Search result for

spezialist

(60 entries)
(1.0621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spezialist-, *spezialist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spezialist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spezialist*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SPECIALIST:SPEZIALISTA.I. Artificial Intelligence (2001)
Consult the top medical specialists, wherever they are.Sprechen Sie mit den besten medizinischen Spezialisten, wo auch immer sie sind. Fiend Without a Face (1958)
- There are specialists.- Das sind Spezialisten. Inspector Maigret (1958)
I went to a doctor in Memphis.Ich ging zu einem Spezialisten in Memphis. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I went to a doctor in Memphis.Ich ging zu einem Spezialisten in Memphis. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Dr. Helsing is a specialist.Dr. Helsing ist ein SpezialistHorror of Dracula (1958)
The best specialists in town are ready for the action,Die besten Spezialisten in der Stadt sind zum Einsatz bereit. Eve Wants to Sleep (1958)
Listen, I am an expert for jigsaw puzzles.Hören Sie, ich bin Spezialist für Puzzlespiele. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
And you've heard that Mr. Elster was prepared to take his wife to an institution where her mental health would've been in the hands of qualified specialists.Sie hörten, dass Mr. Elster erwog, seine Frau in eine Anstalt zu geben, wo ihre geistige Gesundheit in der Hand qualifizierter Spezialisten gelegen hätte. Vertigo (1958)
He had specialists come in from all over the country to try to help Zelda.Er ließ Spezialisten aus dem ganzen Land kommen, um Zelda zu helfen. Beloved Infidel (1959)
I was a lathe-man and a good one!Ich war Spezialist im Drehen. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Weren't you exempted from service?Man beruft Spezialisten ein? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
I've been on to our electronic wizards.Ich habe mit unseren Elektronikspezialisten geredet. On the Beach (1959)
When you enter the brain with a foreign object, even a needle-thin knife in the hands of the most skilled surgeon there still is a great deal of risk.Jeder Eingriff in das Gehirn, selbst ein hauchdünnes Messer... in den Händen des erfahrensten Spezialisten... ist immer ein sehr großes Risiko. Suddenly, Last Summer (1959)
I have. It's that nice young doctor's specialty.Und dieser reizender Arzt ist der Spezialist dafür! Suddenly, Last Summer (1959)
An ex-safecracker, Raoul Fargier owned a hotel and a villa in Le Vésinet.Raoul Fargier, Spezialist für Juwelendiebstahl, ist Eigentümer eines Hotels und einer Villa in Le Vésinet. Classe Tous Risques (1960)
-Should flight be attempted? -What do our rocket scientists say?- Was sagen die Spezialisten? First Spaceship on Venus (1960)
-He's a specialist in measles.- Er ist ein Spezialist für Masern. A Breath of Scandal (1960)
A brain specialist for mental disorders.Ich meine einen Spezialisten für Geisteskrankheiten. The Grass Is Greener (1960)
I could give you the names of some very good men.Ich könnte Ihnen Namen von guten Spezialisten nennen. Midnight Lace (1960)
Dr. Griffin said I ought to see a specialist.Dr. Griffin sagte, ich soll einen Spezialisten aufsuchen. Ocean's 11 (1960)
He's a specialist.Er ist SpezialistLe Trou (1960)
What's more, we telephoned headquarters and two hours ago an expert arrived from the Scientific Division. A lady specialist actually, given the particular nature of the case.Wir telefonierten in die Stadt, und vor zwei Stunden traf ein Spezialist ein, d.h. Eine Spezialistin, angesichts der Lage, sie verstehen schon. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
And to think for 10 years, Mr. Marèze has passed himself off as a professional lover.Und seit 10 Jahren gilt Herr Mareze als Liebesspezialist und professioneller Liebhaber. The Lions Are Loose (1961)
I have seen specialists all over the world...Ich war bei Spezialisten rund um den Globus... Scream of Fear (1961)
I've taken him twice to specialists.Er war zwei Mal beim Spezialisten. Wild in the Country (1961)
I'm a reactor man, and he's a thermonuclear man.Ich bin Reaktorspezialist, er ist Fachmann für die Kernfusion. Nine Days of One Year (1962)
They saw a specialist, who told them to be patient, that these things took months with many couples.Eine Spezialist riet ihnen, Geduld zu haben. Das sei normal und könne Monate dauern. Jules and Jim (1962)
It's been worked on here and in Russia, on and off, for over eight years.Die größten Spezialisten haben in Moskau monatelang daran gearbeitet. The Manchurian Candidate (1962)
I'm an expert, actually.Ich bin eine Spezialistin. Hitch-Hike (1962)
In a sense, i was one of these- a decoding specialist for the united states government, and this is where i got into the act.In gewissem Sinne war ich einer davon. Ein Dekodierungsspezialist der amerikanischen Regierung und hier trete ich in die Handlung ein. To Serve Man (1962)
Going to consult a Swiss doctor, a specialist.Ich gehe zu einem Schweizer Arzt, einem Spezialisten. Irma la Douce (1963)
I once knew a specialist, used to send his patients to me.Einmal hat mir ein Spezialist seine Patienten geschickt. Irma la Douce (1963)
She calls the expert. Hello?Da ruft sie den Spezialisten. Joy House (1964)
Mr. Ling, the red Chinese agent at the factory, he's a specialist in nuclear fission.Mr. Ling, der kommunistische chinesische Agent in der Fabrik? Er ist ein Spezialist für Kernspaltung. Goldfinger (1964)
Anything's possible. I, myself, am a student of Indian dialects.Nichts ist unmöglich. ich selbst bin Spezialist für indische Dialekte. My Fair Lady (1964)
As for King Ghidorah... we're in contact with the international allied forces.Auch König Ghidorah kriegen wir in den Griff. Internationale Alien Spezialisten helfen uns, herauszufinden, wie wir König Ghidorah zerstören können. Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
And the 10% that have something seriously wrong, I send them to a specialist.Und die zehn Prozent, die wirklich was Ernsthaftes haben, die schick ich zu 'nem Spezialisten. Send Me No Flowers (1964)
We have a psychiatrist here who specializes in men with a Don Juan complex.Wir haben einen Psychiater, einen Spezialisten für Männer mit Don-Juan-Komplex. Sex and the Single Girl (1964)
A French invention devel0ped by Swiss specialists.Von Schweizer Spezialisten weiterentwickelt. Une Femme Mariée (1964)
- Great specialists.- Brillante Spezialisten, ein tolles Team. Das Verrätertor (1964)
I must hurry to thedoll company! Maybea specialist could still save her!Vielleicht kann dir ein Spezialist helfen! Room 13 (1964)
In the margin of all our scientific work Professor Marchand and I are both specialised in hypnosis.Obwohl sich unsere Forschungen in verschiedene Richtungen bewegen. So sind Prof. Marchand und ich doch anerkannte Spezialisten der Hypnose. Fantomas Unleashed (1965)
I'm an expert on that.Ich bin Spezialistin. The Rabbit Is Me (1965)
So we need a specialist in these matters.Also brauchen wir einen Spezialisten für diese Angelegenheit. Lord Jim (1965)
But I'm just a labourer, a good specialist, nothing more.Aber ich bin nur Handwerker, ein guter Spezialist, mehr nicht. Cloportes (1965)
-Assassination of Perringe, the French anti-matter specialist who went over to the Russians.Ermordung von Perringe, dem Antimaterie-Spezialisten, der zu den Russen überlief. Thunderball (1965)
Sergeant Kinch is in charge of operations.Sergeant Kinch ist FunkspezialistThe Flight of the Valkyrie (1965)
"DuBois synthetic fuel expert."Spezialist für synthetischen Kraftstoff. The Scientist (1965)
They have an expert here whose only task is thinking of new ways to cause exquisite pain.Die haben einen Spezialisten, der sich neue Methoden ausdenkt, wie man... auserlesene Schmerzen verursacht. My Hero? (1965)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ass {n}; Spezialist {m}crackerjack [coll.] [Add to Longdo]
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist [Add to Longdo]
Diätspezialist {m}dietitian [Add to Longdo]
Fußspezialist {m}podiatrist; chiropodist [Add to Longdo]
Spezialist {m} | Spezialist sein inspecialist | to specialize in [Add to Longdo]
sich als Spezialist qualifizierento qualify as a specialist; to become a specialist [Add to Longdo]
Augenspezialist {m} [med.]oculist [Add to Longdo]
Kardiologe {m}; Kardiologin {f}; Herzspezialist {m}; Herzspezialistin {f} [med.] | Kardiologen {pl}; Herzspezialisten {pl}cardiologist; heart specialist | cardiologists; heart specialists [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top