Search result for

songs

(62 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -songs-, *songs*, song
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
songster[N] นักร้อง, Syn. singer, vocalist
songster[N] นกที่ร้องเพลงเพราะ, Syn. warbler
songsmith[N] นักแต่งเพลง, Syn. composer
songstress[N] นักร้องหญิง, Syn. songster, singer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
songsmith(ซอง'สมิธ) n. นักแต่งเพลง
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Songsเพลง [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with pianoเพลง (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Songs and musicเพลงและดนตรี [TU Subject Heading]
Songs with orchestraเพลงประกอบวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Songs, Englishเพลงอังกฤษ [TU Subject Heading]
Songs, Thaiเพลงไทย [TU Subject Heading]
Songs, Unaccompaniedเพลงไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Songs for Life (uniq ) เพลงเพื่อชีวิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry. I won't sing one of my songs.ผมไม่ได้ร้องแย่ชนาดนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับ Scandal Makers (2008)
Those were only children songs.นั่นมันแค่เพลงเด็กๆ เท่านั่น Beethoven Virus (2008)
Listen, Kelsi always writes her best songs for Troy and Gabriella.ฟังนะ เคลซี่มักจะเขียน เพลงดีๆ ให้ทรอยกับกาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
So you make certain we get those songs.และเธอต้องเอาเพลงพวกนั้นมา High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'm messing up the dances. I'm messing up all the songs. I'm sorry.ฉันเต้นผิด ร้องเพลง ขอโทษนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# All the songs that we lived throughเพลงทุกเพลงที่เราผ่านมันมา High School Musical 3: Senior Year (2008)
I like to come to the beach. Write songs.ฉัันชอบมาที่ชายหาด มาเขียนเพลง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
That's the breakup mix. Ten songs from my broken...รวมเพลงอกหักจากใจร้าวๆของผม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
She'd never even heard of them until I put one of their songs on a CD for her.หล่อนไม่เคยได้ฟังพวกเขาจนกระทั่งฉันใส่เพลงลงในซีดีให้เธอ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Song titles. Do we know songs with numbers in the title?ชื่อเพลง นึกออกมั่งมั้ย ชื่อเพลงที่มีตัวเลขด้วย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- It's these cards, and the movies, and the pop songs-เพราะไอ้พวกการ์ดนี่แหละ แล้วก็ภาพยนตร์ เพลงป๊อปทั้งหลายทั้งแหล่ 500 Days of Summer (2009)
If only I could whisper the sweetest love songs in your earถ้าฉันสามารถร้องเพลงรักอันแผ่วเบา.. ให้เธอฟังได้.. The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
songsAmerican songs were on the air.
songsAs we were singing songs, we climbed to the top.
songsBread is better than the songs of birds.
songsDo you care for pop songs?
songsDo you like listening to music or singing songs?
songsHe can play all the songs of the Beatles on the piano.
songsHe likes to sing popular songs.
songsHe wants to learn some English songs.
songsHe who loves not wine, woman and songs, Remains a fool his whole life long.
songsHis father got records of bird songs for him.
songsI don't like all of these folk songs.
songsI have little, if any, interest in popular songs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักร้อง[N] singer, See also: songster, Example: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
เพลงเพื่อชีวิต[n. exp.] (phlēng pheūa chīwit) EN: songs for life ; modern Thai folk music   FR: chanson lyrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SONGS    S AO1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
songs    (n) (s o1 ng z)
songster    (n) (s o1 ng s t @ r)
songsters    (n) (s o1 ng s t @ z)
songstress    (n) (s o1 ng s t r i s)
songstresses    (n) (s o1 ng s t r i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクルス;ツィクルス[, chikurusu ; tsuikurusu] (n) cycle (e.g. of songs) (ger [Add to Longdo]
音曲[おんぎょく, ongyoku] (n) songs with samisen accompaniment; musical performance [Add to Longdo]
音頭[おんど, ondo] (n) (1) (See 音頭を取る・おんどをとる) leading a group of people; someone who leads others into a song by singing the leading notes; (2) workmen's songs; marching songs; (P) [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) [Add to Longdo]
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (n) songstress; diva; (P) [Add to Longdo]
雅歌[がか, gaka] (n) Song of Solomon (book of the Bible); Song of Songs; Canticle of Canticles [Add to Longdo]
旧詠[きゅうえい, kyuuei] (n) ancient poems; ancient songs [Add to Longdo]
曲順[きょくじゅん, kyokujun] (n) order in which songs, etc. are played [Add to Longdo]
合いの手を入れる[あいのてをいれる, ainotewoireru] (exp,v1) to make a gesture or say something during a break in conversation, playing of songs, etc.; to interrupt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] songs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top