Search result for

spant

(56 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spant-, *spant*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spant มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spant*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then you took whatever money you had left and you sunk it into the glass slipper business.Du kratzt dein letztes Geld zusammen und steckst es ins Glaspantoffelgeschäft. The Great Muppet Caper (1981)
... to bungee the entire filter assembly to the bulkhead...- Steck sie rein. ... den gesamten Filter am Spant befestigen, Apollo 13 (1995)
And this was her glass slipper.Und dies... ..war ihr Glaspantoffel. Ever After: A Cinderella Story (1998)
Sometimes, during the night watch, with the timbers creaking, and the dark water stretching out as far as the eye can see, you can believe you're the only man in the world.Manchmal, während der Nachtwache, wenn die Spanten knarren und man von Wasser umgeben ist, so weit das Auge reicht, könnte man meinen, man wäre der einzige Mensch auf der Welt. Spirit Folk (2000)
- And this framing is accurate?- Das Spantengerüst stimmt? Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
I can't read anything through these bulkheads.Durch diese Spanten kann ich nichts orten. Babel One (2005)
I'm being spontan-you-us.Ich bin einfach spanton. Happy Feet (2006)
MUMBLE: Everybody's so...spontan-you-us.(Humble) Hier sind alle so spanton. Happy Feet (2006)
RAMON: Spontan-you-us!(Ramon) Spanton. Happy Feet (2006)
Sometimes her master locks the poor girl up in a golden cage and shows he off like a pet panther.Manchmal sperrt ihr Herr die Unglückliche in einen goldenen Käfig und stellt sie zur Schau wie einen Hauspanther. Rose, c'est Paris (2010)
But we have to attach it to something.Aber um dann weiter nach oben gehen zu können, brauchen wir Spanten. Simon & the Oaks (2011)
Umberto Baglioni Ruspanti?Wow! "Umberto Baglioni Ruspanti". Cabal (2011)
I am certain you will find Ruspanti died by his own hand.Sie stellen sicher fest, Ruspanti kam von eigener Hand zu Tode. Cabal (2011)
Umberto Ruspanti.Umberto Ruspanti. Cabal (2011)
That's right, Ruspanti.Genau. Ruspanti. Cabal (2011)
To sum up then, you believe there's more to the Ruspanti death than meets the eye?Sie wollen mir sagen, dass ... hinter Ruspantis Selbstmord ... was anderes steckt? Cabal (2011)
So I understand you're Umberto Ruspanti's lawyer?Sie sind also Umberto Ruspantis Anwalt? Cabal (2011)
If I tell you what I know, or even what I suspect, I would expect to suffer the same fate. But this I can tell you...Ich habe eine leise Ahnung, aber die behalte ich lieber für mich, denn ich will nicht genauso enden wie Ruspanti. Cabal (2011)
Is the Ruspanti case closed yet?Haben Sie den Ruspanti-Fall abgeschlossen? Cabal (2011)
Look, whatever this is, I'm out of my depth.Diese Ruspanti-Sache ist mir einfach zu groß. Cabal (2011)
I want you to solve the killing of Umberto Baglioni Ruspanti.Ich will, dass Sie den Mord an Umberto Baglioni Ruspanti aufklären. Cabal (2011)
I need you to find the men who murdered Ruspanti.Sie müssen die Leute ausfindig machen, die Ruspanti ermordet haben. Cabal (2011)
So what's your connection with Ruspanti?Lass dich bloß nie wieder blicken bei mir, du Angeber! Woher kannten Sie Ruspanti? Cabal (2011)
No. AOC, that's Ruspanti's representative on the committee.Nein, A.O.C. ist Ruspantis engster Vertrauter bei der Cabal. Cabal (2011)
Ruspanti's murder, it's typical of the Cabal.Der Mord an Ruspanti ... ist typisch für die Cabal. Cabal (2011)
Ruspanti's funeral tomorrow...Ruspantis Beerdigung ist morgen. Cabal (2011)
My name's Zen, I'm a police officer. - I'm investigating Mr Ruspanti's death.Ich bin Polizist und untersuche Signor Ruspantis Tod. Cabal (2011)
Okay. So what was your relationship with, um... Umberto Ruspanti?Sagen Sie, in welcher Beziehung standen Sie zu Umberto Ruspanti? Cabal (2011)
Yeah. Michelangelo Gattuso. - Ruspanti's lawyer."Michelangelo Gattuso, Ruspantis Anwalt." Was ist mit dem? Cabal (2011)
Ruspanti's will and legal documents, all stolen.Ruspantis gesamte Dokumente wurden gestohlen. Cabal (2011)
So, when this turns into a murder enquiry, the link to Ruspanti is going to come out, isn't it?Wenn das hier ein Mordfall wird, dann kommt die Verbindung zu Ruspanti ans Licht. Cabal (2011)
- Look, Ruspanti's lawyer's disappeared.Ruspantis Anwalt ist weg. "Was?" Cabal (2011)
I hear they got Ruspanti's lawyer.Nun also auch Ruspantis Anwalt. Cabal (2011)
Ruspanti must have told him something.Ruspanti hat Gattuso irgendwas gesagt. Cabal (2011)
About the Ruspanti thing, that's become a bit problematic.Ruspanti-Falles: Der wird etwas problematisch. Cabal (2011)
Recently, it came to the attention of your office that Umberto Baglioni Ruspanti had been arrested for trying to pass off fake bearer bonds.Es ist nicht lange her, da haben Sie erfahren, dass Ruspanti verhaftet wurde, weil er gefälschte Inhaber- obligationen verkaufen wollte. Cabal (2011)
And hence also your desire to keep the case alive and achieve your prize by other means. Me.Dann wollten Sie jemanden, der den Fall untersucht und die Beweise von Ruspanti findet. Cabal (2011)
So, I believed Ruspanti.Und da kam Ruspanti mit seinen Behauptungen. Cabal (2011)
So, Ruspanti hid his evidence in a safe deposit box? Yep.Ruspanti hat die Unterlagen in einem Bankschließfach versteckt? Cabal (2011)
Ruspanti was murdered.Aber Ruspanti wurde getötet. Ganz sicher. Cabal (2011)
I'm going to take this back to your apartment. I'm going wait for the people that killed Ruspanti to come and get it.Wir gehen damit in Ihre Wohnung und warten dort auf Ruspantis Mörder. Cabal (2011)
The ink, the handwriting and the fingerprints all match the diary.Tinte, Handschrift und Fingerabdrücke: Alles stammt eindeutig von Ruspanti. Cabal (2011)
So, Ruspanti was murdered.Tja! Ruspanti wurde ermordet. Von seinem Liebhaber. Cabal (2011)
You see, what we really need is a suicide note from Umberto Ruspanti.Vielleicht kann uns dabei ... ein Abschiedsbrief von Umberto Ruspanti helfen. Gattuso ist tot. Cabal (2011)
And Ruspanti's documents, what of them?Und Ruspantis Dokumente? Was ist mit denen? Cabal (2011)
The Fasso case, the Ruspanti affair.Der Faso-Mord, die Ruspanti-Affäre. Ratking (2011)
We called it the Kept House, made from flotsam and the beams of our ship."Das bewährte Haus", so haben wir es genannt. Gebaut aus Treibholz und den Spanten unseres Schiffs. Nova Zembla (2011)
He had his little Married With Children script. He had his little bedroom slippers.Er hatte sein Drehbuch und trug seine Hauspantoffeln. I Am Divine (2013)
Are cleated and lashed onto the frames, not nailed, so they can move in relation to each other.Sind nicht an die Spanten genagelt, sondern mit Bast befestigt, sodass sie sich verschieben können. Rites of Passage (2013)
It's wood chipper day.Heute wird Holz zerspantThe Miserable Mill: Part One (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANTON    S P AE1 N T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumpfspant {m}bulkhead [Add to Longdo]
Spant {n}frame; rib [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  spant [spɑnt]
     frame; timber
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top