Search result for

seetang

(55 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seetang-, *seetang*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seetang มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seetang*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fruity Pebbles, pancakes...Hier ist eine Auswahl. Seetang-Suppe und Pfannkuchen. Splash (1984)
- Spent the last few nights in a kelp bed.- Der hat die letzten paar Nächte in Seetang gelegen. Coffee, Tea or Steele (1985)
Rice, raw fish and seaweed.Reis, roher Fisch und SeetangThe Breakfast Club (1985)
Seaweed slowly sinking.Der Seetang sinkt langsam in die Suppe hinab. Tampopo (1985)
The kombu is too strong.Der Kombu (Seetang) ist zu stark. Tampopo (1985)
Chicken, pork, kombu and dried sardines.Hühnchen, Schwein, Seetang und getrocknete Sardinen. Tampopo (1985)
We'll be fishing the kelp beds.Wir fischen über den Seetangbänken. Alone (1986)
Like a gum wrapper. Come on.Ich will mich nicht einmischen, aber Seetang ist kein idealer Köder. Nightmares (1986)
- Seaweed.- SeetangGung Ho (1986)
Kelp buds, plankton loaf and sea berries.Seetangknospen, Planktonbrot und Seebeeren. The Wounded (1991)
Fishing twine and kelp.Angelschnur und SeetangMixed Nuts (1994)
Well, it's got a lot of tang.Na ja, es... schmeckt sehr nach SeetangAl Goes Deep (1994)
How's your seaweed, sir?Wie ist Ihr Seetang, Sir? Resurrection (1995)
Oh, probably 'cause they're still picking kelp out of their ears.Wahrscheinlich holen sie sich noch Seetang aus den Ohren. Quest for Fire (1997)
It's seaweed.Das ist SeetangPalmetto (1998)
It's fresh sea urchin wrapped in seaweed.Frischer Seeigel in SeetangBlast from the Past (1999)
It's the kelp in their bellies rotting.Das ist der verfaulende Seetang in ihrem Maul. The Virgin Suicides (1999)
A storm brought in more kelp than usual this year. Mrs Griggs:- Der Sturm hat dieses Jahr mehr Seetang angespült als sonst. Deeply (2000)
...How fascinating.- Mehr Seetang als sonst? Deeply (2000)
Seaweed... and potato chip, ask me for it anytime you want itSeetang, und Chips. Du kannst jederzeit welche haben. My Schoolmate the Barbarian (2001)
[All laughing]Oder als würde ein... kleines Stück Seetang meinen Fuß berühren. No Retreat (2001)
And, uh, ahem, and then, uh, uh, seaweed touched me, and it was-- it was gross.Und dann hat mich Seetang am Fuß berührt, und das war echt eklig. No Retreat (2001)
Gosh, Jake, I just don't think I'm in the mood... for another one of your kelp and seaweed salads.Oh je, Jake, ich fürchte, mir ist nicht nach deinem Seetang-Algen-Salat. Manuelo in the Middle: Part 2 (2001)
WITH QUAILS' EGGS AND SLICED SEAWEED.Der Hummer ist gut, mit Wachteleiern und SeetangDie Another Day (2002)
Seaweed is cool, seaweed is funSeetang ist cool Seetang macht Spaß Finding Nemo (2003)
So, your son likes calp? So? His best friends are fishes.Dann isst dein Sohn eben Seetang, ist mit Fischen befreundet.. Shark Tale (2004)
Seaweed wrap, loofah, belly rub, tail waxing and then crack my toes to finish.Seetang-Wickel, Luffa, Bauch-Peeling, Schwanz-Wachsen und Zehenknacken. Garfield (2004)
Jong-hyun and I would make seaweed soup for your birthday.Jong-hyun und ich haben zu deinem Geburtstag immer Seetang-Suppe gemacht. My Brother (2004)
"It washed up on the beach in Santa Monica, a swollen, tangled mass in seaweed.(denkt) Er wurde an den Strand von Santa Monica angeschwemmt, ein aufgedunsener, in Seetang verhedderter Klumpen. Let's Do It (2004)
Seaweed on a stick.Seetang am Stiel. Madagascar (2005)
Seaweed?SeetangMadagascar (2005)
You tell her men are seaweed. Women are oak trees.Sag ihr, Männer sind Seetang, Frauen sind Eichen. Romance & Cigarettes (2005)
What? RAMON: You know, kelp-suckers.(Ramon) Sie sind Seetang-Schlürfer. Happy Feet (2006)
- That's seaweed.- Das ist SeetangPirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Seaweed can be a sign.- Seetang kann ein Zeichen sein. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And dried kelp!Und ich fühle mich wie Fischpastete und getrockneter SeetangUdon (2006)
I'll take all of that with fried taro root and chicken wings on top!Dann fühle ich mich wie Tintenfisch, Seetang und Fischpastete, mit frittierter Wasserbrotwurzel und oben drauf ein paar Chicken Wings! Udon (2006)
Got... bull kelp.Ich muss meine Schiffsschrauben vom Kelp befreien, das ist RiesenseetangMr. Monk, Private Eye (2006)
Now I just get bull kelp splashed on me.Jetzt bewirft man mich mit RiesenseetangMr. Monk, Private Eye (2006)
Kelp.SeetangMr. Monk, Private Eye (2006)
Bull kelp.- Nein, der SeetangMr. Monk, Private Eye (2006)
It was on his anchor.Es war Riesenseetang an seinem Anker. Mr. Monk, Private Eye (2006)
Cod, pollack, haddock...Seetang, Kabeljau oder Schellfisch. No Mercy for the Rude (2006)
I don't need to start rubbing people with hot rocks or wrapping them in seaweed.Ich muss meine Gäste nicht mit heißen Steinen abrubbeln oder in Seetang wickeln. Bon Voyage (2007)
"Seaweed Scalp Mist. "Seetang-Haarwasser. In a Different Light (2007)
There's a guacamole facial and a seaweed body scrub on the menu.Es gibt eine Guacamole-Maske und ein Seetang-Körperpeeling. High School Musical 2 (2007)
- Seaweed scrub, darling?- Seetang-Peeling, Liebes? - Vielleicht später. High School Musical 2 (2007)
I had a drop of tea and went down the garden with a creel of seaweed..Ich trank etwas Tee und ging mit einem Korb voll Seetang in den Ganen. Graveyard Clay (2007)
Yeah, um, it's the one in the green bottle With the kelp extract.Ja, ähm, es ist das in der grünen Flasche, mit dem Seetangextrakt. Coming to Grips (2008)
Seaweed's gross.Seetang ist eklig. New York, I Love You (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seetang {m}; Kelp {n} | Kelp-Unterwasserwälder {pl}kelp | kelp forests [Add to Longdo]
Tang {m}; Seetang {m}; Meeresalgen {pl} [bot.]seaweed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[も, mo] -Alge, Seetang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Seetang /zeːtaŋ/ 
   kelp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top