Search result for

sig

(152 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sig-, *sig*.
English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sighting (n ) โอกาสที่จะได้เห็น
sign-writingการเขียนป้าย
signatory (n ) คู่สัญญา
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
signs (n ) เครื่องหมาย สัญายลักษณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sig    [ABBR] คำย่อของ signal และ signature
sigh    [VI] ถอนหายใจ, See also: ถอนใจ
sigh    [VI] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh    [VT] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh    [N] เสียงถอนหายใจ, See also: การถอนหายใจ, การถอนใจ
sign    [N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, ป้าย, Syn. emblem, token, type
sign    [N] ลาง, See also: นิมิต, Syn. omen
sign    [N] ภาษาใบ้, See also: ภาษาท่าทาง, ภาษามือ
sign    [N] ร่องรอย, See also: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
sign    [VI] ลงนาม, See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา, Syn. endorse, validate, Ant. cancel, invalidate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sighing-ถอนหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ suspirious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ vision ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ vision ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ acuity, visual และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight draftตั๋วแลกเงินให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight glassช่องตรวจใส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight, payable atใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sigmoid๑. คดโค้ง๒. ไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ colon, sigmoid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidคล้ายตัวเอส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sigmoid colonไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ sigmoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidectomyการตัดไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidopexyการเย็บตรึงไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sight-singingการร้องโน้ต [TU Subject Heading]
Sightings and encountersการมองเห็นและการเผชิญหน้า [TU Subject Heading]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Sigmoidal curveกราฟแบบซิกมอยด์, เส้นโค้งแสดงการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sign languageภาษาสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Signal generatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal generatorsเครื่องกำเนิดสัญญาณ [TU Subject Heading]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sigThe sign '&' stands for 'and'.
sig"I am sorry," sighed the tree.
sigThere was a sign saying, "Keep off the grass."
sigIn the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.
sigIn 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.
sigEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
sigIt's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.
sigIt is hard to see the sights of Tokyo in a few days.
sigWe stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.
sigWe lost sight of UFO right away.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
sigh board(ไซน'บอร์ด) n. แผ่นป้ายโฆษณา,แผ่นป้ายสัญญาณ
sighingly(ไซ'อิงลี) adv. อย่างละห้อยหา,อย่างถอนหายใจ,อย่างเพรียกร้องหา
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sight linen. แนวสายตา
sighted(ไซ'ทิด) adj. มีกำลังสายตา (ยาวหรือสั้น) ,มองการณ์ (ไกลหรือใกล้)
sightless(ไซทฺ'ลิส) adj. ไม่สามารถจะมองเห็นได้,ตาบอด,มองไม่เห็น, See also: sightlessness n., Syn. blind
sightly(ไซทฺ'ลี) adj. น่าชม,สวยงาม,มีเสน่ห์ให้ภาพที่สวยงาม., See also: sightliness n.
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม,ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer

English-Thai: Nontri Dictionary
sigh(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรียกร้อง
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
sight(vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา
sightless(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,ไม่มีตา
sightly(adj) น่าดู,งาม,น่าชม,สวยงาม
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
sign(vi,vt) เขียนเครื่องหมาย,ลงนาม,ทำสัญญา,บุ้ยใบ้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม    [N] endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
ภาษามือ    [N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ให้สัญญาณ [V] signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ส่งสัญญาณ    [V] signal
ส่วนสำคัญ    [N] importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
สัญญาณ    [N] signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count unit: สัญญาณ
ถอนใจ    [V] sigh, Syn. ถอนหายใจ, Example: ทุกคนต่างถอนใจ และส่ายหน้าด้วยความเอือมระอาต่อระบบ และวิธีการทำงานของหน่วยราชการ, Thai definition: ระบายลมหายใจออกมาโดยแรง เนื่องจากกังวล หรือเบื่อหน่าย
ภาษาสัญลักษณ์    [N] sign language, Example: การใช้ภาษาสัญลักษณ์เขียนโปรแกรมแทนภาษาเครื่องจะทำให้งานเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น, Thai definition: ภาษาที่มีแนวความคิดการบอกข้อมูลและการทำงาน ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ และเป็นคำพูด
ลายมือชื่อ    [N] signature, Syn. ลายเซ็น, Example: ฝรั่งบางคนก็บ้าลายเซ็นกัน ถ้าเอาลายมือชื่อของนักเขียนมีชื่อบางคนไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองมากโขอยู่
ใบ้ [V] signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper

CMU English Pronouncing Dictionary
SIG    S IH1 G
SIGL    S IH1 G AH0 L
SIGN    S AY1 N
SIGG    S IH1 G
SIGH    S AY1
SIGMA    S IH1 G M AH0
SIGNA    S IH1 G N AH0
SIGHT    S AY1 T
SIGHS    S AY1 Z
SIGLE    S AY1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sigh    (v) (s ai1)
sign    (v) (s ai1 n)
sighs    (v) (s ai1 z)
sight    (v) (s ai1 t)
signs    (v) (s ai1 n z)
sighed    (v) (s ai1 d)
sights    (v) (s ai1 t s)
signal    (v) (s i1 g n @ l)
signed    (v) (s ai1 n d)
signet    (n) (s i1 g n i t)

German-Thai: Longdo Dictionary
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: S. senken, reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
eisig(adj) หนาวมาก, หนาวจัด , See also: S. eiskalt,
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum [Add to Longdo]
人烟[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] sign of human habitation [Add to Longdo]
信噪比[xìn zào bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄗㄠˋ ㄅㄧˇ, ] signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal [Add to Longdo]
信号台[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] signal station [Add to Longdo]
信号处理[xìn hào chù lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] signal processing [Add to Longdo]
信道[xìn dào, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄠˋ, ] signal path [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] sigh, groan; loud laughter [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] sigh [Add to Longdo]
[juē, ㄐㄩㄝ, ] sigh [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs) [Add to Longdo]
サインオン[さいん'おん, sain ' on] sign on (vs) [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信号[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
合図[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sig \Sig\, n. [Akin to AS. s[imac]gan to fall. [root]151a. See
   {Sink}, v. t.]
   Urine. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 SIG
  /sig/, n.
 
   (also common as a prefix in combining forms) A Special Interest Group, in
   one of several technical areas, sponsored by the Association for Computing
   Machinery; well-known ones include SIGPLAN (the Special Interest Group on
   Programming Languages), SIGARCH (the Special Interest Group for Computer
   Architecture) and SIGGRAPH (the Special Interest Group for Computer
   Graphics). Hackers, not surprisingly, like to overextend this naming
   convention to less formal associations like SIGBEER (at ACM conferences)
   and SIGFOOD (at University of Illinois).
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIG
     Special Interest Group
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top