Search result for

sp

(230 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sp-, *sp*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sphygmomanometerเครื่องวัดความดันของโลหิต

English-Thai: Longdo Dictionary
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
spiritualist(n) คนทรง
spirulina(n) สาหร่ายเกลียวทอง
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spa[N] สถานบำรุงสุขภาพ, See also: สปา, โรงแรมที่มีน้ำพุแร่, Syn. health resort
spa[N] บ่อน้ำแร่, Syn. hot tub, whirlpool
spy[N] นักสืบ, See also: สายลับ, สายสืบ, Syn. detective, sleuth
spy[N] การสืบ, See also: การสอดแนม, Syn. espial, observation
spy[VI] สืบ, See also: สอดแนม, สะกดรอย, Syn. observe, scout, snoop
spam[N] ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต
span[N] ระยะเวลา, See also: ช่วงเวลา, สมัย, Syn. duration, lifetime, term
span[N] ช่วงห่าง, See also: ช่วงว่าง, ความกว้าง, ช่วง, Syn. distance, length, extent, width
span[VT] ยืดขยาย, See also: ก้าวข้าม, กินเวลา, Syn. extend, run, spread, stretch, bridge
spar[N] โครงปีกเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spa(สพา) n. น้ำพุแร่,บ่อน้ำแร่,สถานที่มีบ่อน้ำแร่,โรงแรมหรูหรา,โรงแรมพักฟื้นที่มีบ่อน้ำแร่
space(สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ, Syn. range,area,
space characterช่องว่าง (ตัวอักขระ) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ช่องว่างระหว่างคำที่เกิดจากการกดที่คานเคาะ ในภาษาไทย มีความหมายเหมือน "เว้นวรรค" ช่องว่างนี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็นอักขระตัวหนึ่งเหมือนกัน (เหมือนตัวอักษร A B C D)
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
spaceless(สเพส'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีช่องว่าง, Syn. limitless
spaceman(สเพส'เมิน) n. นักบินอวกาศ pl. spacemen
spacing(สเพสฺ'ซิง) n. การเว้นวรรค,การเว้นช่อง,สิ่งที่เว้นวรรค,สิ่งที่เว้นช่อง,การจัดให้มีช่อง,การปรับวรรคตอน,การปรับระยะ
spacious(สเพ'เชิส) adj. มีเนื้อที่มาก,กว้างขวาง,กว้างใหญ่ไพศาล, See also: spaciousness n., Syn. capacious
spade(สเพด) n. เสียม,พลั่ว,จอบ,เครื่องขูด,เครื่องแซะ,รูปโพดำ,ไพ่โพดำ vt. ขุดหรือแซะด้วยเสียม (พลั่ว,จอบ...) . -Phr. (call a spade a spade เรียกทื่อ ๆ ,พูดตรงไปตรงมา,พูดอย่างโผงผาง), See also: spades n.,pl. ชุดไพ่โพดำ,นิโกร spader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
space(vt) เว้นช่อง,เว้นระยะ,เว้นวรรค
spacious(adj) กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
spade(n) เสียม,จอบ,พลั่ว,ไพ่โพดำ
spade(vt) ขุดด้วยจอบ
span(n) ระยะ,ช่วงกว้างของมือ,ตอน,ชั่วอายุ,สมัย,ช่วงห่าง
span(vt) ทอดข้าม,วัดเป็นคืบ,ก้าวข้าม,ประเมินค่า
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ
spangle(vt) ทำให้แพรวพราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spaceอวกาศ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spaceที่ว่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
space๑. ปริภูมิ๒. -สามมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
space artปริภูมิศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
space characterอักขระว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
space characterอักขระว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
space curveเส้นโค้งสามมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
space, anatomical deadบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, axillary; armpit; axillaรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spaceอวกาศ, ส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Space (Architecture)ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Space (Art)ที่ว่าง (ศิลป์) [TU Subject Heading]
Space and timeสถานที่และเวลา [TU Subject Heading]
Space and time in literatureสถานที่และเวลาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Space biologyชีววิทยาอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Space biologyชีววิทยาอวกาศ [TU Subject Heading]
space craftยานอวกาศ, ยานที่ใช้เดินทางสู่อวกาศ เช่น ยานอพอลโลของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Space debrisขยะอวกาศ [TU Subject Heading]
Space flightการเดินทางในอวกาศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
space and time (n ) กาลาวกาศ, กาลอวกาศ, กาลเทศะ(อ่าน กา-ละ-เท-สะ)
sparkline (n ) แผนภูมิชนิดหนึ่ง ใช้เส้นและจุดเพื่อร่วมกันแสดงข้อมูล
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา
spatiotemporal (adj ) เชิงปริภูมิกาล
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
special offers (phrase) บริการพิเศษ
Special Procedures (n org ) กลไกพิเศษ
special remuneration paymentเงินตอบแทนพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n ) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spot-on.ถูกเผง Pilot: Part 2 (2004)
Sparkle.ประกาย Sex and the City 2 (2010)
Speak plain.กับฉันเหรอ The Man Who Would Be King (2011)
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
The rain in spainฝนตกในสเปน New Haven Can Wait (2008)
In... Spain...ในเสปน New Haven Can Wait (2008)
The rain in... Spain...ฝนในสเปน New Haven Can Wait (2008)
The rain in spainฝนในสเปน New Haven Can Wait (2008)
But she was very specific about your breakfast.แต่เธอค่อนข้างเคร่วครัดเรื่องมื้อเช่าของคุณมากค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sp2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
sp400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
sp400 million people speak English as their first language.
spA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
spA beautiful rainbow is spanning the sky.
spA big spider was spinning a web.
spA blonde is speaking to her psychiatrist.
spAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
spA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
spA boy spoke to me.
spA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
spA camel is, so to speak, a ship on the desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภูต[N] spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ[N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
ช่วงอายุ[N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
บัตรแข็ง[N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ผู้แถลงข่าว[N] spokesperson, See also: spokesman, Syn. คนแถลงข่าว, Example: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ
ผู้พบเห็น[N] watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count unit: คน
ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
คำผวน[N] spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
แอสไพริน[n.] (aēsphairin) EN: aspirin   FR: aspirine [f]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (aiōsnōfīa) EN: ionosphere   FR: ionosphère [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPA    S P AA1
SPY    S P AY1
SPAN    S P AE1 N
SPAS    S P AA1 Z
SPAW    S P AO1
SPAT    S P AE1 T
SPAM    S P AE1 M
SPAR    S P AA1 R
SPEC    S P EH1 K
SPED    S P EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spa    (n) (s p aa1)
spy    (v) (s p ai1)
spam    (n) (s p a1 m)
span    (v) (s p a1 n)
spar    (v) (s p aa1 r)
spas    (n) (s p aa1 z)
spat    (v) (s p a1 t)
spay    (v) (s p ei1)
spec    (n) (s p e1 k)
sped    (v) (s p e1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์
Spargel(n) |der, pl. Spargel| หน่อไม้ฝรั่ง (พืชซึ่งเติบโตใต้ดิน มีลักษณะเป็นท่อนสีขาวหรือเขียว)
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
SPDชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี ย่อมาจาก Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ
speichern(vt) |speicherte, hat gespeichert| เก็บหรือบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่หมายถึงในคอมพิวเตอร์ เช่น Telefondaten dürfen zwei Jahre gespeichert werden.
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress
See also: S. S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress,
specht (n) นกหัวขวาน
spekulationsobjektสิ่งของที่นำไปเล่นพนัน Wohnung ist keine Spekulationsobjekt.
Sprachgebrauch {m} (n ) การใช้ภาษา
Sprechzeiten (n) เวลาทำการ (ขององกรณ์ หรือ บริษัทต่างๆ)
See also: S. Besucherzeiten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparren {m}chevron [Add to Longdo]
sprunghaftjumpy [Add to Longdo]
Spankorb {m}chip basket [Add to Longdo]
Späherei {f}peering [Add to Longdo]
Spachtel {m}spatula; putty knife [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}filler; priming material [Add to Longdo]
Spachtelmasse {f}surfacer; putty [Add to Longdo]
Spachteln {n}filling [Add to Longdo]
Spaghetti {pl}; Spagetti {pl} | Spaghetti Bolognese; Spagetti Bolognesespaghetti | spaghetti bolognaise [Add to Longdo]
Spagetti-Träger {pl}spaghetti straps [Add to Longdo]
Spähwagen {m}scout car [Add to Longdo]
Spärlichkeit {f}; Dürftigkeit {f}sparseness [Add to Longdo]
Spätbronzezeit {f} [hist.]late Bronze Age [Add to Longdo]
Spätentwickler {m}late developer [Add to Longdo]
Spätfolgen {pl}late sequelae [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.
espérer(vi vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ
espérance(n ) |f| ความหวัง, ความคาดหวัง เช่น L'espérance de vie augmente de façon continue.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一匙[yī chí, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄔˊspan>, ] spoonful [Add to Longdo]
一巴掌[yī bā zhǎng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇspan>, ] spank [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢspan>, / ] split second [Add to Longdo]
三号木杆[sān hào mù gān, <span style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢspan>, / ] spoon (golf) [Add to Longdo]
不辞劳苦[bù cí láo kǔ, <span style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄌㄠˊ ㄎㄨˇspan>, / ] spare no effort [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, <span style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋspan>, / ] spare no pains or effort; do one's utmost [Add to Longdo]
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, <span style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋspan>, / ] specialized middle school [Add to Longdo]
乏燃料[fá rán liào, <span style="font-size:smaller">ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋspan>, ] spent fuel [Add to Longdo]
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, <span style="font-size:smaller">ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊspan>, / ] spent fuel storage [Add to Longdo]
乏燃料棒[fá rán liào bàng, <span style="font-size:smaller">ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋspan>, ] spent fuel rods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
[くら, kura] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[けん, ken] SPARSAM, EINFACH, BESCHEIDEN [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
先頭[せんとう, sentou] Spitze, Front [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつ, bunretsu] Spaltung [Add to Longdo]
合板[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
合板[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Security Policies (IPSec)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Service Pack (MS, Windows NT, XP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Service Processor (Power4, IBM, IC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Service Processor (EMC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Service Provider (DMI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Simple visual Profile (MPEG)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Signal Processor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     SPare (IMEI, GSM, mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Speculative Precomputation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Speech Processing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Stack Pointer [register] (CPU, Intel, assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Structured Programming
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     System Product
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SP
     Support Pack (SAP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top