Search result for

situationen

(53 entries)
(0.2165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situationen-, *situationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา situationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *situationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not only does Hermes look human, but he has human reflexes and responses to a given situation.Hermes sieht aus wie ein Mensch und reagiert wie ein Mensch in gegebenen SituationenUnidentified Flying Oddball (1979)
You've always had an ability with these situations.Du hattest doch immer Glück in solchen SituationenSpace Croppers (1980)
Come on, Daddy. I've seen you get out of worse spots than this.Komm, du hast dich schon aus schlimmeren Situationen befreit. The Unthinkable (1980)
After two years of impossible situations, swapped identities and frustrated privacy, Stachia had walked out.Nach zwei Jahren mit immer unmöglicheren Situationen und vertauschten Identitäten war Stachia gegangen. The Falls (1980)
But after months of impossible situations, swapped identities and frustrated privacy, Stachia could stand it no longer and walked out.Aber nach Monaten unmöglicher Situationen, vertauschter Identität und frustrierter Intimität hielt Stachia es nicht mehr aus und ging. The Falls (1980)
- who'd like to watch us work under pressure.Gefahrensituationen reagieren. The Final Countdown (1980)
In a situation like this, you have to put on a brave face!In solchen Situationen muss man ein Held sein. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Learn to adapt more flexibly to a developing situation.Lernen Sie, sich flexibler anzupassen, an sich entwickelnde SituationenThe Death List (1981)
There are these amusing situations.Es gibt lustige SituationenMan of Iron (1981)
Don't you see? It's the kind of situation that can energise this sort of breakdown.Situationen dieser Art können zu so einem Zusammenbruch führen. The Entity (1982)
- It's really for snakebite, but... I find it works for everything.- Das macht man bei Schlangenbissen aber es ist auch in anderen Situationen nützlich. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
It is customary in these situations for the developer of the plan to describe it.Es ist in solchen Situationen üblich, dass der Urheber seinen Plan erklärt. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I've been in a lot of... frustrating situations before this.Ich hab schon allerhand frustrierende Situationen hinter mir. Missing (1982)
I don't believe in the no-win scenario.Ich glaube nicht an aussichtslose SituationenStar Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Karas, the Expedition's technician has failed.Es gibt aber Situationen, bei denen selbst die allerbeste Technik nichts taugt. Tajemství velkého ucitele (1983)
But Lynch keeps throwing balls down their alley... and now he's mushroomed this whole thing... into what's considered to be a highly embarrassing series of situations.Doch Lynch hilft ihnen versehentlich immer wieder und nun hat er das Ganze so weit getrieben, dass daraus eine Reihe hochpeinlicher Situationen entstanden sind. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
People do crazy things.Ich bin mit solchen Situationen vertraut. The Topaz Connection (1983)
I think in situations like this... you know, the truth is always more trouble than it's worth, don't you?In diesen Situationen bedeutet Wahrheit mehr Ärger, als sie wert ist. Altared Steele (1983)
What Teflon did for pots, The Vigilant will do for battle.Was Teflon für Pfannen ist, ist der Vigilant für KriegssituationenMagic Bus (1983)
That kind of firepower would be used in our worst-case scenario like armed insurrection.Diese gewaltige Feuerkraft würde nur bei Ausnahmesituationen eingesetzt... zum Beispiel bei einem bewaffneten Aufstand. Blue Thunder (1983)
It really gets me into trouble.Das bringt mich in unmögliche SituationenPauline at the Beach (1983)
That there's a time when you should just give up.Dass es Situationen gibt, wo man einfach aufgeben muss. WarGames (1983)
FACE: Boy, I hate situations like this.- Mann, ich hasse solche SituationenSay It with Bullets (1984)
Resolve all situations, even if it means travelling long distances.Kläre alle Situationen, auch wenn es bedeutet, lange Reisen zu unternehmen. Broadway Danny Rose (1984)
- These are silly situations.- Das sind dumme SituationenHappy Easter (1984)
How do I get myself in situations like this?Wieso bringe ich mich in solche SituationenThe Natural (1984)
From now on, part of your training will be to ride, from time to time in actual squad cars with actual police officers in actual situations.HARRIS: Zu eurer Ausbildung gehört das Fahren in Streifenwagen, zusammen mit einem wirklichen Polizisten, in wirklichen AlltagssituationenPolice Academy (1984)
An ordinary person spends his life avoiding tense situations.Normale Leute versuchen ständig, heikle Situationen zu vermeiden. Repo Man (1984)
A repo man spends his life getting into tense situations.Ein Repo-Mann gerät ständig in heikle SituationenRepo Man (1984)
Get into 5 or 6 tense situations a day and it don't mean shit.Jeden Tag 5 oder 6 heikle Situationen, und es ist dir scheißegal. Repo Man (1984)
You wouldn't run into a situation like that very often.Solche Situationen kommen nicht oft vor. Runaway (1984)
Ordinary men in extraordinary situations... often find courage they never knew they had.Gewöhnliche Menschen haben in außergewöhnlichen Situationen oft so viel Mut, wie sie es vorher gar nicht für möglich gehalten hätten. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
I know we've been in tight places before.Ich weiß, wir waren schon in brenzligen SituationenUtopia Now (1985)
Mike has rescued us from far worse many times.Mike hat uns aus viel schlimmeren Situationen gerettet. The Littlest Dragon (1985)
You know what I do in those situations?Weißt du, was ich in solchen Situationen mache? Back to the Future (1985)
Especially for staying out of trouble.Accessoires, um auch außergewöhnliche Situationen zu meistern. Jack of Lies (1986)
Sometimes I get into some very bizarre situations, even for me.Hin und wieder gerate auch ich in äußerst merkwürdige SituationenSilent World (1986)
I actually like getting into stuff that makes the old adrenaline pump.Ich mag Situationen, die das Adrenalin in Schwung bringen. The Enemy Within (1986)
More times than I can remember, one of these has gotten me out of a tight spot.Wie oft hat mich schon eine aus kritischen Situationen gerettet. Three for the Road (1986)
I believe you're allowed to break the commandments in certain situations.Ich glaube es ist erlaubt in gewissen Situationen die Gebote zu brechen. Night of the Creeps (1986)
In an emergency situation... the victims cannot and must not be allowed... to think for themselves.In Notsituationen darf man den Opfern das Denken nicht alleine überlassen. One Crazy Summer (1986)
even though there are situations... when lying is not as wrong... asitis in other situations, i want you to know that lying is always wrong.Dad war immer dagegen. Auch wenn es bestimmte Situationen gibt, in denen Lügen nicht so falsch ist wie in anderen Situationen, möchte ich, dass du weißt, dass Lügen immer falsch ist. Going Out of My Head Over You (1987)
There are times you can't do a job all by yourself.Es gibt Situationen, da braucht man die Hilfe anderer. Bushmaster (1987)
He was always dragging me into some half-baked plan designed to get him out of trouble.Er zog mich immer in Situationen, aus denen ich ihn rausholen musste. Dalton, Jack of Spies (1987)
Oh, the things I get into with you.Ich hab dich. Die Situationen, in du mich bringst. The Widowmaker (1987)
You understand?-SituationenChild's Play (1987)
We're better trained to intervene in a crisis situation.Wir sind besser für solche Situationen geschult. Raising Arizona (1987)
encourage you in hard situations that will come in the future.in künftigen Situationen Mut geben wird. Blackbird (1988)
My mom always used to buy a hat.Aber meine Mutter hat in solchen Situationen immer einen Hut gekauft. Heaven Nose, Mister Smith (1988)
The holodeck has given us woodlands and ski slopes, figures that fight and fictional characters with whom we can interact.Das Holodeck hat für uns Wälder oder Skigebiete erzeugt, Situationen, auch fiktive Figuren, mit denen man agieren konnte. 11001001 (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lage {f}; Situation {f} | Lagen {pl}; Situationen {pl} | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Situation {f} | Situationen {pl} | der Ernst der Situationsituation | situations | the gravity of the situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Situationen [ziːtuːatsiːoːnən] (n) , pl.
     situations
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top