Search result for

sodom

(45 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sodom-, *sodom*
Possible hiragana form: そどん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sodom[N] เมืองชั่วร้ายในไบเบิล
sodomy[N] การร่วมเพศทางทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sodomy(ซอด'ดะมี) n. การสังวาสที่ผิดธรรมชาต' (โดยเฉพาะเข้าทางทวารหนัก) ,การสังวาสระหว่างคนกันสัตว์., See also: sodomitical adj. sodomitic adj., Syn. bestiality

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sodomyการชำเราแบบวิตถาร [ดู buggery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sodomy.แทงหลัง Timebomb (2009)
I sodomized a pine tree.ฉันแทงหลงต้นสนน่ะ Timebomb (2009)
Also known as bull nettle, the Devil's tomato, and my personal favorite, the apple of Sodom.รู้จักอีกชื่อว่า บูลเนทเทิล มะเขือแห่งปีศาจ เป็นของโปรดของฉัน แอปเปิ้ลแห่งโซดอม Frenzy (2009)
"the outcry of sodom and gomorrah is great,"เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดม และเมืองโกโมราห์ดังมาก, Invasion (2009)
I'll furlough five of my worst sodomites for a play date with sweet Katrina.ฉันจะห้าของ sodomites เวลาพักงานที่เลวร้ายที่สุดของฉัน for วันที่เล่นกับหวาน Katrina Death Race 2 (2010)
She had been tortured, sodomized, and electrocuted before being forced to make a goodbye call to her parents.เธอถูกทรมาณ/N ละเมิดทางเพศ และช็อตด้วยไฟ้ฟ้า ก่อนที่จะถูกบังคับให้ /N โทรไปบอกลาพ่อแม่ของเธอ Remembrance of Things Past (2010)
He was sodomized with a tire iron.เขาถูกล่วงละเมิดด้วยไขควง สำหรับไขล้อรถยนต์ The Thirteenth Step (2011)
Overkill on the store clerk and sodomy--object penetration.เสมียนของร้านถูกฆ่าเกินจำเป็น และถูกล่วงละเมิด... ด้วยสิ่งของ The Thirteenth Step (2011)
"He is a prostitute whose liaisons with perverts and sodomites were common place in his brief and forgettable career at Caius.Ι аm yоur brоthеr, why аrе yоu dоіng thіѕ tо mе? іΙ thіnk thе bеttеr quеѕtіоn іѕ -wоuld bе, whаt hаvе yоu dоnе tо dеѕеrvе thіѕ? Cloud Atlas (2012)
How about the corpse that's trying to sodomize me?แล้วจะทำไงกับศพที่พยายามตุ๋ยผม The But in the Joke (2012)
Sodom and Gomorrah.แห่งโซดอมและกอมเมอร์ราห์ Paranormal Parentage (2013)
Sodomize me.ข่มขืนฉัน Gone Girl (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser
เวจมรรค[n.] (wetjamak) EN: buggery ; sodomy   FR: sodomie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SODOM    S AA1 D AH0 M
SODOMY    S AA1 D AH0 M IY0
SODOMIZE    S AH1 D AH0 M AY0 Z
SODOMIZED    S AH1 D AH0 M AY0 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sodomy    (n) (s o1 d @ m ii)
sodomite    (n) (s o1 d @ m ai t)
sodomites    (n) (s o1 d @ m ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sodomie {f}; Geschlechtsverkehr mit Tierensodomy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
ソドミー[, sodomi-] (n) sodomy [Add to Longdo]
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
釜を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another [Add to Longdo]
金糸雀茄子[かなりあなす;カナリアナス, kanarianasu ; kanarianasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
鶏姦[けいかん, keikan] (n) homosexual sex between males; buggery; sodomy [Add to Longdo]
狐茄子[きつねなす;キツネナス, kitsunenasu ; kitsunenasu] (n) (uk) (See 角茄子) nipplefruit (Solanum mammosum); apple of Sodom; titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
獣姦[じゅうかん, juukan] (n) bestiality; sodomy [Add to Longdo]
男色[だんしょく;なんしょく, danshoku ; nanshoku] (n) sodomy; male homosexuality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所多玛[Suǒ duō mǎ, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
所多玛与蛾摩拉[Suǒ duō mǎ yǔ É mó lā, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
男色[nán sè, ㄋㄢˊ ㄙㄜˋ, ] sodomy [Add to Longdo]
索多玛[Suǒ duō mǎ, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ, / ] Sodom [Add to Longdo]
索多玛与哈摩辣[Suǒ duō mǎ yǔ Hā mó là, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄏㄚ ㄇㄛˊ ㄌㄚˋ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
肛交[gāng jiāo, ㄍㄤ ㄐㄧㄠ, ] sodomy; anal intercourse [Add to Longdo]
蛾摩拉[É mó lā, ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
鸡奸[jī jiān, ㄐㄧ ㄐㄧㄢ, / ] sodomy; anal intercourse; buggery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sodom
   n 1: any location known for vice and corruption
   2: (Old Testament) an ancient city near the Dead Sea that (along
     with Gomorrah) was destroyed by God for the wickedness of its
     inhabitants

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top