Search result for

stabes

(686 entries)
(7.2549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stabes-, *stabes*, stabe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stabes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stabes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stab    [VT] แทง, See also: ทิ่ม, จิ้ม, แยง, Syn. knife, pierce, thrust
stab    [N] การแทง, See also: การทิ่ม, การจิ้ม, Syn. jab, prick, puncture
stab    [N] การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. severe criticism
stab    [N] ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน, Syn. sting, twinge
stab    [N] ความพยายาม, Syn. attempt, endeavour, try
stable    [ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
stable    [ADJ] คงรูป, See also: อยู่ตัว, คงตัว, Syn. fixed, permanent
stable    [N] คอกม้า, See also: โรงม้า, Syn. corral, pen, shelter
stable    [VT] นำเข้าคอก, See also: ใส่ในคอก, Syn. corral, pen
stab at    [PHRV] ทิ่ม, See also: แทง, กะซวก
stab in    [PHRV] แทงไปที่, See also: ทิ่มเข้าไป, กะซวกเข้า
stab in    [PHRV] ลอบกัด, See also: หักหลัง
stabile    [N] ชิ้นส่วนของรูปแกะสลักที่ไม่เคลื่อนไหว, Syn. sculpture
stabile    [ADJ] มั่นคง, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, stable
instable    [ADJ] ไม่มั่นคง, See also: ไม่คงที่
unstable    [ADJ] ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable    [ADJ] ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm
unstable    [ADJ] เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable    [ADJ] ไม่สามารถวางใจได้, See also: ไม่สามารถแน่ใจได้, Syn. unreliable, Ant. reliable
unstable    [ADJ] ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable
constable    [N] ตำรวจ, Syn. police officer
establish    [VT] สร้าง, See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, Syn. found, institute, set up
establish    [VT] แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
stability    [N] เสถียรภาพ, See also: ความมั่นคง, Syn. consistency, steadiness
stability    [N] ความเด็ดเดี่ยว, See also: ความแน่วแน่, Syn. firmness, unchangeability
stabilize    [VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้มีเสถียรภาพ, Syn. secure, steady
stabilize    [VI] มั่นคง, See also: มีเสถียรภาพ, Syn. secure, steady
stabilize    [VT] ทำให้คงที่, See also: รักษาระดับ, Syn. maintain, sustain
stableboy    [N] เด็กเลี้ยงม้า, See also: เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, hostler
stableman    [N] ชายเลี้ยงม้า, See also: ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, ostler
adjustable    [ADJ] ปรับได้, See also: ที่สามารถปรับตัวได้, Syn. adaptable, alterable
detestable    [ADJ] ที่เกลียดชัง, See also: ที่รังเกียจ, Syn. dislikeable
roustabout    [N] กรรมกรท่าเรือ, Syn. laborer, stevedore, longshoreman
stabilizer    [N] ปีกท้ายที่ทำให้เครื่องบินบินได้อย่างคงที่, Syn. aileron
stabilizer    [N] สารกันบูด, Syn. preservative
stabilizer    [N] คนหรือสิ่งที่ทำให้มั่นคง
stablemate    [N] ม้าเจ้าของเดียวกัน, See also: ม้าคอกเดียวกัน
stablemate    [N] คนที่มาจากค่ายเดียวกัน
destabilise    [VT] ทำให้ไม่มั่นคง (โดยเฉพาะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ), See also: ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ (โดยเฉพาะทางการเมือง)
destabilize    [VT] ทำให้ไม่มั่นคง (โดยเฉพาะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ), See also: ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ (โดยเฉพาะทางการเมือง)
established    [ADJ] เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง), Syn. confirmed, ratified, valid
establisher    [N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
instability    [N] ความไม่มั่นคง, See also: ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ
disestablish    [VT] รื้อ, See also: ถอน, เลิก, Syn. displace
establish in    [PHRV] ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
manifestable    [ADJ] แจ่มแจ้ง, See also: เด่นชัด
establishment    [N] การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution
incontestable    [ADJ] ที่โต้แย้งไม่ได้, See also: ที่ไม่อาจโต้เถียงได้, Syn. indisputable, unquestionable, Ant. contestable, disputable
old-established    [ADJ] ซึ่งมีมานานแล้ว
disestablishment    [N] การรื้อถอน, See also: การล้มเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postabortal-หลังแท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photostable-ทนแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-establishกลับคืนสู่ฐานะเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious establishmentสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
siccostabile-ทนแห้ง, -แห้งไม่เสีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stableเสถียร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stable age distributionการกระจายตามอายุเมื่อประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable birth rateอัตราเกิดคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable death rateอัตราตายคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stable populationประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable population analysisการวิเคราะห์ประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stability clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ มีความหมายเหมือนกับ stabilisation clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizationการทำให้มีเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizationการรักษาเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilization fundกองทุนรักษาเสถียรภาพเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilizeทำให้มีเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stabilized dune; anchored duneเนินทรายอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stabilized pricesราคาที่ตรึงไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer; antiroll bar; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabileประติมากรรมสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilisation clauseข้อกำหนดว่าด้วยเสถียรภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arrestable offenceความผิดที่ให้จับกุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable axis face-bowเครื่องเฟซโบว์ปรับแกนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable grilleช่องลมปรับทิศทางได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable premiumเบี้ยประกันภัยที่ปรับได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiroll bar; stabilizer; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchored dune; stabilized duneเนินทรายอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quasi-stable populationประชากรเสมือนคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bistableทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bistable magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monostableเอกเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constable๑. พลตำรวจ (อังกฤษ)๒. พนักงานเทศบาล (มีหน้าที่รักษาความสงบ) (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, stabilizationกองทุนรักษาเสถียรภาพเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Drug stabilityความคงตัวของยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Economic stabilizationการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Stabilizationการปรับเสถียร
การรักษาระดับปริมาตรอัตราการไหลหรือสภาพอื่นๆให้คงที่ ; ในการลดความกระด้างของน้ำโดยไลม์โซดา หมายถึง กระบวนการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดตะกรันน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ; ในการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สมบัติของน้ำคงที่ก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เช่น บ่อปรับเสถียร ; ในการควบคุมการกัดเซาะหมายถึง การสร้างกำแพงน้ำ สร้างแนวป้องกันริมฝั่งโดยการปลูกพืชคลุมให้รากยึดดินหรือวิธีอื่นๆ ; ในการควบคุมการกัดกร่อน หมายถึง การปรับค่าพีเอชของน้ำเพื่อรักษาสมดุลคาร์บอเนตที่จุดอิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Bars (Drinking establishments)บาร์ [TU Subject Heading]
Drug stabilityความคงตัวของยา [TU Subject Heading]
Economic stabilizationการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Electric power system stabilityเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Employment stabilizationเสถียรภาพการจ้างงาน [TU Subject Heading]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (ค.ศ. 1971) [TU Subject Heading]
Political stabilityเสถียรภาพทางการเมือง [TU Subject Heading]
Soil stabilizationการอัดแน่นของดิน [TU Subject Heading]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stability เสถียรภาพ
ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]
Contact Stabilization Process กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส
ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส น้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัด จะได้รับการเติมอากาศโดยให้รวมตัวกับตะกอนจุลินทรีย์ที่ความเข้มข้นสูง เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยปกติมักจะไม่เกิน 60 นาที เพื่อให้จุลินทรีย์ดูดซับ สารอินทรีย์ไว้หลังจากนั้นตะกอนจุลินทรีย์จะถูกทำให้ตกตะกอนแล้วต่อไปยังถัง เติมอากาศเพื่อการแกซิไดส์บีโอดี และจุลินทรีย์ที่เติบโตใหม่ก็จะถูกส่งกลับเข้าผสมนำดิบเป็นวัฏจักรต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization การปรับเสถียร , การปรับเสถียร
ความหมายที่ใช้กับหลุมฝังกลบขยะ หมายถึง การทำให้เกิด 1) การสลายตัวของสารอินทรีย์จนมีสภาพคงตัว 2) การทรุดตัวของหลุมฝังกลบจนถึงระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลง 3) การป้องกันดินถูกกัดเซาะโดยการปลูกพืชบนหลุมฝังกลบหรือเนินดิน [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Stabilization การปรับเสถียรสลัดจ์
การทำให้สลัดจ์มีเสถียรภาพโดยวิธีการทางเคมี หรือใช้ความร้อน เพื่อฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น และความเน่าของสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Pond บ่อปรับเสถียร
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ เช่นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Stabilization Pond บ่อปรับเสถียรน้ำ
ดู Stabilization Lagoon (Stabilization Lagoon หมายถึง สระตื้นสำหรับเก็บน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง อาจจะใช้สำหรับพักน้ำเสียและทำให้เกิดเสถียรภาพของน้ำก่อนปล่อยทิ้ง ) [สิ่งแวดล้อม]
Stabilization Lagoon สระปรับเสถียร
สระตื้นสำหรับเก็บน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง อาจจะใช้สำหรับพักน้ำเสียและทำให้เกิดเสถียรภาพของน้ำก่อนปล่อยทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Convention on Establishmentอนุสัญญาการตั้งถิ่นฐาน [การทูต]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
Mechanical stability timeความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง หมายถึง ความเสถียรของน้ำยางต่ออิทธิพลทางกล เช่น การกวน การปั๊ม การเคลื่อนย้าย หรือการกระทำทางกลโดยวิธีอื่นๆ สามารถทำได้โดยวัดระยะเวลาที่เริ่มปั่นกวนน้ำยางจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำยาง เริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็กๆ ในหน่วยของวินาที ค่า MST สูงจะบ่งชี้ว่า น้ำยางมีความเสถียรต่ออิทธิพลทางกลได้สูง แต่ถ้าค่า MST ต่ำแสดงว่าน้ำยางนั้นจะสูญเสียความเสถียร สามารถจะจับเป็นเม็ดได้ง่าย เมื่อน้ำยางถูกกระทบกับอิทธิพลทางกล [เทคโนโลยียาง]
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Adjustable Clamp, Doubleแคลมป์จับชนิดปรับได้ [การแพทย์]
Autonomic Instabilityความไม่มั่นคงทางระบบประสาทเสรี [การแพทย์]
Bistableระบบขาวดำ [การแพทย์]
Cells, Stableเซลล์อยู่คงที่ [การแพทย์]
Characteristics, Stableลักษณะที่ถาวร [การแพทย์]
Chemical Stabilityความคงตัวทางเคมี [การแพทย์]
Chromosome Instability Syndromeโครโมโซมด้อยเสถียรภาพ [การแพทย์]
Clamps, Adjustableแคลมป์จับชนิดปรับได้ [การแพทย์]
Colloid Stabilityความคงตัวของระบบคอลลอยด์ [การแพทย์]
Complex, Stableสารเชิงซ้อนที่เสถียร,สารเชิงซ้อนที่คงตัว [การแพทย์]
Compounds, Stableสารประกอบคงตัว [การแพทย์]
Droplets, Stabilization ofการทำให้หยดเล็กๆมีความคงตัว [การแพทย์]
Drug Stabilityยา,ความคงตัว [การแพทย์]
Emotional Instabilityอารมณ์แปรปรวน [การแพทย์]
Emotional Instabilityอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]
Emotional Stabilityความมั่นคงทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Unstabilityอารมณ์ไม่มั่นคง [การแพทย์]
Emulsions, Stability ofความคงตัวของอิมัลชั่น [การแพทย์]
Exotoxins, Heat-Stableพิษที่ทนต่อความร้อน [การแพทย์]
Flies, Stableแมลงวันปากดำ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
constable(คอน'สทะเบิล) n. ตำรวจ,นายตำรวจ,ขุนวัง
constabulary(คันสแทบ'บิวละรี,-ลาร์) adj. เกี่ยวกับตำรวจ
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไม่แน่นอน, Syn. unstable
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว,คอกสัตว์,vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm,fixed,sturdyf
stable boyn. เด็กเลี้ยงม้า,เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก
stableman(สเท'เบิลเมิน,-แมน) n. ชายเลี้ยงม้า,ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly,steadily
tastable(เทส'สะเบิล) adj. =tasteable (ดู)
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady,fluctuating ###A. stable
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set

English-Thai: Nontri Dictionary
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
LIVERY livery stable(n) โรงรถม้าเช่า
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ,การทำให้คงที่,การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
stable(n) โรงม้า,คอกม้า,คอกสัตว์
stable(vt) เอาเข้าคอก
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
stabilizer (n) ขาค้ำยัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stable.Stabil. The Killing Game: Part II (1998)
Groteschele.Stabschefs, Fail Safe (2000)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่ Rebecca (1940)
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก 12 Angry Men (1957)
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด? 12 Angry Men (1957)
Somebody saw the kid stab his father. What more do we need?ใครบางคนเห็นเด็กแทงพ่อของเขา มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้อง? 12 Angry Men (1957)
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง 12 Angry Men (1957)
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด 12 Angry Men (1957)
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง 12 Angry Men (1957)
Now, this is the way I'd stab a man who was... taller than I was.ตอนนี้เป็นวิธีที่ผมแทงคนที่เป็น ... สูงกว่าผม 12 Angry Men (1957)
The fact that she described the stabbing by saying she saw the boy raise his arm over his head and stab down into the father's chest.And two: 12 Angry Men (1957)
She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father. 12 Angry Men (1957)
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน Blazing Saddles (1974)
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Suspiria (1977)
Just stab her once nice and deep in the heart.เพียงแค่ แทง เธออีกครั้ง ที่ดีและ ลึกลงไปใน หัวใจ I Spit on Your Grave (1978)
Tell me, Matthew, where did you stab her?บอก แมทธิว ที่ คุณไม่ แทง เธอ I Spit on Your Grave (1978)
I stabbed her.ฉัน แทง เธอ I Spit on Your Grave (1978)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
We've already established that you were one of Miss Scarlet's clients.เรายอมรับความจริงกันได้แล้ว ว่าคุณเป็นหนึ่งใน ลูกค้าของคุณสการ์เล็ต Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก Vampire Hunter D (1985)
He was stabbed in the throat.เขาถูกแทงเข้าที่ลำคอ Stand by Me (1986)
Inigo, I saw the prince's stables.อินนิโก ข้าเข้าไปดูในโรงม้าของเจ้าชายมา The Princess Bride (1987)
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา" Punchline (1988)
- She was stabbed.They... Casualties of War (1989)
Yeah, well, first this guy Clark, he said he stabbed her two or three times....they shot her. Yeah, well, first this guy Clark, he said he stabbed her two or three times. Casualties of War (1989)
Unstable, perhaps.ไม่แน่นอนอาจจะ The Russia House (1990)
It is not known. This can be established.มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก นี้สามารถที่จะสร้าง The Russia House (1990)
And there was Anthony Stabile.และตรงนั้นคือ แอนโทนี่ สเตไบล์ Goodfellas (1990)
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Your quarters are in the stables from now on.นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกต้องนอนในคอกม้า Wuthering Heights (1992)
That should have been established by your attorney.อ่อโอเคค่ะ คุณไปเถอะ ใช่ๆ ไว้คราวหน้าก้อได้ค่ะ Hero (1992)
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ The Lawnmower Man (1992)
And he gives the stable buck hell too. You see, the stable buck's a nigger.แล้วเขาก็พาลใส่คนเลี้ยงม้า คนเลี้ยงม้าเป็นนิโกร Of Mice and Men (1992)
But the stable buck...แต่เจ้าคนเลี้ยงม้า... . Of Mice and Men (1992)
The stable buck don't give a damn about that.ไม่เคยถือสาเรื่องนั้นเลย Of Mice and Men (1992)
George, this mule has a sore foot. Lead her back to the stableจอร์จ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ จูงมันไปทีคอก Of Mice and Men (1992)
Now, as he studied photographs of the hideous monster, he recalled the words of the painter Constable:ตอนนี้เขากำลังศึกษารูปถ่ายของเหล่าปิศาจ เขานึกถึงคำพูดของศิลปินผู้หนึ่ง The Cement Garden (1993)
Don't try and make me the fall guy... for the whole British legal establishment.อย่าพยายามและทำให้ฉัน คนที่แต่งตัวประหลาดตก ... สำหรับทั้ง สถานประกอบการตามกฎหมายอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
We're planning to turn it into the camp stables.เราจะปรับเป็นคอกม้า แค่บ้านมากกว่า Schindler's List (1993)
You gotta bring the needle down in a stabbing motion.คุณ gotta นำเข็มลงในการเคลื่อนไหวแทง Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stabThe Japanese yen is a stable currency.
stabThe English established colonies in America.
stabThey have run this small hotel since it was established.
stabGold prices are skyrocketing in the wake of financial instability.
stabCan you establish his innocence?
stabPrices are stable these days.
stabThis custom has become firmly established among the Japanese.
stabThe research institute was established in the late 1960s.
stabHe establish himself as a politician.
stabAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
stabWe have established the institute with a view to facilitating the research.
stabFather established his business 40 years ago.
stabHe was established as Foreign minister.
stabInsane blade stabbing dreams try to break all truth now.
stabThe school was established in 1650.
stabThe police could not establish the identity of the man.
stabThe question of how to establish the optimal formula is still open.
stabThe economy of Japan is still stable.
stabNewton established the law of gravity.
stabThey established a Japanese language class for the refugees.
stabThe government of that country is now stable.
stabEngland established many colonies.
stabNow that we are established in our new house we shall be glad to receive visitors.
stabThe authorities are striving in vain to stabilize the currency.
stabImpressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
stabThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
stabHis maiden work established his reputation.
stabThe government of the country is now stable.
stabHe stabbed me in the back!
stabThe English established colonies in America 1609.
stabWe hope to establish a closer relationship between us.
stabHe established his son in trade.
stabOur ultimate goal is to establish world peace.
stabYou establish the property right by paying for it.
stabI will establish myself as a lawyer.
stabShe's determined to get back at her friend for stabbing her in the back.
stabI'm a thief, I'll leave when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.
stabThis company was establish in 1930.
stabLet's refrain from stabbing people with knives.
stabThere's no telling when she'll stab you in the back.
stabThe company has already established its fame as a robot manufacturing company.
stabDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
stabThe successful concert tour established her reputation as a singer.
stabThe police established where he was when the crime occurred.
stabI am going to establish a new world record for swimming.
stabPrices have been stable for the past three years.
stabThe reformers were subject to every attack from the Establishment.
stabThis stable contains twelve stalls.
stabFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
stabThe Renaissance established the dignity of man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว    [V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน    [V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
น่าไว้ใจ    [ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
ติดลมบน    [V] be stable, See also: be steady, Example: ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน, Thai definition: ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว
แทงข้างหลัง [V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
สถานศึกษา    [N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถาปนา    [V] found, See also: establish, Syn. ตั้ง, แต่งตั้ง, ยกขึ้น
กองกำลังตำรวจ    [N] constabulary, See also: police force, Example: กองกำลังตำรวจของเรามีสมาชิกมากเป็น 3 เท่าตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
สถานประกอบการ    [N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
อย่างมั่นคง    [ADV] stably, See also: steadily, Syn. อย่างถาวร, อย่างมั่นคงถาวร, Example: มหาตมะคานธียึดถือแนวทางอหิงสาอย่างมั่นคง, Thai definition: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างถาวร    [ADV] permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
เที่ยง [ADV] correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
แน่นแฟ้น [ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
สถาน    [N] place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนิจจัง    [ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
อยู่ตัว    [V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Ant. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: ในเมื่องานพิธีกรอยู่ตัวแล้ว ไม่ลองงานบันเทิงแขนงอื่นๆ บ้างหรือ, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
อยู่ตัว    [V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว, Ant. เปลี่ยนแปลง, Example: เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
เริ่มกิจการ [V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
สถาปนา    [V] establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เนรมิต [V] create, See also: make, establish, set up, Syn. คิดค้น, สร้าง, Example: ผู้บริหารกทม.วาดฝันว่าพื้นที่แห่งนี้จะถูกเนรมิตให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ, Thai definition: เปลี่ยนหรือสร้างจากสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งหนึ่ง
เปิดร้าน [V] start a shop, See also: set up, found, establish, Example: ฉันร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารเล็กๆ แถวเพลินจิต, Thai definition: ทำกิจการเป็นของตัวเอง
ไม่ยั่งยืน [V] not last, See also: not endure, be not stable, Syn. ไม่จีรัง, ไม่ยืนยง, Example: ความรักของวัยรุ่นมักไม่ยั่งยืนเหมือนความรักของคนวัยทำงานแล้ว, Thai definition: อยู่ไม่นาน, ไม่คงทนยืนนาน
ยืดหยุ่น    [V] be flexible, See also: be elastic, be adjustable, Syn. ผ่อน, Ant. ตายตัว, Example: อาจารย์ท่านนี้เคร่งระเบียบมาก ไม่รู้จักยืดหยุ่น, Thai definition: รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว
กุญแจเลื่อน    [N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
คงเส้นคงวา    [V] be stable, See also: be constant, be consistent, be steady, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
คงที่    [V] be stable, See also: be unchanged, be constant, Syn. เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม, Ant. เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ไม่แน่นอน, Example: คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง, Thai definition: สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
คงตัว    [V] steady, See also: be stable, be constant, be unchanged, Syn. ไม่ผันแปร, Example: คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก, Thai definition: มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป
คำตั้ง    [N] establishing word, Thai definition: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม
ความหวั่นไหว    [N] unstability, See also: unsteadiness, Syn. ความไม่มั่นคง, การโอนเอน, Example: กระแสข่าวการกลับคืนสู่อ้อมอกจีนของเกาะฮ่องกงได้สร้างความหวั่นไหวให้กับตลาดการเงินฮ่องกงอยู่ตลอดเวลา
ความหนักแน่น    [N] firmness, See also: steadiness, stability, fortitute, Syn. ความมั่นคง, Ant. ความรวนเร, Example: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ
ความมั่นคง    [N] stability, See also: durability, endurance, Example: ความขัดแย้งในตัวบุคคลอาจจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงทางจิตใจได้
ความเสถียร    [N] stability, See also: steadiness, strongness, Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ความเสมอต้นเสมอปลาย    [N] constancy, See also: stability, steadiness, Syn. ความคงที่, ความสม่ำเสมอ, Example: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี
คอก    [N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count unit: คอก, Thai definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
คอกม้า    [N] stable, Example: ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากเจ้าของคอกม้ามาเป็นเกษตรกร
แทง [V] stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
เล้า [N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. คอก, Ant. เล้า, Example: เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า, Thai definition: คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่
คุ้มดีคุ้มร้าย    [V] be erratic, See also: be insane, be half crazy, be mentally stable, Ant. ปกติ, Example: เขาคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่เสมอจนใครๆ ไม่อยากเข้าใกล้เขา, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
คุ้มดีคุ้มร้าย    [ADJ] mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
จัดตั้งขึ้น    [V] set up, See also: found, establish, Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง, Example: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
ง่อนแง่น    [V] be unstable, See also: be unsteady, be changeable, be variable, Syn. คลอนแคลน, กระท่อนกระแท่น, ไม่มั่นคง, สั่นคลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: ในที่สุดทหารจะเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลจะต้องง่อนแง่นอย่างแน่นอน
ง่อนแง่น    [V] be rickety, See also: be unstable, be shaky, be unsteady, Syn. คลอนแคลน, สั่นคลอน, Ant. มั่นคง, แน่น, แข็งแรง, Example: ระวังสะพานไม้ข้างหน้าให้ดีเพราะมันง่อนแง่นเก่ามากเต็มทีแล้ว
ปัก    [V] stick, See also: plunge down, stab down, put in, pitch, Example: เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน, Thai definition: ฝังลงให้ติดอยู่
ฝั่งฝา    [N] stability, See also: firmness, Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา, Example: ลูกๆ ของเขาแต่งงาน มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งฝาทุกคนแล้ว, Thai definition: ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว), การมีคู่ครองที่แน่นอน
พลตระเวน    [N] patrolman, See also: constable, policeman, Example: ในขั้นแรก เราใช้พวกแขกเป็นพลตระเวน ต่อมาค่อยเปลี่ยนมาใช้คนไทย, Count unit: นาย, Thai definition: พลตำรวจพระนครบาลผู้ตรวจตราเหตุการณ์, Notes: (โบราณ)
ปึกแผ่น    [ADJ] stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
เปิด [V] open, See also: found, establish, set up, start, Syn. เปิดกิจการ, เริ่มกิจการ, ตั้งต้น, เริ่มต้น, Example: ร้านอาหารนี้เปิดมาได้ 2 เดือนแล้ว
ปุ๋ยคอก    [N] manure, See also: stable manure, farmyard manure, cow manure, Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวไร่ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียสารให้แก่ดิน
หนักแน่น    [V] be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
มีครอบครัว    [V] get married, See also: be settled down, be established, have a family, Syn. แต่งงาน, เป็นฝั่งเป็นฝา, Ant. เป็นโสด, Example: แม่ต้องการให้พี่ชายมีครอบครัว ก่อนที่แม่จะตาย, Thai definition: มีสามีหรือภรรยา, แต่งงานแล้วมีบุตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang kheun) EN: set up ; found ; establish   FR: établir ; mettre sur pied
จิ้ม[v.] (jim) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick   FR: piquer
การโอนเอน[n.] (kān ōn-ēn) EN: unstability   
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang thinthān) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence   
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up   
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife   
เข่าหลวม[n. exp.] (khao lūam) EN: knee instability   
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกม้า[n.] (khøk mā) EN: stable   FR: écurie [f]
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
คง[adj.] (khong) EN: stable ; steady ; firm   FR: constant ; stable
คงที่[v.] (khongthī) EN: be stable ; be unchanged ; be constant   FR: être stable ; être constant
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable   FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
คงตัว[v.] (khongtūa) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged   FR: être stable ; être constant
คงตัว[adj.] (khongtūa) EN: stable   
ความคงตัว[n.] (khwām khongtūa) EN: stability   FR: stabilité [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankhong) EN: stability ; durability ; endurance ; security   FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความทนทาน[n.] (khwām thonthān) EN: durability ; stability   FR: durabilité [f] ; résistance [f]
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute   FR: commencer ; débuter ; instituer
ก๊อกปรับทางน้ำม[n. exp.] (kǿk prap thāng nām) EN: adjustable faucet   FR: mélangeur [m]
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køngkamlang tamrūat) EN: constabulary ; police force   FR: forces de police [fpl]
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form   FR: fonder ; créer
ก่อตั้งบริษัท[v. exp.] (køtang børisat) EN: establish a company   FR: fonder une société
ก่อตั้งองค์การ[v. exp.] (køtang ongkān) EN: establish an organization   
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve   FR: rétablir
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)   FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
ไม่คงที่[adj.] (mai khongthī) FR: instable
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai samāt phisūt wā phit dāi) EN: incontestable   
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
แน่นแฟ้น[adj.] (naenfaēn) EN: firm ; stable ; solid ; close ; established   FR: proche ; inséparable ; ferme ; solide
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably   FR: solidement ; fermement
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāchang) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?   FR: haïssable ; détestable
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāklūa) EN: disgusting ; repulsive ; detestable   
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   
ผีเสื้อองครักษ์[n. exp.] (phīseūa ongkharak) EN: Constable   
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin   FR: ouvrir ; inaugurer
ประดิษฐาน[v.] (praditsathān) EN: place ; establish ; instal ; be placed ; be enshrined   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAB    S T AE1 B
STABS    S T AE1 B Z
STABLE    S T EY1 B AH0 L
STABLER    S T EY1 B AH0 L ER0
STABLEY    S T AE1 B L IY0
STABLES    S T EY1 B AH0 L Z
STABILE    S T EY1 B AH0 L
STABBED    S T AE1 B D
STABBING    S T AE1 B IH0 NG
STABLEST    S T EY1 B AH0 L AH0 S T
UNSTABLE    AH0 N S T EY1 B AH0 L
STABENOW    S T AE1 B AH0 N OW0
ESTABLISH    IY0 S T AE1 B L IH0 SH
STABBINGS    S T AE1 B IH0 NG Z
STABILIZE    S T EY1 B AH0 L AY2 Z
CRISTABEL    K R IH1 S T AH0 B EH0 L
COSTABILE    K AO1 S T AH0 B AY2 L
STABILITY    S T AH0 B IH1 L AH0 T IY0
CONSTABLE    K AA1 N S T AH0 B AH0 L
ESTABROOK    EH1 S T AH0 B R UH2 K
ESTABLISH    AH0 S T AE1 B L IH0 SH
INVESTABLE    IH2 N V EH1 S T AH0 B AH0 L
ADJUSTABLE    AH0 JH AH1 S T AH0 B AH0 L
STABILIZED    S T EY1 B AH0 L AY2 Z D
CONSTABLES    K AA1 N S T AH0 B AH0 L Z
STABILIZER    S T EY1 B AH0 L AY2 Z ER0
STABILIZES    S T EY1 B AH0 L AY2 Z AH0 Z
ESTABROOKS    EH1 S T AH0 B R UH0 K S
REESTABLISH    R IY0 AH0 S T AE1 B L IH0 SH
INSTABILITY    IH2 N S T AH0 B IH1 L AH0 T IY0
STABILIZERS    S T EY1 B AH0 L AY2 Z ER0 Z
HARVESTABLE    HH AA1 R V AH0 S T AH0 B AH0 L
ADJUSTABLES    AH0 JH AH1 S T AH0 B AH0 L Z
COMBUSTABLE    K AH0 M B AH1 S T AH0 B AH0 L
CONTESTABLE    K AH0 N T EH1 S T AH0 B AH0 L
DESTABILIZE    D IY0 S T EY1 B AH0 L AY2 Z
STABILIZING    S T EY1 B AH0 L AY2 Z IH0 NG
ESTABLISHED    AH0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHED    IY0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHES    IY0 S T AE1 B L IH0 SH AH0 Z
ESTABLISHES    AH0 S T AE1 B L IH0 SH AH0 Z
ESTABLISHING    AH0 S T AE1 B L IH0 SH IH0 NG
CHRISTABELLE    SH R IH1 S T AH0 B AH0 L
DESTABILIZED    D IY0 S T EY1 B AH0 L AY2 Z D
CONSTABULARY    K AH0 N S T AE1 B Y AH0 L EH2 R IY0
ESTABLISHING    IY0 S T AE1 B L IH0 SH IH0 NG
ESTABLISHMENT    AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T
STABILIZATION    S T EY2 B AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N
DESTABILIZING    D IY0 S T EY1 B AH0 L AY2 Z IH0 NG
REESTABLISHED    R IY2 AH0 S T AE1 B L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stab    (v) (s t a1 b)
stabs    (v) (s t a1 b z)
stable    (v) (s t ei1 b l)
stabbed    (v) (s t a1 b d)
stabber    (n) (s t a1 b @ r)
stabled    (v) (s t ei1 b l d)
stables    (v) (s t ei1 b l z)
stabbers    (n) (s t a1 b @ z)
stabbing    (v) (s t a1 b i ng)
stabling    (v) (s t ei1 b l i ng)
unstable    (j) (uh1 n s t ei1 b l)
Dunstable    (n) (d uh1 n s t @ b l)
constable    (n) (k o1 n s t @ b l)
establish    (v) (i1 s t a1 b l i sh)
stability    (n) (s t @1 b i1 l i t ii)
stabilize    (v) (s t ei1 b @ l ai z)
stableboy    (n) (s t ei1 b l b oi)
stableman    (n) (s t ei1 b l m a n)
stablemen    (n) (s t ei1 b l m e n)
Whitstable    (n) (w i1 t s t @ b l)
adjustable    (j) (@1 jh uh1 s t @ b l)
constables    (n) (k o1 n s t @ b l z)
detestable    (j) (d i1 t e1 s t @ b l)
detestably    (a) (d i1 t e1 s t @ b l ii)
stabilized    (v) (s t ei1 b @ l ai z d)
stabilizer    (n) (s t ei1 b @ l ai z @ r)
stabilizes    (v) (s t ei1 b @ l ai z i z)
stableboys    (n) (s t ei1 b l b oi z)
stablemate    (n) (s t ei1 b l m ei t)
destabilize    (n) (d ii s t ei1 b @ l ai z)
established    (v) (i1 s t a1 b l i sh t)
establishes    (v) (i1 s t a1 b l i sh i z)
instability    (n) (i2 n s t @ b i1 l i t ii)
stabilizers    (n) (s t ei1 b @ l ai z @ z)
stabilizing    (v) (s t ei1 b @ l ai z i ng)
stablemates    (n) (s t ei1 b l m ei t s)
constabulary    (n) (k @1 n s t a1 b y u l @ r ii)
disestablish    (v) (d i2 s i s t a1 b l i sh)
establishing    (v) (i1 s t a1 b l i sh i ng)
destabilizing    (n) (d ii s t ei1 b @ l ai1 z i ng)
establishment    (n) (i1 s t a1 b l i sh m @ n t)
incontestable    (j) (i2 n k @ n t e1 s t @ b l)
instabilities    (n) (i2 n s t @ b i1 l i t i z)
stabilization    (n) (s t ei2 b @ l ai z ei1 sh @ n)
constabularies    (n) (k @1 n s t a1 b y u l @ r i z)
disestablished    (v) (d i2 s i s t a1 b l i sh t)
disestablishes    (v) (d i2 s i s t a1 b l i sh i z)
establishments    (n) (i1 s t a1 b l i sh m @ n t s)
stabilizations    (n) (s t ei2 b @ l ai z ei1 sh @ n z)
disestablishing    (v) (d i2 s i s t a1 b l i sh i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
刺す[さす, sasu] Thai: กระซวก English: to stab
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established

German-Thai: Longdo Dictionary
Essstäbchen(n) |das, pl. Essstäbchen| ตะเกียบ
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}detestableness [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Akzentbuchstabe {m}accent character [Add to Longdo]
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung {f}alpha processing [Add to Longdo]
Anfangsbuchstabe {m}initial letter [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Anstalt {f}; Institution {f} | Anstalten {pl} | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Befriedung {f}establishment of peace [Add to Longdo]
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership [Add to Longdo]
Belichtungstabelle {f}exposure table [Add to Longdo]
Beständigkeiten {pl}stable properties [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeit {f}operational stability [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeitssoftware {f}operational stability software [Add to Longdo]
Betriebsstätte {f}permanent business establishment [Add to Longdo]
an den Bettelstab bringento beggar [Add to Longdo]
Bewehrungsstab {m}reinforced bar [Add to Longdo]
diplomatische Beziehungen | diplomatische Beziehungen aufnehmen | diplomatische Beziehungen abbrechendiplomatic relations | to establish diplomatic relations | to break off diplomatic relations [Add to Longdo]
Bildungsanstalt {f}educational establishment [Add to Longdo]
Bischofsstab {m}pastoral staff [Add to Longdo]
Brennstab {m}fuel rod [Add to Longdo]
Buchstabe {m} | Buchstaben {pl}letter | letters [Add to Longdo]
Buchstabencode {m}letter code [Add to Longdo]
Buchstabenfolge {f}letter string [Add to Longdo]
Buchstaben-Ziffernumschaltung {f}case shift [Add to Longdo]
Buchstabenglaube {m}literalism [Add to Longdo]
Buchstabenkette {f} | Buchstabenketten {pl}alphabetic string | alphabetical strings [Add to Longdo]
Buchstabenrätsel {n}anagram [Add to Longdo]
Buchstabenschloss {n}combination lock [Add to Longdo]
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste {f}alphabetic key [Add to Longdo]
Buchstabensymbol {n}literal [Add to Longdo]
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding [Add to Longdo]
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set [Add to Longdo]
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet [Add to Longdo]
Buchstabierer {m} | Buchstabierer {pl}speller | spellers [Add to Longdo]
Dateibelegungstabelle {f}file allocation table [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}; Stabilität {f}; Standsicherheit {f}stability [Add to Longdo]
Druckbuchstabe {f}block letter [Add to Longdo]
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability [Add to Longdo]
Dolchstich {m} | Dolchstiche {pl}stab with a dagger | stabs with a dagger [Add to Longdo]
Doppelbuchstabe {m}ligature [Add to Longdo]
Druckbuchstaben {pl}printed characters [Add to Longdo]
Dunstabzugshaube {f}extractor hood [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Schaffung {f}; Bildung {f} | Einrichtungen {pl}establishment | establishments [Add to Longdo]
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron [Add to Longdo]
Entscheidungstabelle {f}decision table [Add to Longdo]
Ermittlung {f}determining; establishmen [Add to Longdo]
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure [Add to Longdo]
Etablierung {f}establishment [Add to Longdo]
Fälligkeitstabelle {f}aging schedule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins" [Add to Longdo]
ジャイロスタビライザー[, jairosutabiraiza-] (n) gyrostabilizer [Add to Longdo]
スカす[, suka su] (v5s) to leave one's stable (sumo term) [Add to Longdo]
スタビライザー[, sutabiraiza-] (n) stabilizer; stabiliser [Add to Longdo]
スタビリティー[, sutabiritei-] (n) stability [Add to Longdo]
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] (n) {comp} turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
トレハロース[, toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour) [Add to Longdo]
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei [Add to Longdo]
バックスタッブ[, bakkusutabbu] (n,vs) backstab [Add to Longdo]
ビルトインスタビライザー[, birutoinsutabiraiza-] (n) (See 自動安定装置) built-in stabilizer [Add to Longdo]
フィンスタビライザー[, finsutabiraiza-] (n) fin stabilizer [Add to Longdo]
フリップフロップ[, furippufuroppu] (n) {comp} flip flop; bistable (trigger) circuit; (P) [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
マスタバ[, masutaba] (n) mastaba; mastabah [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
ローマ条約[ローマじょうやく, ro-ma jouyaku] (n) Treaty of Rome (treaty establishing the European Economic Community, 1957) [Add to Longdo]
安固[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] (adj-na,n,vs) stability; equilibrium; (P) [Add to Longdo]
安定した[あんていした, anteishita] (adj-f) steady; stable; calm; firm [Add to Longdo]
安定化[あんていか, anteika] (n,vs) stabilization; stabilisation [Add to Longdo]
安定解析[あんていかいせき, anteikaiseki] (n) stability analysis [Add to Longdo]
安定感[あんていかん, anteikan] (n) sense of stability [Add to Longdo]
安定器[あんていき, anteiki] (n) stabilizer; stabiliser [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
安定恐慌[あんていきょうこう, anteikyoukou] (n) stabilization crisis; stabilisation crisis [Add to Longdo]
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] (n) steady state; stable state [Add to Longdo]
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium [Add to Longdo]
安定成長[あんていせいちょう, anteiseichou] (n) stable growth [Add to Longdo]
安定操作[あんていそうさ, anteisousa] (n) stabilizing (stock) transaction [Add to Longdo]
安定多数[あんていたすう, anteitasuu] (n) stable majority [Add to Longdo]
安定同位体[あんていどういたい, anteidouitai] (n) stable isotope [Add to Longdo]
安定板[あんていばん, anteiban] (n) stabilizing fin [Add to Longdo]
安定陸塊[あんていりくかい, anteirikukai] (n) stable land-mass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, / ] unstable; unsteady [Add to Longdo]
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] instability [Add to Longdo]
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, / ] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted [Add to Longdo]
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 寿 / ] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment. [Add to Longdo]
两面三刀[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, / ] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing [Add to Longdo]
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations) [Add to Longdo]
分设[fēn shè, ㄈㄣ ㄕㄜˋ, / ] to establish separate units [Add to Longdo]
初创[chū chuàng, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ, / ] startup (company, phase etc); newly established; in the early stages [Add to Longdo]
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] new company; newly established enterprise [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
刺伤[cì shāng, ㄘˋ ㄕㄤ, / ] stab; puncture (wound) [Add to Longdo]
刺痛[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] erect; stab [Add to Longdo]
创建[chuàng jiàn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to found; to establish [Add to Longdo]
创牌子[chuàng pái zi, ㄔㄨㄤˋ ㄆㄞˊ ㄗ˙, / ] to establish a brand; to establish a reputation for quality [Add to Longdo]
创立[chuàng lì, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] to found; establish; originate [Add to Longdo]
创设[chuàng shè, ㄔㄨㄤˋ ㄕㄜˋ, / ] to establish; to found; to create (a good environment) [Add to Longdo]
创办[chuàng bàn, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ, / ] to establish; to found; to launch [Add to Longdo]
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, / 調] adjustable [Add to Longdo]
同文馆[Tóng wén guǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] the first modern Chinese library established in 1898 by William A.P. Martin 丁韙良|丁韪良, becoming the foundation for Beijing University library [Add to Longdo]
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, ] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power [Add to Longdo]
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, / ] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison [Add to Longdo]
坚固[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] firm; firmly; hard; stable [Add to Longdo]
夜不闭户[yè bù bì hù, ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] lit. doors not locked at night (成语 saw); fig. stable society [Add to Longdo]
大捕头[dà bǔ tóu, ㄉㄚˋ ㄅㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] head constable [Add to Longdo]
大明历[Dà míng lì, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] the 5th century Chinese calendar established by Zu Chongzhi 祖冲之 [Add to Longdo]
奠定[diàn dìng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to establish; to fix; to settle [Add to Longdo]
[ē, , ] graceful; willowy; unstable [Add to Longdo]
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, / ] educational establishment [Add to Longdo]
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly [Add to Longdo]
安定化[ān dìng huà, ㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, ] stabilization [Add to Longdo]
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law [Add to Longdo]
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] established theory; theorem (math.) [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] stable; barn [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] variant of 廄|厩, stable; barn [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] variant of 廄|厩, stable; barn [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] to establish; to found; to set up; to build; to construct [Add to Longdo]
建交[jiàn jiāo, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] to establish diplomatic relations [Add to Longdo]
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] establish; build [Add to Longdo]
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up [Add to Longdo]
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, ] established; long [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an) [Add to Longdo]
双安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator [Add to Longdo]
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
網安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
佐官[さかん, sakan] Stabsoffizier [Add to Longdo]
参謀[さんぼう, sanbou] -Stab, Generalstab [Add to Longdo]
太字[ふとじ, futoji] fettgedruckter_Buchstabe [Add to Longdo]
[じ, ji] BUCHSTABE [Add to Longdo]
[じ, ji] Buchstabe [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
尺度[しゃくど, shakudo] Laengenmass, Massstab, Kriterium [Add to Longdo]
文字[もじ, moji] Buchstabe [Add to Longdo]
本位[ほんい, hon'i] Waehrung, Massstab, Ausrichtung [Add to Longdo]
活字[かつじ, katsuji] Druckbuchstabe, Type [Add to Longdo]
竹のつえ[たけのつえ, takenotsue] Bambusstab [Add to Longdo]
縮尺[しゅくしゃく, shukushaku] verkleinerter_Massstab [Add to Longdo]
規模[きぼ, kibo] Massstab, Umfang [Add to Longdo]
頭韻[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top