Search result for

slum

(100 entries)
(0.0557 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slum-, *slum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slum[N] แหล่งเสื่อมโทรม, See also: สลัม, ชุมชนแออัด, Syn. crowded, ghetto
slum[VT] ยอมอยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมหรือที่ไม่น่าอยู่
slump[VI] ตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ), See also: ตกต่ำ, ซบเซา (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ), Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
slump[VI] ทรุดตัวลง, See also: ทำตัวงอ, ฟุบลง
slump[N] การงอตัว, See also: การทรุดตัวลง
slump[N] การตกต่ำทางเศรษฐกิจ, See also: การตกฮวบทางเศรษฐกิจ, Syn. depression, recession, Ant. upturn
slump[N] ช่วงตกต่ำทางเศรษฐกิจ, See also: ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ
slumber[VI] งีบหลับ, See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ, Syn. catnap, nap, sleep, Ant. awaken
slumber[VI] อยู่ในภาวะสงบ, See also: อยู่ในสภาพพัก, อยู่เฉยๆ
slumber[VT] ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ, See also: ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slum(สลัม) n. แหล่งเสื่อมโทรม,แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนมาก.vi.เยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรม, Syn. warren,skid
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
slumbrous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline

English-Thai: Nontri Dictionary
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumber(vi) นอนหลับ,งีบหลับ
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
slumbrous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
slump(n) การตกต่ำ,การถลำ,การจมลง,ความซบเซา,การทรุดลง
slump(vi) ตกต่ำ,ถลำ,จมลง,ตกฮวบ,ล้มลง,ซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slumชุมชนแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slum clearanceการขจัดชุมชนแออัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slumpการเลื่อนไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slump testslump test, การทดสอบการยุบตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Slumsชุมชนแออัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The truth is, he's a slum landlord, a drug dealer and a vicious pimp who should have been in prison years ago.ความจริงคือ เขาเป็นคนคุมสลัม พ่อค้ายา และเป็นแมงดาชั่วที่ควรจะติดคุก ไปตั้งหลายปีก่อนแล้ว The Bank Job (2008)
I'm charging the same as your slum-lord friend Lew Vogel.ผมเรียกเก็บเงินเท่ากับ ลู โวเกล เพื่อนคุมสลัมของคุณแหละ The Bank Job (2008)
These are the worst slums I've ever seen!ใครโชคดีก็รวยไป Goemon (2009)
The driver was having trouble breathing, and he slumped over, and all of a sudden, we were upside down.คนขับมีปัญหาเรื่องการหายใจ และเขาก็ทรุดตัวลง และทั้งหมดมันก็เกิดขึ้น รถเราคว่ำลง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm way past slumber parties and pillow fights.พี่ผ่านวัยที่มีปาร์ตี้เตียงนอนแล้วก็เล่นปาหมอนแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
And before we knew it, it was a slum.จนมีกองทัพทหารที่นั่น และก่อนที่เราจะรู้ตัวมันกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม District 9 (2009)
Where there's a slum, there's crime. And District 9 was no exception.ที่ที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม อาชญากรรม District 9 (2009)
-I see. Then why are you slumming it? -Mmm-hmm.อ่อ เหรอ งั้นเสด็จมานี่ทำไม? The Twilight Saga: New Moon (2009)
- ... we need to face some facts here. - It's a slump.เราต้องยอมรับความจริงนะ มันเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- It's not a slump.มันไม่ใช่ช่วงแค่เศรษฐกิจตกต่ำ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
At 550 south broad in the slums -- code 3.ทางใต้ ถนน 550 ในสลัม - - รหัส 3 Bulletproof (2009)
It's like a slumber party.ยังกะปาร์ตี้ชุดนอนเลย Episode #1.16 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slumWe're in a slump, barely scraping by, so we certainly don't have the margin to take on a part-time worker.
slumHe fell into a slumber inadvertently.
slumThe man slumped to the floor.
slumThe current slump of the economy will not turn into a serious depression.
slumThese slums are a disgrace to the city.
slumShe woke from her slumber.
slumHe slumbered out the whole day.
slumThe stock market is in a prolonged slump.
slumIn the current slump, economic growth has fallen to zero percent.
slumThe real estate industry is in a serious slump, and industry people say the worst is yet to come.
slumI've got to find the cause quickly, get out of this slump and live up to Mr. Tanizaki's expectations.
slumHe seems to be in a slump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งีบ[V] nap, See also: slumber, doze, sleep, drowse, Syn. หลับ, นอน, Ant. ตื่น, Example: ทั้งครูและนักเรียนต่างก็งีบไปหลังอาหารกลางวัน มาตื่นเอาอีกทีก็เมื่อดวงตะวันจะลับขอบฟ้าไปแล้ว, Thai definition: หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
นิทรา[V] sleep, See also: slumber, drowse, Syn. หลับ, นอน, นอนหลับ, บรรทม, Example: พระราชากำลังนิทราอย่างสุขใจในขณะที่ข้าศึกกำลังลอบเข้าเมือง, Notes: (สันสกฤต)
ชุมชนแออัด[N] slum, Syn. สลัม, Example: ชุมชนแออัดเป็นปัญหาที่เมืองต้องประสบเสมอไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก, Thai definition: ชุมชนแออัดหมายถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนซึ่งตัวบ้านเรือนติดกันหนาแน่น และมักจะเป็นสถานที่ที่มีน้ำเน่าเสียขังอยู่ล้อมรอบ
ไสยาสน์[V] sleep, See also: slumber, rest in a state of sleep, Syn. นอนหลับ, Notes: (บาลี)
แหล่งเสื่อมโทรม[N] slum, See also: rotten place, decayed area, area in decline, Syn. ชุมชนแออัด, Example: การทำมาหากินในเมืองหลวงซึ่งก่อให้เกิดสภาพคับที่อยู่อาศัยอันเป็นเหตุให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม, Thai definition: บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมชนแออัด[n.] (chumchon aē-at) EN: slum   FR: bidonville [m]
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: depressed ; slump   
แหล่งเสื่อมโทรม[n.] (laeng seūamsōm) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline   FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse   FR: faire la sieste ; sommeiller
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir
สลัม[n.] (salam) EN: slum   FR: taudis [mpl] ; bas quartier [m] ; quartier pauvre [m] ; bidonville [m]
ย่านเสื่อมโทรม[n. exp.] (yān seūamsōm) EN: slums   FR: quartier délabré [m] ; bidonville [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUM    S L AH1 M
SLUMP    S L AH1 M P
SLUMS    S L AH1 M Z
SLUMPS    S L AH1 M P S
SLUMBER    S L AH1 M B ER0
SLUMPED    S L AH1 M P T
SLUMPING    S L AH1 M P IH0 NG
SLUMBERING    S L AH1 M B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slum    (v) (s l uh1 m)
slump    (v) (s l uh1 m p)
slums    (v) (s l uh1 m z)
slummy    (j) (s l uh1 m ii)
slumps    (v) (s l uh1 m p s)
slumber    (v) (s l uh1 m b @ r)
slummed    (v) (s l uh1 m d)
slumped    (v) (s l uh1 m p t)
slumbers    (v) (s l uh1 m b @ z)
slummier    (j) (s l uh1 m i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elendsviertel {n} | Elendsviertel {pl}slum | slums [Add to Longdo]
Slum {m} | Slums {pl}slum | slums [Add to Longdo]
Slums {pl}shantytowns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
カンコる[, kanko ru] (v5r) (from 閑古鳥が鳴く) to be in a slump [Add to Longdo]
ガクリ;ガクッ[, gakuri ; gakutsu] (adv,adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping [Add to Longdo]
スラム[, suramu] (n,vs) (1) slam; (2) slum; (3) thrum [Add to Longdo]
スラム街[スラムがい, suramu gai] (n) slum quarters [Add to Longdo]
スランプ[, suranpu] (n) slump; (P) [Add to Longdo]
スランプフレーション[, suranpufure-shon] (n) slumpflation [Add to Longdo]
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
下放[かほう, kahou] (n) (stock market) slump [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫民窟[pín mín kū, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄎㄨ, / ] slum housing, #42,093 [Add to Longdo]
贫民区[pín mín qū, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] slum area; ghetto, #62,559 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slum \Slum\ (sl[u^]m), n. [CF. {Slump}, n.]
   1. A foul back street of a city, especially one filled with a
    poor, dirty, degraded, and often vicious population; any
    low neighborhood or dark retreat; -- usually in the
    plural; as, Westminster slums are haunts for theives.
    --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Mining) Same as {Slimes}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slum \Slum\ (sl[u^]m), v. i.
   To visit or frequent slums, esp. out of curiosity, or for
   purposes of study, etc. Also called {go slumming}. [Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slum
   n 1: a district of a city marked by poverty and inferior living
      conditions [syn: {slum}, {slum area}]
   v 1: spend time at a lower socio-economic level than one's own,
      motivated by curiosity or desire for adventure; usage
      considered condescending and insensitive; "attending a
      motion picture show by the upper class was considered
      sluming in the early 20th century"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top