Search result for

sog

(71 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sog-, *sog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sog[VI] เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry
sog[VT] ทำให้เปียกชุ่ม, Syn. wet, sprinkle, saturate, soak, Ant. dry
soggy[ADJ] เปียกโชก, See also: ชุ่มโชก, Syn. mushy, saturated, soaked, wet, Ant. dry
soggy[ADJ] ทึ่ม, See also: เซ่อ, Syn. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
misogamy(มิสซอก'กะมี่) n. การเกลียดการแต่งงาน., See also: misogamic adj. misogamist n.
misogyny(มิซอก'จินี) n. การเกลียดผู้หญิง, See also: misogynic adj. misogynous adj. misogynistic adj. misoganist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
soggy(adj) หมาด,เปียก,ชื้น,เลอะเทอะ,เปรอะ
misogamy(n) ความเกลียดการแต่งงาน
misogyny(n) การเกลียดผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So take them out before they get too soggy.เอาออกมาก่อนที่มันจะอมน้ำมากไป Beethoven Virus (2008)
Never was. You're like a green twig and a soggy match.คุณดูเหมือนกิ่งทองใบหยกกัน Remains of the J (2009)
Eh, civilians. Come on, soggy.ถ้าพูดอีกคำฉันจะหั่นเป็นหนูสไลด์เลย G-Force (2009)
And it's a little soggy to be honest.มันคงจะฟังดูแย่ไปนะสิ The Blind Side (2009)
I think about crying children with soggy diapers.เหมือนสอนเด็กเวลาร้องไห้เมื่อไม่มีผ้าอ้อมเลย Beautifully Broken (2010)
Sogn og Fjordane!Sogn og Fjordane Trollhunter (2010)
Soggy.ฟูมฟาย Dog Eat Dog (2011)
They get soggy is all I'm saying.นี่เราเละเทะหมดแล้ว นั่นแหละคือที่ฉันจะพูด With Friends Like These (2011)
Your noodles are going to get soggy, aren't you eating?บะหมี่จะอืดแล้ว ไม่กินเหรอ City Hunter (2011)
♪ And where's that soggy plain?~ตอนนี้ บอกอีกที ฝนตกที่ไหน? ~ Choke (2012)
Well, break out those galoshes, folks. It's gonna get soggy.ปัดฝุ่นรองเท้าบูตเอาออกมา มันคงจะต้องมีฝนตกแฉะ 7:15 A.M. (2012)
And soggy.แล้วก้เปียกแฉะ Crazy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sogYecch. This rice cracker is soggy.
sogIt rains heavily so the ground is very soggy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเกลียดผู้หญิง[n. exp.] (khon klīet phūying) FR: misogyne [m]
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery   FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]
โซก[v.] (sōk) EN: soak ; be soggy   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOGO    S OW1 G OW0
SOGGY    S AA1 G IY0
SOGANG    S OW1 G AE0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soggy    (j) (s o1 g ii)
soggier    (j) (s o1 g i@ r)
soggiest    (j) (s o1 g i i s t)
sogginess    (n) (s o1 g i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
sogarจริงๆ แล้ว
sogarถึงแม้จะ
sogenanntอย่างที่เรียกกันว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sog {m}suction [Add to Longdo]
Sog {m}slipstream [Add to Longdo]
Sog {m}undertow [Add to Longdo]
sogar; jedoch {adv}yet [Add to Longdo]
sogar {adv}actually [Add to Longdo]
sogar; selbst {adv}even [Add to Longdo]
sogenanntso called; so-called [Add to Longdo]
sogleich {adv}on the spot [Add to Longdo]
sogleich; augenblicklich {adv}instantly [Add to Longdo]
sogleich; auf der Stellethen and there [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen [Add to Longdo]
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link) [Add to Longdo]
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type [Add to Longdo]
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link) [Add to Longdo]
構成要素型[こうせいようそがた, kouseiyousogata] component type [Add to Longdo]
要素型[ようそがた, yousogata] element type [Add to Longdo]
要素型引数[ようそがたひきすう, yousogatahikisuu] element type parameter [Add to Longdo]
要素型定義[ようそがたていぎ, yousogatateigi] element type definition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
直ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
阻害[そがい, sogai] Hindernis, Hemmnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sog [zoːk] (n) , s.(m )
     suction; undertow
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top