ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slalom

S L AA1 L AH0 M   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slalom-, *slalom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slalom[N] การเล่นสกี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe they even took the liberty to hire an alcoholic skipper, who likes to drink martinis and fuckin' play slalom with the icebergs.ขี้ เมาหยำเปที่ชอบดื่มมาร์ตินนี่ แล้วเขาก็ชนภูเขาน้ำแข็ง Good Will Hunting (1997)
Slalom!SlalomIce Age (2002)
Slalom, baby!Slalom, ที่รัก! Ice Age (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLALOM    S L AA1 L AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slalom    (n) slˈaːləm (s l aa1 l @ m)
slaloms    (n) slˈaːləmz (s l aa1 l @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slalom {m,n}; Torlauf {m} [sport]slalom [Add to Longdo]
Slalom fahrento drive a zigzag course [Add to Longdo]
Slalomläufer {m}; Slalomläuferin {f} [sport]slalom racer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャイアントスラローム[, jaiantosuraro-mu] (n) giant slalom [Add to Longdo]
スラローム[, suraro-mu] (n) slalom (nor [Add to Longdo]
パラレルスラローム[, pararerusuraro-mu] (n) parallel slalom [Add to Longdo]
回転競技[かいてんきょうぎ, kaitenkyougi] (n) slalom [Add to Longdo]
旗門[きもん, kimon] (n) (slalom) gate [Add to Longdo]
大回転[だいかいてん, daikaiten] (n) the giant slalom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slalom
   n 1: a downhill race over a winding course defined by upright
      poles
   v 1: race on skis around obstacles

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Slalom 
  slalom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top