Search result for

seile

(69 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seile-, *seile*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seile มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seile*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, it'll fix it meek as Moses.Oh, das wird ihn in Windeseile heilen. The Remembrance (1980)
Well, to work, mile. WeberGut, zur Arbeit, MademoiseIle Weber. Every Man for Himself (1980)
I need new ropes.Ich brauche neue SeileBronco Billy (1980)
I've told you a hundred times, wrap your ropes after every show!Ich sagte dir hundertmal, du sollst deine Seile nach jeder Show aufrollen! Bronco Billy (1980)
But soon as we get some money, I'll get some ropes.Aber sobald wir etwas Geld haben, kriege ich SeileBronco Billy (1980)
- We'll need some rope.- Wir brauchen SeileFlash Gordon (1980)
Behave yourself, Judy Benjamin or I'll drum your ass out of S.H.A.P.E. So fast it'll make your head spin.Benehmen Sie sich, Judy Benjamin sonst lasse ich Sie in Windeseile hier rauswerfen. Private Benjamin (1980)
And he wobbles into the ropes and goes down!Er taumelt in die Seile und geht zu Boden! Raging Bull (1980)
He came and swept me off my feet, and he left me just as fast.Er hat mich in Windeseile erobert und mich genauso schnell verlassen. The Lumberjack (1981)
Jason, if you wanna fly low, let Vern Billy drive you.Jason, Vern Billy kann dich fahren. Dann bist du in Windeseile dort. The Pearls (1981)
Especially in the ropes. He was almost in the audience.Der Schwarze war nicht zu unterschätzen, besonders, wenn er an den Seilen stand! Ace of Aces (1982)
Don't let him push you in the ropes.Lass dich nicht so in die Seile drücken! Weiter so! Ace of Aces (1982)
Gong, not a second too early for the Italian.Und da fällt er! Desideri hängt in den Seilen. Bomber (1982)
Left, right. Left right. Newnan is in trouble!Dieser taumelt in die SeileBomber (1982)
Jacovoni going to attack with a lot consecutive sharp right and left blow. Away from the rope!Weg von den Seilen! Bomber (1982)
Dunn resume beaten against the body and head.Der junge Neapolitaner reagiert kaum noch. Ein ungleicher Kampf! Und da geht er angeschlagen in die SeileBomber (1982)
This thing's no problem. You'd better hurry!- Ja, in WindeseileEvil Under the Sun (1982)
He says they untied the boat last night.Er sagt, letzte Nacht haben sie die Seile gelöst. Fitzcarraldo (1982)
You're gonna rub me raw with these little ropes.Du scheuerst mir alles auf mit diesen Seilen. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
You can't break these puny little ropes.Kannst nicht mal diese Seile zerreißen. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
No more climbing out of a window.Damit kann man einen Truck abschleppen oder eine Seilbahn betreiben. Damit kann man sich aus dem Fenster abseilen. Go for It (1983)
He chewed through the ropes.Er hat die Seile durchgekaut. The Survivors (1983)
I can't just ditch them.Ich kann mich nicht einfach abseilen. So Long, Stooge (1983)
Very quickly everything on Earth will be poison to us.In Windeseile ist alles auf der Erde reines Gift für uns. Part Three (1984)
Security commissioner, a lifeboat exercise... with rappeling, life rafts, with all the trimmings and something adrift, to fish up using our supply ship.Sicherheitsbeauftragter einer Seenotrettungsübung... mit abseilen, Rettungsinseln, mit allem Pipapo und etwas abtreiben, auffischen durch unser Versorgungsschiff. Teil 3 (1984)
I asked him to check things over. He said he would, but-Ich sagte, er soll die Seile überprüfen. High Flying Steele (1984)
- Yeah, and what happens... is the ropes gradually start to get some play in them, they start to get loose.- Ja, und was dann passiert, ist folgendes... die Seile fangen an, allmählich etwas Spiel zu bekommen und etwas lockerer zu werden. Broadway Danny Rose (1984)
The ropes are starting to get loose.Die Seile beginne sich zu lockern. Broadway Danny Rose (1984)
And a number of times it became necessary to use ropes and to line the backpacks up the canyon walls.Des öfteren benötigten wir Seile, um die Rucksäcke die steilen Canyonwände hochzubekommen. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
Facing south, overlooking the football field.- Südseile und Blick aufs Fußballfeld. My New Partner (1984)
Gareth, we have rope needed.Gareth, du musst Seile besorgen. The Swords of Wayland (1984)
What are you doing, Harley? He'll hurt himself on those ropes.Er verletzt sich noch an diesen Seilen. Knight by a Nose (1985)
Anxious to hear how you cut the ropes, are they?- Die sind sicher schon gespannt auf die Geschichte mit den Seilen. Grappling Steele (1985)
But last time I came the man was much too fat, it made things difficult.- Ok, aber mein letztes Opfer war so fett, dass ich zwei Seile nehmen musste! Wir sollten sie getrennt fesseln. My Lucky Stars (1985)
Loosen the rope, pull out the nails.Lockert die Seile und zieht die Nägel raus. Mr. Vampire (1985)
Anything happens to me... I stashed some ropes under a big rock. You can't miss it.Zwischen den Steinen findet ihr SeileMissing in Action 2: The Beginning (1985)
- The ropes are breaking.- Die Seile reißen. - Oh nein! Return to Oz (1985)
Drago moves him against the ropes.Drago drückt ihn gegen die SeileRocky IV (1985)
Creed is against the ropes!Creed hängt in den Seilen! Rocky IV (1985)
- You mean, like a rappelling line? - Yeah, something like that.- Du meinst 'ne Leine zum Abseilen? Countdown (1986)
All hands to the ropes!Alle Mann an die SeileOtello (1986)
You'll be out of here in no time.Sie sind in Windeseile wieder raus. A Father's Faith (1987)
The only way I'd rappel down a sheer face like that.Die einzige Art, wie ich mich einen solchen Abhang abseilen würde. All the Colors of the Heart (1987)
Stick and move.Weg von den Seilen. Down for the Count (1987)
I'm going to take a shit!Ja, ich hab's gern, aber ich gehe erst mal einen Neger abseilen. Eastern Condors (1987)
DeBerge hammering him with punches.Er ist in den Seilen. The Mephisto Ring (1989)
The cables have been dropped on the other side.Die Seile auf der anderen Seite wurden durchtrennt. The Invisible Killer (1989)
(COACH BLOWS WHISTLE) All right, hit the ropes.OK, an die SeileBorn on the Fourth of July (1989)
Get those legs off those ropes.Die Beine von den Seilen! Born on the Fourth of July (1989)
Yeah. He got the left hand on the ropes now.Sie hat jetzt die linke Hand in den Seilen. Do the Right Thing (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEILER    S AY1 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppseil {n} | Abschleppseile {pl}tow rope; towrope | tow ropes [Add to Longdo]
Abseilen {n} (Bergsteigen)abseil [Add to Longdo]
Pressklemme {f} für Drahtseilerope clip [Add to Longdo]
Seil {n}; Tau {n} | Seile {pl}rope | ropes [Add to Longdo]
Seil {n}; Drahtseil {n} (Zirkus) | Seile {pl}tightrope | tightropes [Add to Longdo]
Seiler {m}ropemaker [Add to Longdo]
Springseil {n} | Springseile {pl}skipping rope | skipping ropes [Add to Longdo]
Zugseil {n} | Zugseile {pl}towing rope | towing ropes [Add to Longdo]
abseilen | abseilend | abgeseiltto rope down; to rappel; to abseil; to lower down on a rope | roping down | roped down [Add to Longdo]
sich abseilen; sich drücken [übtr.]to skive off [Br.]; to skedaddle [coll.] [Add to Longdo]
absperren (mit Seilen)to rope off [Add to Longdo]
anseilen | anseilend | angeseiltto rope up | roping up | roped up [Add to Longdo]
hinauseilen; herauseilento bustle out [Add to Longdo]
vorauseilen | vorausgeeiltto hurry ahead | hurried ahead [Add to Longdo]
Es verbreitete sich in Windeseile.It spread like wildfire. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Seile [zailə] (n) , pl.
     ropes; tightropes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top