Search result for

sporns

(95 entries)
(1.4512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sporns-, *sporns*, sporn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sporns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sporns*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sporngium[N] ถุงสปอร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must I abase myself to the affronts of the lowliest, to spur on the insolent, to be mocked by the free?Der dir als Herren hörig und eigen, gehorchen soll ihm dein ewig Gemahl? Soll mich in Schmach der niedrigste schmähen dem Frechen zum Sporn, dem Freien zum Spott? Die Walküre (1980)
Sorry I don't excite you.Ich sporne dich nicht an. The Conductor (1980)
Mr Lead Foot, Mr Hot-Rodder, Mr Motor Head?Mr. Bleifuß, Mr. Heißsporn, Mr. Rennfahrer? The Blues Brothers (1980)
Now remember, spur him high on the shoulders, okay?Denk dran, an den Schultern anspornen, klar? Stir Crazy (1980)
She made a beeline, straight as an arrow, for the old man's stand.Sie rannte spornstracks schnurstreichs auf den Stand des Alten. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
My encouragement, perhaps, Sir Clifford, your will-power.Ich habe Sie nur angespornt, aber Sie hatten den eisernen Willen. Lady Chatterley's Lover (1981)
Good-bye, hotshot.Lebwohl, du HeißspornInside Out (1982)
Everyone needs a little added incentive now and then.Jeder braucht einen kleinen extra AnspornLicense to Steele (1982)
Some of the zombies of Athens have gathered and we would like to thank all zombies of Athens the Fire Brigade and the Armed Forces Because... Because without these zombies ... we wouldn't have the incentive for our work and creativityWir haben uns hier versammelt - auf Betreiben der Zombies Athens - und wir möchten uns bedanken bei allen Untoten Athens, bei der Feuerwehr und bei den Sicherheitskräften, weil ohne diese Untoten würde es diesen Ansporn nicht geben, Dracula of Exarcheia (1983)
Brings out the sportman in him.Das spornt ihn an. Steele Flying High (1983)
This book is dedicated to my beloved Pussy, who has been my splendid spur.Das Buch ist meiner geliebten Pussy gewidmet, die mir ein Ansporn war. The Dresser (1983)
And so, heartened by their initial success the desperate and reasonably violent men of the Permanent Assurance battled on, until as the sun set slowly in the west the outstanding returns on their bold business venture became apparent.Solcherart angespornt durch ihren Anfangserfolg... kämpften die verzweifelten und ziemlich leidenschaftlichen Männer... der Crimson-Versicherung, bis bei Sonnenuntergang... der außerordentliche Erfolg ihrer Geschäftspraxis deutlich wurde. The Meaning of Life (1983)
Another little added incentive to keep you on Jefferson's trail. Hmm?Ein weiterer Ansporn, dich an den Fall zu klammern. Steele of Approval (1985)
- I exaggerated a little. Girls like virgins. They find them a challenge.- Das spornt sie doch nur an. The Sure Thing (1985)
- It's a bigger challenge.- Noch mehr AnspornThe Sure Thing (1985)
Then let that memory be your inspiration, Quayle.Dann betrachten Sie diese Erinnerung als AnspornDeathlock (1986)
I bailed your ass out I don't know how many times.Heißsporn, ich habe deinen hintern oft gerettet. Gung Ho (1986)
Those hotshots got nervous.Diese Heißsporne wurden nervös. Running Scared (1986)
- She's excitable. She's...- Ach, sie ist ein Heißsporn... Troll (1986)
That should make them rush out and reproduce.Das wird sie anspornen, sich fortzupflanzen. 84 Charing Cross Road (1987)
Some hotshot from California rolled in about six months ago and took in some of the local kids to set up shop.Irgendein Heißsporn aus Kalifornien kam vor sechs Monaten und hat mit ein paar hiesigen Jungs den Markt eröffnet. Blood Brothers (1988)
Things are difficult enough without emotional people rocking the boat.Die Lage ist auch ohne diese Heißsporne schlimm genug. The Adventures of Baron Munchausen (1988)
I probably wouldn't have gotten into Cornell, because you made me study twice as hard.Du warst mein größter AnspornSay Anything... (1989)
ARLO?Er hat gesehen, wie ein Mann spornstreichs davongelaufen ist. Rush to Judgement (1990)
There's the phone, hotrod.Da ist das Telefon, HeißspornEpisode #2.11 (1990)
Maybe that's why I wanted to act like them. Carry on like a woman which they knew how to do and I didn't.Das spornte mich an, auch ich wollte so eindeutig als Frau wirken können wie sie. La discrète (1990)
This is most brave... that I, the son of a dear father murdered... prompted to my revenge by heaven and hell... must, like a whore, unpack my heart with words... and fall a-cursing like a very drab, a scullion!Trefflich brav, dass ich, der Sohn von einem teuren Vater, der mir ermordet ward, von Höll und Himmel zur Rache angespornt, mit Worten nur, wie eine Hure, muss mein Herz entladen und mich aufs Fluchen legen, wie ein Weibsbild, eine Küchenmagd. Hamlet (1990)
Who was that young hellcat?- Wer war der junge Heißsporn? - Homer Simpson. I Married Marge (1991)
Here's the father encouraging his son.Der Vater spornt den Sohn an. The Devil Made Me Do It (1992)
The men are ready. Clean, preened, ready to fill our spleens. Let's eat.Wir sind gestriegelt und gespornt und bereit für ein fettes Gelage. Al's Fair in Love and War (1992)
You make it hard for a red-blooded man to keep his hands off you.Du machst es einem Heißsporn wie mir schwer. seine Hände im Zaum zu halten. Du hast hübsche Hände. Bad Boy Bubby (1993)
I find this lack of stimulus to be truly disappointing.Enttäuschend, solch fehlender AnspornDemolition Man (1993)
Give them a nominal raise for an incentive.Geben Sie ihnen eine winzige Erhöhung als Ansporn... RoboCop 3 (1993)
Tian Bao, you are aggressive.Chin Bo, du bist ein Heißsporn und sehr stürmisch. Tai-Chi Master (1993)
It should really stimulate you.Das sollte dich wirklich anspornen. The World of Ludovic (1993)
[Applauding and cheering][Anspornender Applaus] Maverick (1994)
Victory is the best motivation, particularly fighting a foreign enemy.Sieg ist der beste Ansporn Besonders beim Kampf gegen den Feind von außen. Sanmao Joins the Army (1994)
The Maquis are a bunch of irresponsible hotheads.Der Maquis ist ein Haufen verantwortungsloser Heißsporne. The Maquis: Part II (1994)
These hotheads are responsible for the bombing of the Bok'Nor.Diese Heißsporne sind für den Angriff auf die Bok'Nor verantwortlich. The Maquis: Part II (1994)
we'd encourage each other...So kann man sich gegenseitig anspornen. Whisper of the Heart (1995)
He just needs a little motivation.Er braucht nur einen kleinen AnspornThe Two That Got Away (1995)
Our last king whose image even but now appeared to us was as you know by Fortinbras of Norway thereto pricked on by a most emulate pride dared to the combat.Unser letzter König, dessen Gestalt uns eben erschienen ist, ward, wie ihr wisst, durch Fortinbras von Norwegen, den eifersüchtger Stolz dazu gespornt, zum Kampf gefordert. Hamlet (1996)
This is most brave that I, the son of a dear father murdered prompted to my revenge by heaven and hell must, like a whore, unpack my heart with words and fall a-cursing like a very drab, a scullion.Trefflich, brav, dass ich, der Sohn von einem teuren Vater, der mir ermordet ward, von Höll und Himmel zur Rache angespornt, wie eine Hure, mit Worten nur, muss mein Herz entladen und fluchen wie ein Weibsbild, wie eine Küchenmagd! Hamlet (1996)
How all occasions do inform against me and spur my dull revenge.Wie jeder Anlass mich verklagt und spornt die träge Rache an. Hamlet (1996)
Sweetheart, you promised to go to the Rusty Spur with me.Wir wollten doch zusammen in den "Rostigen Sporn". Sgt. Bilko (1996)
Come on, sweetheart, go to the Rusty Spur with me.- Ach los, komm mit in den "Rostigen Sporn". Sgt. Bilko (1996)
- That's a promise from Ernest G. Bilko.- Ein Ehrenwort von Ernest G. Bilko. ZUM ROSTIGEN SPORN Sgt. Bilko (1996)
The Trabe treated them like animals... fenced them in, encouraged them to fight amongst themselves so they wouldn't turn on us and sat by while they turned into a violent, angry army.Die Trabe behandelten sie wie Tiere. Sperrten sie ein, spornten sie an, gegeneinander zu kämpfen. Wir sahen zu, wie sie sich in eine hasserfüllte Armee verwandelten. Alliances (1996)
You're not like them, inflamed by hatred and conviction.Kein Hass erregt euch! Kein Glaube spornt euch an! Fedora (1997)
It spurred me on.Das hat mich angespornt. Sliding Doors (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORN    S P AO1 R N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anregung {f}; Ansporn {m}motivation [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Antrieb {m}; Ansporn {m} | Anreize {pl}; Antriebe {pl} | finanzieller Anreiz | materieller Anreiz | wirtschaftliche Anreizeincentive | incentive | financial incentive | material incentive | economic incentives [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Reiz {m}; Antrieb {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl}; Stimuli {pl}stimulus | stimuli [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}inducement [Add to Longdo]
Anreiz {m}; Ansporn {m}; Anregung {f} | Anreize {pl}; Anregungen {pl} | die Wirtschaft belebenfillip | fillips | to give a fillip to the economy [Add to Longdo]
Ansporn {m}spur [Add to Longdo]
Reitersporn {m}spur [Add to Longdo]
Rittersporn {m} [bot.]larkspur; delphinium [Add to Longdo]
Sporn {m} | Sporen {pl}; Sporne {pl} | einem Pferd die Sporen gebenspure | spurs | to spure a horse [Add to Longdo]
Sporn {m} (am Flugzeug)tail skid [Add to Longdo]
Spornrädchen {n}rowel [Add to Longdo]
anregen; anspornen | anregend; anspornend | angeregt; angesporntto motivate | motivating | motivated [Add to Longdo]
anspornen; anregen | anspornend; anregend | angespornt; angeregtto incite | inciting | incited [Add to Longdo]
anspornen; beflügeln; vorwärts treiben | anspornend; beflügelnd; vorwärts treibend | angespornt; beflügelt; vorwärts getriebento spur on | spurring | spurred [Add to Longdo]
anspornend {adj}hortative; hortatory; exhortative; exhortatory [Add to Longdo]
antreibend; anspornend; anreizend {adj}incentive [Add to Longdo]
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]
gesporntspurred [Add to Longdo]
Spornammer {f} [ornith.]Lapland Bunting (Calcarius lapponicus) [Add to Longdo]
Spornpieper {m} [ornith.]Richard's Pipit (Anthus richardi) [Add to Longdo]
Sporngans {f} [ornith.]Spur-winged Goose [Add to Longdo]
Doppelspornfrankolin {m} [ornith.]Double-spurred Francolin [Add to Longdo]
Ceylonspornhuhn {n} [ornith.]Ceylon Spurfowl [Add to Longdo]
Perlspornhuhn {n} [ornith.]Painted Spurfowl [Add to Longdo]
Rotes Spornhuhn {n} [ornith.]Red Spurfowl [Add to Longdo]
Spornkiebitz {m} [ornith.]Spur-winged Plover [Add to Longdo]
Fasanspornkuckuck {m} [ornith.]Pheasant Coucal [Add to Longdo]
Kurzspornkuckuck {m} [ornith.]Short-toed Coucal [Add to Longdo]
Spornkuckuck {m} [ornith.]Senegal Coucal [Add to Longdo]
Sporntyrann {m} [ornith.]Rufous-backed Negrito [Add to Longdo]
Somalispornlerche {f} [ornith.]Archer's Lark [Add to Longdo]
Spornlerche {f} [ornith.]Rudd's Lark [Add to Longdo]
Sidamospornlerche {f} [ornith.]Sidamo Lark [Add to Longdo]
Hoeschspornpieper {m} [ornith.]Mountain Pipit [Add to Longdo]
Großspornpieper {m} [ornith.]Cape Longclaw [Add to Longdo]
McCownspornammer {f} [ornith.]McCown's Longspur [Add to Longdo]
Gelbkehl-Spornammer {f} [ornith.]Chestnut-coloured Longspur [Add to Longdo]
Smithspornammer {f} [ornith.]Smith's Longspur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] ANSPORN, FLEISS [Add to Longdo]
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
拍車[はくしゃ, hakusha] Sporn, Sporen (beim Reiten) [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]
鼓舞[こぶ, kobu] Ermunterung, Aufmunterung, Ansporn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top