ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sound

S AW1 N D   
172 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sound-, *sound*, soun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sound[N] เสียง, Syn. noise, resonance, tone
sound[N] ระยะที่ได้ยินได้
sound[VI] ดูเหมือนว่า, Syn. appear, appear to be, seem
sound[VI] ้เกิดเสียง, Syn. echo, resound
sound[VT] ทำให้เกิดเสียง, Syn. echo, resound
sound[ADJ] ที่ไม่เสียหาย, See also: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี, Syn. unimpaired, flawless
sound[ADJ] แข็งแรง, Syn. well, healthy
sound[VI] วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, Syn. fathom, gauge, mark
sound[VT] วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, Syn. fathom, gauge, mark
sounder[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง, See also: ผู้ทำให้เกิดเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
sound cardแผ่นวงจรเสียงหมายถึง แผ่นวงจรที่สามารถเพิ่มเข้าไปในฮาร์ดแวร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถมีเสียงได้
sounding balloonn. ลูกบอลลูนตรวจสอบอากาศที่สูง
sounding leadn. ตะกั่วหรือเครื่องถ่วงอื่น ๆ ที่ติดกับสายเชือกหรือลวดเพื่อหยั่งความลึก
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
soundless(เซานดฺ'ลิส) adj. ไม่มีเสียง,ปลอดเสียง,เงียบ,สงบ,ลึกมาก,สุดที่จะหยั่งถึง,ล้ำลึก., See also: soundlessness n., Syn. silent
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
high-soundingadj. โอ้อวด,ฟังดูใหญ่โต
re-sound(รีเซาดฺ') vt.,vt. ทำให้เกิดเสียงอีก
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate

English-Thai: Nontri Dictionary
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
sound(n) เสียง,อ่าว
sound(vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ
sound(vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด
sounder(n) เครื่องวัดความลึกของน้ำ,ผู้ส่งเสียง
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
soundness(n) ความถูกต้อง,ความมีอนามัยดี,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound and disposing mind and memoryสติสัมปชัญญะดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound attenuator; attenuatorกล่องลดเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound cardแผ่นวงจรเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sound cardแผ่นวงจรเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound insulationฉนวนกันเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound judicial discretionดุลยพินิจวินิจฉัยของศาลที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound playerโปรแกรมเล่นเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sound playerโปรแกรมเล่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound qualityสัทสมบัติ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soundเสียง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
soundเสียง, พลังงานรูปหนึ่ง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันที่แผ่กระจายออกไปในตัวกลางทำให้ประสาทหูรู้สึกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sound Exposure Level ระดับเสียงที่สัมผัส
ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
sound intensity levelระดับความเข้มเสียง, ค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มเสียง ที่ได้ยินกับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์จะได้ยิน มีหน่วยเป็นเดซิเบล ระดับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์ได้ยินมีค่า 0 เดซิเบล และระดับความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่า 120 เดซิเบล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound motion picturesภาพยนตร์เสียง [TU Subject Heading]
Sound Pressure Level ระดับความดันเสียง
ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Sound recording industryอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recording librariesห้องสมุดวัสดุบันทึกเสียง [TU Subject Heading]
Sound recording libraryห้องสมุดเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sound (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does that sound good?ดีมั้ย ? We're So Happy You're So Happy (2008)
Sound the alarm! Two prisoners escaped.เปิดสัญญาน นักโทษหลบหนี 2 คน The Great Dictator (1940)
Sound assembly!ให้สัญญาน The Great Dictator (1940)
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง Night and Fog (1956)
Said it sounded like a fight.กล่าวว่ามันฟังเหมือนการต่อสู้ 12 Angry Men (1957)
Everybody sounded so positive.ทุกคนฟังที่ดีเพื่อให้ 12 Angry Men (1957)
You sound like you met my brother-in-law once.คุณเสียงเหมือนที่คุณได้พบกับพี่ชายในกฎหมายของฉันเมื่อ 12 Angry Men (1957)
That sounds fair. Everyone agreed?ที่ฟังดูยุติธรรม ทุกคนเห็นพ้องกัน? 12 Angry Men (1957)
- Sounds right to me.- เสียงขวาให้ฉัน 12 Angry Men (1957)
- You make it sound like a long walk.- คุณทำให้มันเสียงเหมือนเดินยาว 12 Angry Men (1957)
Well, that sounds fair to me. Anyone object?ดีที่เสียงธรรมกับผม ใครคัดค้าน? 12 Angry Men (1957)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soundA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
soundActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
soundAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
soundA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
soundA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
soundAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.
soundAll this may sound strange, but it is true.
soundAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
soundAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
soundA "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.
soundA musician can appreciate small differences in sounds.
soundA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ก[ADV] sound of door clicking, Example: ใครทำอะไรอยู่ในครัวเสียงดังแก๊ก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ครืดคราด[ADJ] sound of dragging heavy things, Example: เสียงครืดคราดจากรถคันเก่าของพ่อทำให้หล่อนนอนไม่หลับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
เสียงในฟิล์ม[N] soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์
รับ[V] rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai definition: คล้องจองกัน
หยั่ง[V] sound, See also: measure, Syn. วัด, Example: เครื่องกำลังหยั่งความลึกของท้องทะเลโดยแสดงผลเป็นตัวเลขขึ้นบนจอ, Thai definition: วัดดูเพื่อให้รู้ตื้นลึก
แปลกหู[V] sound strange, See also: be unheard of, Syn. ผิดหู, Ant. คุ้นหู, Example: ฉันรู้สึกว่า เสียงของน้ำแปลกหูไปมาก ไม่รู้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่, Thai definition: ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาก่อน
สวบ[ADV] sound of treading on soft ground or dry leaves, Example: เท้าเปล่าสองคู่ย่ำลงบนใบไม้ดังสวบ, Thai definition: เสียงคนหรือสัตว์ย่ำไปบนใบไม้หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
เฮ้อ[INT] sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
เข้าท่าเข้าทาง[V] sound all right, See also: sound likely, make sense, Syn. เข้าที, ไม่เลว, Example: การปรับรูปโฉมใหม่ของกรมตำรวจจะดูเข้าท่าเข้าทางกว่าที่ผ่านมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to   
โดยสวัสดิภาพ[adv.] (dōi sawatdīphāp) EN: safely ; safe and sound   
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: sound   FR: sembler
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems   FR: ça semble ... ; ça paraît
อันตราย[v. exp.] (fangdū antarāi) EN: it sounds dangerous   FR: ça semble dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUND    S AW1 N D
SOUNDS    S AW1 N Z
SOUNDS    S AW1 N D Z
SOUNDLY    S AW1 N D L IY0
SOUNDER    S AW1 N D ER0
SOUNDED    S AW1 N D AH0 D
SOUND'S    S AW1 N D Z
SOUNDEST    S AW1 N D AH0 S T
SOUNDING    S AW1 N D IH0 NG
SOUNDVIEW    S AW1 N D V Y UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sound    (v) sˈaund (s au1 n d)
sounds    (v) sˈaundz (s au1 n d z)
sounded    (v) sˈaundɪd (s au1 n d i d)
soundly    (a) sˈaundliː (s au1 n d l ii)
soundbox    (n) sˈaundbɒks (s au1 n d b o k s)
sounding    (v) sˈaundɪŋ (s au1 n d i ng)
soundings    (n) sˈaundɪŋz (s au1 n d i ng z)
soundless    (j) sˈaundləs (s au1 n d l @ s)
soundness    (n) sˈaundnəs (s au1 n d n @ s)
sound-film    (n) sˈaund-fɪlm (s au1 n d - f i l m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, / ] sound; voice; tone; noise; classifier for sounds, #429 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, ] sound of child's crying, #1,165 [Add to Longdo]
[yīn, , ] sound; noise; news, #2,350 [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] sound of escaping laughter; water, #2,987 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] sound of moving water, #4,456 [Add to Longdo]
[mī, ㄇㄧ, ] sound to call cat, #5,178 [Add to Longdo]
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[hāi, ㄏㄞ, ] sound of sighing, #7,862 [Add to Longdo]
哇哇[wā wā, ㄨㄚ ㄨㄚ, ] sound of crying, #8,885 [Add to Longdo]
呼呼[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] sound of wind blowing, #9,324 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klang {m} | Klänge {pl}sound | sounds [Add to Longdo]
Klanganalyse {f}sound analysis [Add to Longdo]
Klangsynthese {f}sound synthesis [Add to Longdo]
Laut {m} | Laute {pl} | fremde Laute | Laut gebensound | sounds | sounds of a foreign tongue | to give tongue [Add to Longdo]
Lautstärke {f}sound intensity [Add to Longdo]
Saitenklang {m}sound of strings [Add to Longdo]
Schallausbreitung {f}sound propagation [Add to Longdo]
Schalldämmkulisse {f}sound trap [Add to Longdo]
Schalldämmung {f}sound insulation; acoustic insulation [Add to Longdo]
Schalldämpfer {m}sound absorber [Add to Longdo]
Schalldämpfung {f}sound absorption [Add to Longdo]
Schalldichte {f}sound density [Add to Longdo]
Schalldruckpegel {m}sound pressure level [Add to Longdo]
Schallgrenze {f}; Schallmauer {f}sound barrier; sonic barrier [Add to Longdo]
Schallmessung {f}sound ranging [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file [Add to Longdo]
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library [Add to Longdo]
[おん, on] sound [Add to Longdo]
音源[おんげん, ongen] sound source [Add to Longdo]
音質[おんしつ, onshitsu] sound quality [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, n. [AS. sund a swimming, akin to E. swim. See
   {Swim}.]
   The air bladder of a fish; as, cod sounds are an esteemed
   article of food.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, n. (Zool.)
   A cuttlefish. [Obs.] --Ainsworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, a. [Compar. {Sounder}; superl. {Soundest}.] [OE.
   sound, AS. sund; akin to D. gezond, G. gesund, OHG. gisunt,
   Dan. & Sw. sund, and perhaps to L. sanus. Cf. {Sane}.]
   1. Whole; unbroken; unharmed; free from flaw, defect, or
    decay; perfect of the kind; as, sound timber; sound fruit;
    a sound tooth; a sound ship.
    [1913 Webster]
 
   2. Healthy; not diseased; not being in a morbid state; --
    said of body or mind; as, a sound body; a sound
    constitution; a sound understanding.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm; strong; safe.
    [1913 Webster]
 
       The brasswork here, how rich it is in beams,
       And how, besides, it makes the whole house sound.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. Free from error; correct; right; honest; true; faithful;
    orthodox; -- said of persons; as, a sound lawyer; a sound
    thinker.
    [1913 Webster]
 
       Do not I know you a favorer
       Of this new seat? Ye are nor sound.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Founded in truth or right; supported by justice; not to be
    overthrown on refuted; not fallacious; as, sound argument
    or reasoning; a sound objection; sound doctrine; sound
    principles.
    [1913 Webster]
 
       Hold fast the form of sound words, which thou hast
       heard of me.             --2 Tim. i.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   6. heavy; laid on with force; as, a sound beating.
    [1913 Webster]
 
   7. Undisturbed; deep; profound; as, sound sleep.
    [1913 Webster]
 
   8. Founded in law; legal; valid; not defective; as, a sound
    title to land.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sound is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, sound-headed,
      sound-hearted, sound-timbered, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Sound currency} (Com.), a currency whose actual value is the
    same as its nominal value; a currency which does not
    deteriorate or depreciate or fluctuate in comparision with
    the standard of values.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, n. [F. sonde. See {Sound} to fathom.] (Med.)
   Any elongated instrument or probe, usually metallic, by which
   cavities of the body are sounded or explored, especially the
   bladder for stone, or the urethra for a stricture.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, v. i.
   To ascertain the depth of water with a sounding line or other
   device.
   [1913 Webster]
 
      I sound as a shipman soundeth in the sea with his
      plummet to know the depth of sea.    --Palsgrave.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, adv.
   Soundly.
   [1913 Webster]
 
      So sound he slept that naught might him awake.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, n. [AS. sund a narrow sea or strait; akin to
   Icel., Sw., Dan. & G. sund, probably so named because it
   could be swum across. See {Swim}.] (Geog.)
   A narrow passage of water, or a strait between the mainland
   and an island; also, a strait connecting two seas, or
   connecting a sea or lake with the ocean; as, the Sound
   between the Baltic and the german Ocean; Long Island Sound.
   [1913 Webster]
 
      The Sound of Denmark, where ships pay toll. --Camden.
   [1913 Webster]
 
   {Sound dues}, tolls formerly imposed by Denmark on vessels
    passing through the Baltic Sound.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, v. t. [imp. & p. p. {Sounded}; p. pr. & vb. n.
   {Sounding}.] [F. sonder; cf. AS. sundgyrd a sounding rod,
   sundline a sounding line (see {Sound} a narrow passage of
   water).]
   1. To measure the depth of; to fathom; especially, to
    ascertain the depth of by means of a line and plummet.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To ascertain, or try to ascertain, the thoughts,
    motives, and purposes of (a person); to examine; to try;
    to test; to probe.
    [1913 Webster]
 
       I was in jest,
       And by that offer meant to sound your breast.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I've sounded my Numidians man by man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) To explore, as the bladder or urethra, with a
    sound; to examine with a sound; also, to examine by
    auscultation or percussion; as, to sound a patient.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, v. t.
   1. To cause to make a noise; to play on; as, to sound a
    trumpet or a horn; to sound an alarm.
    [1913 Webster]
 
       A bagpipe well could he play and soun[d]. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to exit as a sound; as, to sound a note with the
    voice, or on an instrument.
    [1913 Webster]
 
   3. To order, direct, indicate, or proclain by a sound, or
    sounds; to give a signal for by a certain sound; as, to
    sound a retreat; to sound a parley.
    [1913 Webster]
 
       The clock sounded the hour of noon.  --G. H. Lewes.
    [1913 Webster]
 
   4. To celebrate or honor by sounds; to cause to be reported;
    to publish or proclaim; as, to sound the praises of fame
    of a great man or a great exploit.
    [1913 Webster]
 
   5. To examine the condition of (anything) by causing the same
    to emit sounds and noting their character; as, to sound a
    piece of timber; to sound a vase; to sound the lungs of a
    patient.
    [1913 Webster]
 
   6. To signify; to import; to denote. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Soun[d]ing alway the increase of his winning.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, n. [OE. soun, OF. son, sun, F. son, fr. L. sonus
   akin to Skr. svana sound, svan to sound, and perh. to E.
   swan. Cf. {Assonant}, {Consonant}, {Person}, {Sonata},
   {Sonnet}, {Sonorous}, {Swan}.]
   1. The peceived object occasioned by the impulse or vibration
    of a material substance affecting the ear; a sensation or
    perception of the mind received through the ear, and
    produced by the impulse or vibration of the air or other
    medium with which the ear is in contact; the effect of an
    impression made on the organs of hearing by an impulse or
    vibration of the air caused by a collision of bodies, or
    by other means; noise; report; as, the sound of a drum;
    the sound of the human voice; a horrid sound; a charming
    sound; a sharp, high, or shrill sound.
    [1913 Webster]
 
       The warlike sound
       Of trumpets loud and clarions.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The occasion of sound; the impulse or vibration which
    would occasion sound to a percipient if present with
    unimpaired; hence, the theory of vibrations in elastic
    media such cause sound; as, a treatise on sound.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, sounds are spoken of as audible and
      inaudible.
      [1913 Webster]
 
   3. Noise without signification; empty noise; noise and
    nothing else.
    [1913 Webster]
 
       Sense and not sound . . . must be the principle.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Sound boarding}, boards for holding pugging, placed in
    partitions of under floors in order to deaden sounds.
 
   {Sound bow}, in a series of transverse sections of a bell,
    that segment against which the clapper strikes, being the
    part which is most efficacious in producing the sound. See
    Illust. of {Bell}.
 
   {Sound post}. (Mus.) See {Sounding post}, under {Sounding}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sound \Sound\, v. i. [OE. sounen, sownen, OF. soner, suner, F.
   sonner, from L. sonare. See {Sound} a noise.]
   1. To make a noise; to utter a voice; to make an impulse of
    the air that shall strike the organs of hearing with a
    perceptible effect. "And first taught speaking trumpets
    how to sound." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How silver-sweet sound lovers' tongues! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be conveyed in sound; to be spread or published; to
    convey intelligence by sound.
    [1913 Webster]
 
       From you sounded out the word of the Lord. --1
                          Thess. i. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. To make or convey a certain impression, or to have a
    certain import, when heard; hence, to seem; to appear; as,
    this reproof sounds harsh; the story sounds like an
    invention.
    [1913 Webster]
 
       Good sir, why do you start, and seem to fear
       Things that do sound so fair?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To sound in} or {To sound into}, to tend to; to partake of
    the nature of; to be consonant with. [Obs., except in the
    phrase To sound in damages, below.]
    [1913 Webster]
 
       Soun[d]ing in moral virtue was his speech.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To sound in damages} (Law), to have the essential quality of
    damages. This is said of an action brought, not for the
    recovery of a specific thing, as replevin, etc., but for
    damages only, as trespass, and the like.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sound
   adj 1: financially secure and safe; "sound investments"; "a
       sound economy" [ant: {unsound}]
   2: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   3: in good condition; free from defect or damage or decay; "a
     sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation"
     [ant: {unsound}]
   4: in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have
     one good leg"; "a sound mind in a sound body" [syn: {good},
     {sound}]
   5: logically valid; "a sound argument" [syn: {reasoned},
     {sound}, {well-grounded}]
   6: having legal efficacy or force; "a sound title to the
     property" [syn: {legal}, {sound}, {effectual}]
   7: free from moral defect; "a man of sound character"
   8: (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a
     profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
     [syn: {heavy}, {profound}, {sound}, {wakeless}]
   9: thorough; "a sound thrashing"
   n 1: the particular auditory effect produced by a given cause;
      "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of
      music" [ant: {quiet}, {silence}]
   2: the subjective sensation of hearing something; "he strained
     to hear the faint sounds" [syn: {sound}, {auditory
     sensation}]
   3: mechanical vibrations transmitted by an elastic medium;
     "falling trees make a sound in the forest even when no one is
     there to hear them"
   4: the sudden occurrence of an audible event; "the sound
     awakened them"
   5: the audible part of a transmitted signal; "they always raise
     the audio for commercials" [syn: {audio}, {sound}]
   6: (phonetics) an individual sound unit of speech without
     concern as to whether or not it is a phoneme of some language
     [syn: {phone}, {speech sound}, {sound}]
   7: a narrow channel of the sea joining two larger bodies of
     water [syn: {strait}, {sound}]
   8: a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound
     ran parallel to the coast"
   v 1: appear in a certain way; "This sounds interesting"
   2: make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun
     went `bang'" [syn: {sound}, {go}]
   3: give off a certain sound or sounds; "This record sounds
     scratchy"
   4: announce by means of a sound; "sound the alarm"
   5: utter with vibrating vocal chords [syn: {voice}, {sound},
     {vocalize}, {vocalise}] [ant: {devoice}]
   6: cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note"
   7: measure the depth of (a body of water) with a sounding line
     [syn: {fathom}, {sound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top