หรือคุณหมายถึง shä?
Search result for

shae

(13 entries)
(0.4163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shae-, *shae*. Possible hiragana form: しゃえ
CMU English Pronouncing Dictionary
SHAER    SH EY1 ER0
SHAEFER    SH EY1 F ER0
SHAEFFER    SH EH1 F ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
会社営業[かいしゃえいぎょう, kaishaeigyou] (n) business administration [Add to Longdo]
擬射影[ぎしゃえい, gishaei] (adj-no) {math} quasiprojective [Add to Longdo]
急行停車駅[きゅうこうていしゃえき, kyuukouteishaeki] (n) express station [Add to Longdo]
実写映画[じっしゃえいが, jisshaeiga] (n) live action film [Add to Longdo]
舎営[しゃえい, shaei] (n,vs) billeting; quarters [Add to Longdo]
射影[しゃえい, shaei] (n,vs,adj-no) {math} projection [Add to Longdo]
斜影[しゃえい, shaei] (n) slanted or oblique shadow [Add to Longdo]
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
乗車駅[じょうしゃえき, joushaeki] (n) entraining point [Add to Longdo]
注射液[ちゅうしゃえき, chuushaeki] (n) an injection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top