Search result for

sofa

(63 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sofa-, *sofa*
Possible hiragana form: そふぁ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sofa[N] โซฟา, See also: เก้าอี้นวม, Syn. couch, divan
sofa spud[SL] คนที่เอาแต่นั่งดูทีวี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sofa(โซ'ฟะ) n. เก้าอี้นวม,เก้าอี้โซฟา,โซฟา
insofar(อินซะฟาร์') adj. ตราบเท่าที่

English-Thai: Nontri Dictionary
sofa(n) เก้าอี้นวม,เก้าอี้ยาว,โซฟา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sofaเก้าอี้นวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I'll make up the sofa?ดังนั้น.. Chuck in Real Life (2008)
You, push the sofa in front of that door.คุณ... ผลักโซฟาไปขวางที่ประตู Last Resort (2008)
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ Scandal Makers (2008)
He left this paper-mache bowl on the sofa one day and I didn't see it and I sat down, and I... kinda squashed it.เขาทิ้งกระดาษนี่ไว้ที่โซฟา และฉันไม่เห็นมันจึงนั่งทับ ฉันจึงทำมันเยิน District 9 (2009)
I like how you burritoed me in the sofa cushions.ฉันชอบวิธีที่คุณม้วนตัวฉันบนท้าวแขนโซฟานะ Up in the Air (2009)
and then he drags her over here to the sofa.แล้วเขาก็พาเธอมาที่โซฟา... The Big Wheel (2009)
Asleep on the sofa with a cigarette in your mouth?นอนหลับอยู่บนโซฟาคาบซิกาแรตอยู่ในปากน่ะ? Connect! Connect! (2009)
It's shaped like a sofa.รูปร่างมันเหมือนโซฟาเลยเนอะ Crime Doesn't Pay (2009)
If he'll agree to sleep on the sofa... a man allows his lover to get closeผู้หญิงคนหนึ่งยอมให้คู่หมั้นของเธอค้างคืนที่บ้านถ้าเขาตกลงที่จะนอนบนโซฟา Bargaining (2009)
You're adorable. Yes, just don't look behind sofa.แกน่ารักมาก แต่อย่าไปหลบข้างหลังโซฟานะ You've Got Yale! (2009)
My best friend Morgan is sleeping on the sofa.เพื่อนสนิทผมมอร์แกนนอนบนโซฟา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Dining table, sofa, TV, and kimchi refrigerator.โต๊ะกินข้าว โซฟา ทีวี และตู้แช่กิมจิ Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sofaThe boy tried to move the heavy sofa in vain.
sofaMay I lie on the sofa?
sofaThe boy tried moving the heavy sofa.
sofaShe put the blanket over the child sleeping on the sofa.
sofaThe sofa takes up too much room.
sofaThe new sofa goes with the curtains.
sofaThis is a two-seater sofa using stain-resistant artificial leather.
sofaThat sofa is less expensive than this table.
sofaIt's on the sofa.
sofaThis sofa is in no way comfortable to sit in.
sofaShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
sofaI awoke to find myself lying on the sofa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้นวม[N] sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
โซฟา[N] sofa, See also: couch, Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว, เก้าอี้นวมยาว, Example: ท่านพระครูนั่งจมโซฟา ดูหนังอยู่กับหมาตัวหนึ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ยาวบุนวมที่นั่งหลายคน, Notes: (อังกฤษ)
ม้านั่งยาว[N] sofa, See also: couch, chesterfield, Syn. เก้าอี้ยาว, Example: หัวหน้างานสั่งให้เอาม้านั่งยาวมาเตรียมไว้มากๆ, Count unit: ตัว, Notes: (อังกฤษ)
เก้าอี้ยาว[N] sofa, See also: divan, couch, chesterfield, Example: ไผ่ซางใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำร่ม เก้าอี้ เก้าอี้ยาว ทำหลังคา มุงหลังคา ทำกระบอกใส่น้ำ น้ำมัน เป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ซึ่งมีขนาดยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
เก้าอี้โซฟา[n.] (kao-ī sō-fā) EN: sofa   FR: sofa [m]
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mānang yāo) EN: sofa ; couch ; chesterfield   FR: sofa [m] ; divan [m]
โซฟา[n.] (sōfā) EN: sofa ; couch   FR: sofa [m] ; divan [m] ; canapé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFA    S OW1 F AH0
SOFAS    S OW1 F AH0 Z
SOFAER    S OW0 F EY1 R
SOFAMOR    S OW1 F AH0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sofa    (n) (s ou1 f @)
sofas    (n) (s ou1 f @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ソファー[そふぁー, sofa-] (n) โซฟา

German-Thai: Longdo Dictionary
Sofa(n) |das, pl. Sofas| โซฟา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofa {n} | Sofas {pl}davenport | davenports [Add to Longdo]
Sofa {n} | Sofas {pl}settee | settees [Add to Longdo]
Sofa {n}sofa [Add to Longdo]
Sofakissen {n}sofa cushion [Add to Longdo]
Sofaschoner {m}antimacassar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソファ(P);ソファー(P)[, sofa (P); sofa-(P)] (n) sofa; couch; (P) [Add to Longdo]
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed [Add to Longdo]
フィロソファー[, firosofa-] (n) philosopher [Add to Longdo]
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair [Add to Longdo]
地位協定[ちいきょうてい, chiikyoutei] (n) status of forces agreement; SOFA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙发[shā fā, ㄕㄚ ㄈㄚ, / ] sofa, #5,087 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sofa \So"fa\, n.; pl. {Sofas}. [Ar. soffah, from saffa to
   dispose in order: cf. F. sofa, It. sof[`a].]
   A long seat, usually with a cushioned bottom, back, and ends;
   -- much used as a comfortable piece of furniture.
   [1913 Webster]
 
      Let fall the curtains, wheel the sofa round. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {Sofa bed}, a sofa so contrived that it may be extended to
    form a bed; -- called also {sofa bedstead}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sofa
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sofa
   bench
   couch; divan
   sofa
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sofa
   sofa
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sofa [sofa]
   sofa
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sofa [zoːfaː] (n) , s.(n )
   davenport; settee; sofa
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top