr. H. had at least one young, but promising stallion in his stables.(Fanny) Zu meiner Zufriedenheit stellte ich fest, dass Mr. H zumindest einen... jungen, aber vielversprechenden strammen Zuchthengst in seinen Stallungen hatte. Fanny Hill (1983)
By the way, the preview is in progress at the main stables.Übrigens, die Schau läuft bereits in den Hauptstallungen. A View to a Kill (1985)
The stables are over here.Die Stallungen sind dort drüben. A View to a Kill (1985)
Your stables are magnificent.Ihre Stallungen sind beeindruckend. A View to a Kill (1985)
Not only that, but he stole a very spirited and valuable horse, a beautiful young pinto that belonged to my personal family stable.Und damit nicht genug, stahl er auch noch ein sehr feuriges und wertvolles Pferd, einen schönen, jungen Schecken aus meinen eigenen Stallungen. Dead Man (1995)
Trees, grass, stables.Bäume, Gras, Stallungen. Dear God (1996)
- There was a fire at the stables.Es hat in den Stallungen gebrannt. The Strong, Silent Type (2002)
The property has stables, so why not?Es gibt dort Stallungen, warum nicht? The Fundamental Things Apply (2003)
We sent our servant to the inn to look for a horse, but the only one left is Captain Crawley's. Fancy.- Wir haben unseren Diener zu den Stallungen geschickt, um ein Pferd zu holen, aber das einzige, das übrig ist, gehört Captain Crawley. Vanity Fair (2004)
And it must be hidden in the stables till morning and it must be gone by then.Es wird bis morgen in den Stallungen versteckt und muss dann verschwinden. George and the Dragon (2004)
It's the bevin's stables.Da sind die Stallungen der Bevins. Never the Bride (2008)
I haven't seen you at the stables.Ich habe dich nicht bei den Stallungen gesehen. The Mountain King (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.Meine Gemächer sind unaufgeräumt. Meine Kleider müssen gewaschen, meine Rüstung repariert, meine Stiefel gesäubert, meine Hunde ausgeführt, mein Kamin ausgefegt, mein Bettzeug gewechselt werden und einer muss die Stallungen ausmisten. Valiant (2008)
You can start by cleaning out the stables.Dann könnt Ihr mit dem Ausmisten der Stallungen beginnen. Lancelot (2008)
He found work at the stables. I see.- Er fand Arbeit in den Stallungen. Lancelot (2008)
Happened a few days ago at the stable.Ist vor ein paar Tagen draußen bei den Stallungen passiert. Breach (2010)
Specializing in stables, barns, and stalls.Visitenkarte ist in der Akte. Spezialisiert auf Stallungen, Scheunen und Ställe. Small Sacrifices (2010)
The renovations of the former stables and barn according to the Bavarian building code Article 23C subsection 16. A building code construction project is subject to approval.Der Umbau der ehemaligen Stallungen bzw. Scheune ist laut §23 C Absatz 16 der bayerischen Bauordnung ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben. My Life in Orange (2011)
Find them and meet me at the stables.Finde sie und treffen wir uns bei den Stallungen. The Wolf and the Lion (2011)
The first was for carriages, leading behind the house to the stables, and leaving by the other side through the other gate.Über die erste Einfahrt gelangten die Kutschen hinter das Haus, wo sich die Stallungen befanden, und durch die andere fuhren sie dann wieder hinaus. La certosa di Parma (2012)
Just behind was a direct access to the stables, which are still standing but unused at the present time.Gleich dahinter gab es einen direkten Zugang zu den Stallungen, die es immer noch gibt, aber heute nicht mehr gebraucht werden. La certosa di Parma (2012)
Why aren't you at the stables yet?Warum seid ihr nicht bei den Stallungen? 7:15 A.M. (2012)
He lodges behind the stable house.Er wohnt gleich hinter den Pferdestallungen. Murder in the Dark (2012)
He's following his final thoughts to where he last met me... the stables.Er folgt seinen letzten Erinnerungen dorthin, wo er mich das letzte Mal getroffen hat... Zu den Stallungen. The Doctor (2012)
Henry's at the stables.Henry ist bei den Stallungen. The Doctor (2012)
He's talking about converting the stables into a levitation centre, - for goodness sake!Er will tatsächlich die Stallungen in ein Levitationszentrum umbauen. The Wrong Shape (2013)
My husband held stable at edge of city.Mein Mann hatte am Rande der Stadt Stallungen. Men of Honor (2013)
Laeta hid them beneath the floor of her husband's stables.Laeta hat sie unter dem Boden der Stallungen ihres Mannes versteckt. Decimation (2013)
- "Indian attack U.P. cattle pens," stop."Indianerangriff auf Viehstallungen der U.P." Stopp. Range War (2013)
We'll pick up the trail at the cattle pens.Wir nehmen die Spur bei den Viehstallungen auf. Range War (2013)
They do that in films.Sind das da unten Stallungen? Grace of Monaco (2014)
Check the stables.Seht in den Stallungen nach. Friends and Enemies (2014)
What are these? These are the stables?- Sind das die Stallungen? The Choice (2014)
Past the stables.Vorbei an den Stallungen. Royal Blood (2014)
I'm sure it must have had stables.Ich bin sicher, es gab Stallungen. The Female of the Species (2015)
This is the annex. It was the stables before we had it adapted for Will.Hier waren die Stallungen, bevor wir sie komplett umbauen ließen für Will. Me Before You (2016)
When Digby died, Jenkins just buried him behind the stables.Als Digby starb, vergrub ihn Jenkins einfach hinter den Stallungen. Episode #1.1 (2016)
I share your admiration for Mr. O'Brien, and everything he's doing at Ballydoyle Stables.Ich teile die Bewunderung für Mr. O'Brien. Und was er in den Ballydoyle-Stallungen macht. Scientia Potentia Est (2016)
(Phone dings) don't answer.Funkstille, so ist es sicherer. Und wir müssen zu den alten Stallungen? The Vanishing (2016)
You know the place? I do. What do you mean by "strange"?Aber hier bei den alten Stallungen an der Route 6 geht Merkwürdiges vor. The Vanishing (2016)
We'll get to the horses first thing in the morning.Die Stallungen sehen wir uns morgen früh an. Giant (1956)
Leslie, if Mr. Benedict has finished his breakfast... why don't you show him the stables?Leslie, wenn Mr. Benedict sein Frühstück beendet hat, möchtest du ihm dann nicht die Stallungen zeigen? Giant (1956)
Right here is the corral, that's where I keep my ponies.Hier sind die Stallungen, wo ich meine Pferde halte. Pillow Talk (1959)
The Crawley home, the Crawley stables Crawley's department store.Die Crawley-Villa, die Crawley-Stallungen... das Kaufhaus Crawley's. What a Way to Go! (1964)
I went out to the stable,Ich war bei den Stallungen. The Mack (1973)
To white folks, stable?- Die Stallungen der Weißen? The Mack (1973)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stallung {f}mews [Add to Longdo]
Stallung {f} | Stallungen {pl}stabling | stables [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Stallung [ʃtaluŋ] (n) , s.(f )
     mews; stabling
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top