Search result for

sig

(181 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sig-, *sig*
English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sig[ABBR] คำย่อของ signal และ signature
sigh[VI] ถอนหายใจ, See also: ถอนใจ
sigh[VI] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh[VT] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh[N] เสียงถอนหายใจ, See also: การถอนหายใจ, การถอนใจ
sign[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, ป้าย, Syn. emblem, token, type
sign[N] ลาง, See also: นิมิต, Syn. omen
sign[N] ภาษาใบ้, See also: ภาษาท่าทาง, ภาษามือ
sign[N] ร่องรอย, See also: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
sign[VI] ลงนาม, See also: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา, Syn. endorse, validate, Ant. cancel, invalidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
sigh board(ไซน'บอร์ด) n. แผ่นป้ายโฆษณา,แผ่นป้ายสัญญาณ
sighingly(ไซ'อิงลี) adv. อย่างละห้อยหา,อย่างถอนหายใจ,อย่างเพรียกร้องหา
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sight linen. แนวสายตา
sighted(ไซ'ทิด) adj. มีกำลังสายตา (ยาวหรือสั้น) ,มองการณ์ (ไกลหรือใกล้)
sightless(ไซทฺ'ลิส) adj. ไม่สามารถจะมองเห็นได้,ตาบอด,มองไม่เห็น, See also: sightlessness n., Syn. blind
sightly(ไซทฺ'ลี) adj. น่าชม,สวยงาม,มีเสน่ห์ให้ภาพที่สวยงาม., See also: sightliness n.
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม,ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer

English-Thai: Nontri Dictionary
sigh(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรียกร้อง
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
sight(vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา
sightless(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,ไม่มีตา
sightly(adj) น่าดู,งาม,น่าชม,สวยงาม
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
sign(vi,vt) เขียนเครื่องหมาย,ลงนาม,ทำสัญญา,บุ้ยใบ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sighing-ถอนหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ suspirious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ vision ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ vision ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ acuity, visual และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight draftตั๋วแลกเงินให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight glassช่องตรวจใส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight, payable atใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sigmoid๑. คดโค้ง๒. ไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ colon, sigmoid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidคล้ายตัวเอส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sigmoid colonไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ sigmoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidectomyการตัดไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sigmoidopexyการเย็บตรึงไส้ใหญ่ส่วนคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sight-singingการร้องโน้ต [TU Subject Heading]
Sightings and encountersการมองเห็นและการเผชิญหน้า [TU Subject Heading]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Sigmoidal curveกราฟแบบซิกมอยด์, เส้นโค้งแสดงการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sign languageภาษาสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Signal generatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal generatorsเครื่องกำเนิดสัญญาณ [TU Subject Heading]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
signal processingการประมวลผลสัญญาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processingการประมวลสัญญาณ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sighting (n ) โอกาสที่จะได้เห็น
sign-writingการเขียนป้าย
signatory (n ) คู่สัญญา
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
signs (n ) เครื่องหมาย สัญายลักษณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ sighs ]- ไซรัส Harold (2008)
( Sighs )The First Secret (2011)
( Sighs )เฮ้อ... Crash and Burn, Girl! (2013)
Actually, it's "vous," as a sign of respect.จริงๆแล้วต้องเป็น "vous" น่ะ เป็นเครื่องหมายของความเคารพ New Haven Can Wait (2008)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
And dad signed and mom signed...นี่ก็ลายเซ็นพ่อ และก็ลายเซ็นแม่.. Chuck in Real Life (2008)
You have six hours to get a thousand signaturesคุณมีเวลา 6 ชั่วโมงที่จะได้ หนึ่งพันลายเซ็นนะ Chuck in Real Life (2008)
If you sign off,you have our supportถ้าคุณเซนต์ชื่อ เราจะช่วยคุณ Chuck in Real Life (2008)
Used to sign our permission slips from school.เอาแต่คอย เซ็น ใบอนุญาติของโรงเรียน Chuck in Real Life (2008)
I've wanted to change my signature scent.ฉันตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนน้ำหอมกลิ่นประจำตัวฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
This is a sign from god./N นี่เป็นสัญญาณจากพระเจ้านะ There Might be Blood (2008)
no sign of Jimmy or Chloe.ั้งที่เมโทรโปลิศ สมอลวิลล์ สนามบ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sig2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
sigA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
sigA drugstore's sign.
sigA fine view burst upon our sight.
sigAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
sigAfter I sign these release papers, you'll be on your way.
sigAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
sigAge deprived him of his sight.
sigA glorious sight burst on our view.
sigA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
sigAll the sign are that she is getting better.
sigAll you have to do is sign this paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม[N] endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
ภาษามือ[N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ให้สัญญาณ[V] signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ส่งสัญญาณ[V] signal
ส่วนสำคัญ[N] importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
สัญญาณ[N] signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count unit: สัญญาณ
ถอนใจ[V] sigh, Syn. ถอนหายใจ, Example: ทุกคนต่างถอนใจ และส่ายหน้าด้วยความเอือมระอาต่อระบบ และวิธีการทำงานของหน่วยราชการ, Thai definition: ระบายลมหายใจออกมาโดยแรง เนื่องจากกังวล หรือเบื่อหน่าย
ภาษาสัญลักษณ์[N] sign language, Example: การใช้ภาษาสัญลักษณ์เขียนโปรแกรมแทนภาษาเครื่องจะทำให้งานเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น, Thai definition: ภาษาที่มีแนวความคิดการบอกข้อมูลและการทำงาน ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ และเป็นคำพูด
ลายมือชื่อ[N] signature, Syn. ลายเซ็น, Example: ฝรั่งบางคนก็บ้าลายเซ็นกัน ถ้าเอาลายมือชื่อของนักเขียนมีชื่อบางคนไปขายแล้วคงจะเป็นเงินเป็นทองมากโขอยู่
ใบ้[V] signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper

CMU English Pronouncing Dictionary
SIG    S IH1 G
SIGL    S IH1 G AH0 L
SIGH    S AY1
SIGN    S AY1 N
SIGG    S IH1 G
SIGHT    S AY1 T
SIGMA    S IH1 G M AH0
SIGEL    S IH1 G AH0 L
SIGLE    S AY1 G AH0 L
SIGAL    S AY1 JH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sigh    (v) (s ai1)
sign    (v) (s ai1 n)
sighs    (v) (s ai1 z)
sight    (v) (s ai1 t)
signs    (v) (s ai1 n z)
sighed    (v) (s ai1 d)
sights    (v) (s ai1 t s)
signal    (v) (s i1 g n @ l)
signed    (v) (s ai1 n d)
signet    (n) (s i1 g n i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意味着[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] signify; mean; imply, #2,158 [Add to Longdo]
标志[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] sign; mark; symbol; symbolize; to indicate; to mark, #2,182 [Add to Longdo]
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #2,364 [Add to Longdo]
目光[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] sight; vision; view, #2,696 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] sign one's name, #3,311 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] sign; mark; to record; write a footnote, #3,730 [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
视觉[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] sight; visual, #4,741 [Add to Longdo]
牌子[pái zi, ㄆㄞˊ ㄗ˙, ] sign; trademark, #6,413 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: S. senken, reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
eisig(adj) หนาวมาก, หนาวจัด , See also: S. eiskalt,
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Signal {n} | Signale {pl} | abgetastetes Signal | akustisches Signalsignal | signals | sampled signal | audible signal [Add to Longdo]
Signal {n}cue [Add to Longdo]
Signal-Rausch-Verhältnis {n}signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
Signal- und Systemtheorie {f}signal and system theory [Add to Longdo]
Signal-Stör-Verhältnis {n}; Rauschabstand {m}signal-to-noise ratio [Add to Longdo]
Signalanalyse {f}signal analysis [Add to Longdo]
Signalanlage {f}signals; set of signals [Add to Longdo]
Signalanstiegszeit {f}signal rise time [Add to Longdo]
Signalaufbereitung {f}signal processing [Add to Longdo]
Signalausbreitung {f}signal dispersion [Add to Longdo]
Signalausfall {m}drop out [Add to Longdo]
Signaldetektion {f}signal detection [Add to Longdo]
Signalbrücke {f}signal gantry [Add to Longdo]
Signalerzeugung {f}signal generation [Add to Longdo]
Signalfahne {f} | Signalfahnen {pl}burgee | burgees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
サインオフ[さいん'おふ, sain ' ofu] sign off (vs) [Add to Longdo]
サインオン[さいん'おん, sain ' on] sign on (vs) [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信号[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
合図[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sig \Sig\, n. [Akin to AS. s[imac]gan to fall. [root]151a. See
   {Sink}, v. t.]
   Urine. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 SIG
  /sig/, n.
 
   (also common as a prefix in combining forms) A Special Interest Group, in
   one of several technical areas, sponsored by the Association for Computing
   Machinery; well-known ones include SIGPLAN (the Special Interest Group on
   Programming Languages), SIGARCH (the Special Interest Group for Computer
   Architecture) and SIGGRAPH (the Special Interest Group for Computer
   Graphics). Hackers, not surprisingly, like to overextend this naming
   convention to less formal associations like SIGBEER (at ACM conferences)
   and SIGFOOD (at University of Illinois).
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIG
     Special Interest Group
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top