Search result for

sinus

(47 entries)
(0.0966 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinus-, *sinus*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinus    [N] โพรงในกระดูกศีรษะ, See also: ไซนัส
sinusitis    [N] โพรงจมูกอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinus๑. โพรง (อากาศ, เลือด, น้ำเหลือง)๒. ทางหนองไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinusส่วนเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sinus membraneเยื่อที่ส่วนเว้า [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sinus tachycardiaอัตราหัวใจเต้นเร็วธรรมดา (เหตุปุ่มไซนัส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinus teethหยักแหลมที่ส่วนเว้า [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sinus, cavernousโพรงหลอดเลือดดำใต้ฐานสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinus, pericardial; sac, heart; sac, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinus, pilonidalฝีก้นขนบรรจุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinusal๑. -โพรง (อากาศ, เลือด, น้ำเหลือง)๒. -ทางหนองไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinusitis, frontalโพรงอากาศหน้าผากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinusitisโพรงจมูกอักเสบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinusI have sinus trouble.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sinus(ไซ'นัส) n.เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า,ทางหนองไหล,โพรงกระดูก,โพรงเลือดดำ,โพรงที่มีรูแคบ,ความโค้ง,ความเว้า pl., See also: sinuses
sinusitis(ไซนะไซ'ทิส) n. sinus (ดู) อักเสบ
sinusoidsเป็นเส้นเลือดที่คล้ายเส้นเลือดฝอย จะพบอยู่ในอวัยวะ เช่นตับม้าม เป็นส่วนต่อระหว่างปลายของเส้นเลือดชนิดเดียวกัน หรือระหว่างปลายของ arteries และ veins

English-Thai: Nontri Dictionary
sinus(n) ส่วนโค้ง,ร่องกระดูก,ส่วนเว้า,โพรงกระดูก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคไซนัสอักเสบ [N] sinusitis, Syn. โรคแพ้อากาศ, Example: โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ที่ไม่ได้รับการรักษา ปล่อยปละละเลย อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้
โรคแพ้อากาศ [N] sinusitis, Syn. โรคไซนัสอักเสบ, Example: คนทั่วไปเรียกโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ว่า โรคแพ้อากาศ ซึ่งเป็นคำที่เรียกผิด เพราะผู้ป่วยไม่ได้แพ้อากาศที่หายใจ แต่แพ้ของที่ปะปนอยู่ในอากาศ
ไซนัส [N] sinus, Syn. ช่องโพรงอากาศ, โพรงจมูก, Example: หากเยื่อบุในโพรงจมูกบวมจะอุดรูเปิดไซนัส ทำให้มีอาการปวดศีรษะบริเวณดั้งจมูกหรือหน้าผาก, Notes: (อังกฤษ)
ไซนัสอักเสบ [N] sinusitis, Example: สารก่อภูมิแพ้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้
โพรงจมูก [N] sinus, Example: สารเคมีจากสระว่ายน้ำทำให้โพรงจมูกอักเสบ, Thai definition: โพรงอากาศเป็นช่องกลวงภายในจมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องโพรงอากาศ[n. exp.] (chǿng phrōng ākāt) EN: sinus   
ไซนัส[n.] (sainas) EN: sinus   FR: sinus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SINUS    S AY1 N AH0 S
SINUSES    S AY1 N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinus    (n) (s ai1 n @ s)
sinuses    (n) (s ai1 n @ s i z)
sinusitis    (n) (s ai2 n @ s ai1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sinus {m} [math.]sine [Add to Longdo]
Sinus hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic sine [Add to Longdo]
Kieferhöhlenvereiterung {f} [med.]sinus infection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
サイナス腺[サイナスせん, sainasu sen] (n) sinus gland [Add to Longdo]
サイン曲線[サインきょくせん, sain kyokusen] (n) sinusoid; sine curve [Add to Longdo]
サンソン図法[サンソンずほう, sanson zuhou] (n) Sanson-Flamsteed projection; sinusoidal projection [Add to Longdo]
シヌソイド[, shinusoido] (n) sinusoid; sine curve [Add to Longdo]
静脈洞[じょうみゃくどう, joumyakudou] (n) venous sinus; sinus venosus [Add to Longdo]
長螺;長辛螺[ながにし;ナガニシ, naganishi ; naganishi] (n) (uk) perplexed spindle (species of sea snail, Fusinus perplexus) [Add to Longdo]
洞結節[どうけっせつ, doukessetsu] (n) (See 洞房結節) sinus node; sinoatrial node [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻窦炎[bí dòu yán, ㄅㄧˊ ㄉㄡˋ ㄧㄢˊ, / ] sinusitis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sinus \Si"nus\, n.; pl. L. {Sinus}, E. {Sinuses}. [L., a bent
   surface, a curve, the folds or bosom of a garment, etc., a
   bay. Cf. {Sine}, n.]
   1. An opening; a hollow; a bending.
    [1913 Webster]
 
   2. A bay of the sea; a recess in the shore.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat. & Zool.) A cavity; a depression. Specifically:
    (a) A cavity in a bone or other part, either closed or
      with a narrow opening.
    (b) A dilated vessel or canal.
      [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A narrow, elongated cavity, in which pus is
    collected; an elongated abscess with only a small orifice.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) A depression between adjoining lobes.
    [1913 Webster]
 
   Note: A sinus may be rounded, as in the leaf of the white
      oak, or acute, as in that of the red maple.
      [1913 Webster]
 
   {Pallial sinus}. (Zool.) See under {Pallial}.
 
   {Sinus venosus}. [L., venous dilatation.] (Anat.)
    (a) The main part of the cavity of the right auricle of
      the heart in the higher vertebrates.
    (b) In the lower vertebrates, a distinct chamber of the
      heart formed by the union of the large systematic
      veins and opening into the auricle.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sinus
   n 1: an abnormal passage leading from a suppurating cavity to
      the body surface [syn: {fistula}, {sinus}]
   2: any of various air-filled cavities especially in the bones of
     the skull
   3: a wide channel containing blood; does not have the coating of
     an ordinary blood vessel [syn: {venous sinus}, {sinus}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top