ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sim

S IH1 M   
181 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sim-, *sim*
Possible hiragana form: しん
English-Thai: Longdo Dictionary
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simp[N] คนโง่
simian[ADJ] เกี่ยวกับลิง, See also: ซึ่งมีลักษณะของลิง, คล้ายลิง, Syn. anthropoid, apelike, primate
simian[N] ลิง, Syn. ape, chimpanzee, gorilla
simile[N] การเปรียบเทียบ, See also: การอุปมาอุปไมย, Syn. analogy, metaphor
simmer[VI] ตุ๋น, See also: เคี่ยว, Syn. stew, seethe, steam
simmer[VT] ตุ๋น, See also: เคี่ยว, Syn. stew, seethe, steam
simmer[N] การเคี่ยว
simony[N] บาปจากการทำประโยชน์กับศาสนา
simper[VI] ยิ้มแห้งๆ, See also: ยิ้มแหย, ยิ้มเขิน, Syn. grin, giggle, snicker, sneer
simper[N] การยิ้มแห้งๆ, See also: การยิ้มแหย, การยิ้มเขิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simian(ซิม'เมียน) adj. เกี่ยวกับลิง,เกี่ยวกับมนุษย์วานร n. ลิง,มนุษย์วานร., See also: simianity n.
similar(ซิม'มะละ) adj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,มีสัดส่วนเหมือนกัน,มีมุมเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน.
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance,analogy
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง,สิ่งที่เหมือนกัน,สิ่งที่เปรียบเทียบ,การเปรียบเทียบ,อุปมาอุปไมย, Syn. similarity
simmซิม <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า single in-line memory module หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมายไว้ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู SIP เปรียบเทียบ
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe
simp(ซิมพฺ) n. คนโง่,คนเง่า,คนเซ่อ
simper(ซิม'เพอะ) vi.,vt.,n. (การ) ยิ้มแหย ๆ ,ยิ้มแห้ง ๆ vt. พูดและยิ้มแหย ๆ
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
similar(adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
simile(n) คำอุปมาอุปไมย,การเปรียบเทียบ
similitude(n) การเปรียบเทียบ,ความเหมือนกัน,ทำนอง,ท่าทาง,รูปร่าง
simmer(vi,vt) กรุ่นๆ,เคี่ยวให้เดือด,หัวเราะคิกๆ
simony(n) บาปทางศาสนา
simper(n) การยิ้มแหย
simper(vi) ยิ้มแหย
simple(adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง
simpleton(n) คนโข่ง,คนโง่,คนเซ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SIM (subscriber identity module)ซิม (มอดูลระบุผู้เช่า) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SIM cardบัตรระบุผู้เข่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simaไซมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar happeningsเหตุที่เกิดอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar matricesเมทริกซ์คล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similar salesการขายของอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similarity transformationการแปลงภาวะคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simileอุปมา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย, รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม  มุมต่อมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
similitudesimilitude, ความคล้ายคลึง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Simmons' diseaseโรคซิมมอน, โรคที่เกิดจากการที่มีฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินต่ำผิดปกติเมื่อโตเต็มวัย ทำให้ร่างกายผอมแห้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple eventเหตุการณ์เชิงเดียว, เหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถแยกออกเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้ต่อไป เช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเหตุการณ์เชิงเดียว 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดหัวและเหตุการณ์ที่เกิดก้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Simple Family ครอบครัวเบื้องต้น
มีความหมายเหมือนคำว่าครอบครัวพื้นฐาน หรือครอบครัวเชิงชีววิทยา อาจจะหมายถึงเฉพาะบิดา มารดา และบุตรของตนเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
simple goiterโรคคอพอก, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดไอโอดีนทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอกซินได้ และ TSH จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้นทำให้บริเวณคอโตกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple harmonic motionการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, การเคลื่อนที่ของวัตถุกลับไปมาซ้ำทางเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีขนาดของความเร่งเป็นสัดส่วนกับขนาดของการกระจัด แต่มีทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple line graphกราฟเส้นเชิงเดียว, กราฟที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple machineเครื่องกลอย่างง่าย, เครื่องกลที่ให้ความสะดวกหรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เช่น คาน รอก ล้อกับเพลา พื้นเอียง ลิ่ม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Simethiconeเป็นตัวแทนที่มีการใช้ยาต่อต้านฟองเพื่อลดอาการท้องอืดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากก๊าซมากเกินไปซึ่งจะกลืนกินอากาศที่มีปริมาณไฮโดรเจนและมีเทนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กน้อย
Similar rectilinear figures are such as have their angles severally equal and the si (n vt adv ) ไม่ทราบ
simple substance (n ) สารเชิงเดี่ยว
simplified[ซิมพลิไฟด์] (vi ) กริยาช่องที่ 2 ของ simplify
simplified[ซิมพลิไฟด์] (adj ) ทำให้ดูง่ายขึ้น
Sims positionตําแหน่งซิมส์เป็นตําแหน่งมาตรฐานที่ผู้ป่วยอยู่ทางด้านซ้ายของพวกเขาด้วยสะโพกขวาและหัวเข่างอ แขนส่วนล่างอยู่ด้านหลังต้นขางอ หัวเข่าซ้ายเอียงเล็กน้อย แขนขวาอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกสบายต่อหน้าร่างกายแขนขวาวางอยู่ด้านหลังร่างกาย เรียกอีกอย่างว่าตําแหน่ง "ด้าน"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We passed Sarah Sims in her carriage.เราสวนทางกับรถม้าของ ซาร่าห์ ซิมส์ ด้วยค่ะ Pride & Prejudice (2005)
-He popped the sim card.- เขาระเบิดซิมการ์ด Hollow Man II (2006)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
We tried cloning Anna's cell, but she's got a CDMA carrier, so we couldn't copy the SIM card.เราพยายามก๊อบปี้มือถือเธอ แต่ปรากฎว่าเธอเข้ารหัสไว้ เราเลยก๊อบปี้ซิมเธอไม่ได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
All right, the SIM card information the Company gave us said this guy should be a couple of blocks over.โอเค ข้อมูลของซิมการ์ดที่คอมปานีให้เรามา บอกว่าชายคนนี้อยู่ห่างออกไปประมาณ 2 ช่วงตึก VS. (2009)
So the proprioceptive sims seem to work really well.เราเลยสามารถอยู่ได้ในสภาพร่างกายที่ดี Avatar (2009)
Where's the SIM card for your phone?ซิมการ์ดโทรศัพท์ แกอยู่ไหน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Where's the SIM card? !ซิมการ์ดอยู่ไหน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Where's the SIM card for your phone?ซิมการ์ดโทรศัพท์ ของแกอยู่ที่ไหน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
We found a SIM card, one number listed in the contacts.เราพบซิมการ์ด เบอร์หนึ่งที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ Episode #1.2 (2010)
What? One number on the SIM card.- อะไร ซิมการ์ดเบอร์หนึ่ง Episode #1.2 (2010)
He wanted us to find that SIM card.เขาต้องการให้พวกเราค้นเจอซิมการ์ดนั่น Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
simAlthough the names are similar, they are far from being the same.
simAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
simAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
simAs far as I am concerned, the problem is not a simple one.
simAs far as I am concerned the question is not simple.
simAs it is written in simple English, this book is easy to read.
simAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
simBecause it is written in simple English even a child can understand it.
simBess is simply a child.
simBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
simBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ตาดำๆ[ADJ] innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
อย่างตรงไปตรงมา[ADV] straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
ควบคู่กันไป[ADV] simultaneously, See also: at the same time, concurrently, coexistingly, Example: พวกเราต้องช่วยกันทั้งป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป, Thai definition: ทำหรือดำเนินการทั้งสองอย่างหรือสองแบบไปพร้อมกัน
พร้อม[ADV] at the same time, See also: simultaneously, concurrently, together, Syn. พร้อมกัน, Example: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน, Thai definition: ในเวลาเดียวกัน
ไล่เลี่ยกัน[ADJ] equal, See also: similar, well-matched, about the same, Example: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน, Thai definition: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
หมู[ADJ] easy, See also: simple, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ, Ant. ยาก, Example: งานนี้ไม่ใช่งานหมูเลย
อุปมัย[N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ในเวลาเดียวกัน[ADV] at the same time, See also: simultaneously, in the meantime, meanwhile, at once, Syn. พร้อมกัน, Example: ตามจารีตประเพณีของชาวทิเบตผู้หญิงจะสมรสกับชายหลายคนก็ได้ในเวลาเดียวกัน
คำอุปมา[N] metaphor, See also: simile, Example: ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
เบ ๆ[n.] (bē-bē) EN: simple and easy   
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep-rīep) EN: plain living   FR: vie simple [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIM S IH1 M
SIMM S IH1 M
SIMS S IH1 M Z
SIMI S IY1 M IY0
SIME S AY1 M
SIMO S IY1 M OW0
SIMA S IY1 M AH0
SIMBA S IH1 M B AH0
SIMEX S IH1 M EH0 K S
SIMES S AY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Simon (n) sˈaɪmən (s ai1 m @ n)
simian (n) sˈɪmɪəʳn (s i1 m i@ n)
simile (n) sˈɪmɪliː (s i1 m i l ii)
simmer (v) sˈɪmər (s i1 m @ r)
simony (n) sˈɪməniː (s i1 m @ n ii)
simoom (n) sˈɪmˈuːm (s i1 m uu1 m)
simoon (n) sˈɪmˈuːn (s i1 m uu1 n)
simper (v) sˈɪmpər (s i1 m p @ r)
simple (n) sˈɪmpl (s i1 m p l)
simply (a) sˈɪmpliː (s i1 m p l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简单[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
类似[lèi sì, ㄌㄟˋ ㄙˋ, / ] similar; analogous, #2,319 [Add to Longdo]
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, / ] simple; pure; alone; merely, #3,231 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] simple, #6,649 [Add to Longdo]
同类[tóng lèi, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, / ] similar; same type; alike, #6,745 [Add to Longdo]
犹如[yóu rú, ㄧㄡˊ ㄖㄨˊ, / ] similar to; appearing to be, #6,876 [Add to Longdo]
简化[jiǎn huà, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplify, #8,884 [Add to Longdo]
简便[jiǎn biàn, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] simple and convenient; handy, #10,906 [Add to Longdo]
简易[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] simple; easy, #11,300 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER
新幹線[しんかんせん, shinkansen] (n ) ชิงกังเซ็น รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 新型,
新学期[しんがっき, shingakki] (n ) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่
新居[しんきょ, shinkyo] (n ) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
心筋[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
シンクロナイズド[しんくろないずど, shinkuronaizudo] (vi vt ) ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ที่ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน, ทำให้พร้อมกัน, ทำให้คล้องจองกัน , See also: S. happen together, be synchronous, coexist, adjust, harmonize,
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simmerring {m} [techn.]shaft seal; seal ring; oil-seal ring [Add to Longdo]
Simonie {f}; Ämterkauf {m}simony [Add to Longdo]
Simplex... [math.]simplex [Add to Longdo]
Simplexbetrieb {m} (nur in einer Richtung)simplex mode [Add to Longdo]
Simplexverfahren {n} [math.]simplex method [Add to Longdo]
Simpson-Regel {f} [math.]Simpson rule; Simpson's rule [Add to Longdo]
Sims {m}ledge [Add to Longdo]
Simulant {m}malingerer [Add to Longdo]
Simulation {f}simulation [Add to Longdo]
Simulations-Prozess-Verknüpfung {f}simulation process coupling [Add to Longdo]
Simulationstechnik {f}simulation technology [Add to Longdo]
Simulationsverfahren {n}simulation processes [Add to Longdo]
Simulationswerkzeug {n}simulation tool [Add to Longdo]
Simulator {m} | Simulatoren {pl}simulator | simulators [Add to Longdo]
Simultan-Übersetzungsanlage {f}simultaneous translation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIMカード[シムカード, shimuka-do] (n) SIM card [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
お安い;御安い[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
くつくつ[, kutsukutsu] (adv) (on-mim) simmering [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シミュレーション[しみゅれーしょん, shimyure-shon] simulation [Add to Longdo]
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIM
     Signal Interface Module
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIM
     Security Information Management (SEM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIM
     Subscriber Identity Module (GSM, mobile-systems)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 sim
  1. yes
  2. assent

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sim /sim/
  line

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top