Search result for

seren

(82 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seren-, *seren*
Possible hiragana form: せれん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene[ADJ] ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep
serenade[N] เพลงรักในยามราตรี, See also: การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง, Syn. melody, music, song
serenade[VI] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenade[VT] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenity[N] ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity[N] ความปลอดโปร่ง, See also: ความแจ่มใส
serendipity[N] การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serendipitous[ADJ] ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ, Syn. accidental, helpful, lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility

English-Thai: Nontri Dictionary
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena?เซรีน่า? Father and the Bride (2012)
Serena.เซรีน่า High Infidelity (2012)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
The, uh, invitation is handwritten, Serena, in cursive.อ่า บัตรเชิญนี้เขียนด้วยมือเชียวนะเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก New Haven Can Wait (2008)
What are you doing, Serena?ทำอะไรน่ะ? เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
But whoever said that never met the new Serena.แต่คนที่พูดนั้น.. คงยังไม่เคยเห็นเซรีน่าคนใหม่ New Haven Can Wait (2008)
No wonder Serena dumped you.ฉันไม่สงสัยเล้ย ทำไมเซรีน่าถึงทิ้งนาย New Haven Can Wait (2008)
I get what I want, Serena, just like I'm gonna win tonight.ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ เซรีน่า. แล้วคืนนี้ฉันก็จะเป็นผู้ชนะ New Haven Can Wait (2008)
Your name everywhere? Face it, Serena.ชื่อเธออยู่ในทุกที่ ดูซะ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serenI was enjoying the serenity.
serenThe autumn sky is clear and serene.
serenThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ง[V] calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity   FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENO    S EH0 R EY1 N OW0
SERENE    S ER0 IY1 N
SERENELY    S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY    S ER0 IY1 N L IY0
SERENITY    S ER0 EH1 N AH0 T IY0
SERENADE    S EH2 R AH0 N EY1 D
SERENADED    S EH2 R AH0 N EY1 D AH0 D
SERENGETI    S EH2 R AH0 N G EH1 T IY0
SERENADING    S EH2 R AH0 N EY1 D IH0 NG
SERENDIPITY    S EH2 R AH0 N D IH1 P AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serene    (j) (s i1 r ii1 n)
serenade    (v) (s e2 r @ n ei1 d)
serenely    (a) (s i1 r ii1 n l ii)
serenity    (n) (s i1 r e1 n i t ii)
serenaded    (v) (s e2 r @ n ei1 d i d)
serenades    (v) (s e2 r @ n ei1 d z)
serenading    (v) (s e2 r @ n ei1 d i ng)
serendipity    (n) (s e2 r @ n d i1 p i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
unseren1) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น unseren alten Tisch
unseren2) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น unseren alten Tischen, unseren alten Häusern, unseren alten Schulen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serenade {f}; Ständchen {n} [mus.] | Serenaden {pl}; Ständchen {pl}serenade | serenades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
セレナータ[, serena-ta] (n) (See セレナーデ) serenata (ita [Add to Longdo]
セレナーデ(P);セレナード(P)[, serena-de (P); serena-do (P)] (n,vs) serenade (fre [Add to Longdo]
セレニウム[, sereniumu] (n) (See セレン) selenium [Add to Longdo]
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
セレン[, seren] (n) selenium (Se) (ger [Add to Longdo]
セレンディピティ[, serendeipitei] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレンディピティー[, serendeipitei-] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレン化亜鉛[セレンかあえん, seren kaaen] (n) zinc selenide [Add to Longdo]
セレン酸[セレンさん, seren san] (n) selenic acid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene, #21,697 [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal, #32,105 [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance, #38,511 [Add to Longdo]
小夜曲[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade, #60,163 [Add to Longdo]
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled, #216,817 [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  spar
  
  1. (red, ring) (den.) ağaç çubuk, seren, direk: uçak kanadı ana kirişi.  seren veya direk takmak. spar deck kontra güverte.
  
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Seren [zeːreːn] (n) , pl.
     serums
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top