Search result for

sorte

(50 entries)
(0.0957 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorte-, *sorte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorter[N] ผู้คัดเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)
Good you're glad, but have you all sorted out for your wedding tomorrow?ดีเลยเพื่อน แต่อย่าลืม งานแต่งงานของนายพรุ่งนี้ล่ะ The Bank Job (2008)
- You're welcome. - I had it sorted.ไม่เป็นไร เสร็จ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You had it sorted.พี่ถูกมันควบคุม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You and I should get things sorted.เราควรจัดการให้เรียบร้อย Burn After Reading (2008)
Ellen, you have to be emotionally sorted to be ready for a boyfriend.เอเลน เธอต้องทำใจให้พร้อม ก่อนที่จะมีแฟน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Get your stuff sorted.จัดของเธอให้เรียบร้อยซะ Today Is the Day: Part 1 (2009)
We're bevvied, spliffed and sorted.เฟร็ดดี้, เพื่อน, ดวงอาทิตย์ส่องแสงนะ Everyone (2009)
Just a slight problem, all sorted out now.อ้อ ใช่ นิดๆหน่อยๆอ่ะ ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว Everyone (2009)
Sorted.โรคจิตก็เป็นอย่างโรคจิต Everyone (2009)
For your family's sake, please get things sorted out.คิดถึงครอบครัว แล้วตื่นขึ้นมารับรู้ความจริงได้แล้ว! Episode #1.19 (2009)
Look,i know we said we'd get together this week, but till this all gets sorted out, i-i need a little time.ฟังนะ ผมรู้ว่าเรามีนัดกันสัปดาห์นี้ แต่ผมต้องการเวลาจนกว่าเรื่องนี้จะคลี่คลาย Being Alive (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorteInitially we had some problems with our computer system but they've been sorted out now.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
จิปาถะ[adj.] (jipātha) EN: all sorts ; miscellaneous ; sundry   FR: divers ; de toutes sortes ; variés
ขนาน[X] (khanān) EN: [classifier : medicines, drugs]   FR: [classificateur : sortes de médicaments]
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélangé
หลายชนิด[X] (lāi chanit) EN: various kinds   FR: plusieurs sortes
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category   FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประการ[n.] (prakān) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]   FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)

CMU English Pronouncing Dictionary
SORTED    S AO1 R T AH0 D
SORTER    S AO1 R T ER0
SORTERS    S AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorted    (v) (s oo1 t i d)
sorter    (n) (s oo1 t @ r)
sorters    (n) (s oo1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorte {f}; Güteklasse {f}grade [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Auswahl {f}variety [Add to Longdo]
Sorte {f}; Art {f}; Gattung {f} | Sorten {pl}sort | sorts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] (n) {comp} card sorter [Add to Longdo]
ソーター[, so-ta-] (n) sorter [Add to Longdo]
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders [Add to Longdo]
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks [Add to Longdo]
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
雑書[ざっしょ, zassho] (n) assorted books [Add to Longdo]
雑色[ざっしょく;ざっしき;ぞうしき, zasshoku ; zasshiki ; zoushiki] (n,adj-no) assorted colors; assorted colours [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  sorte
     fortune
     destiny; fate; fortune; luck
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sorte [zɔrtə] (n) , s.(f )
     breed; grade; kind; sort; species; variety
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top