Search result for

schleims

(98 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schleims-, *schleims*, schleim
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schleims มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schleims*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eating wormy gruel before sunup.Ich habe wurmigen Haferschleim gegessen, bevor die Sonne aufging. The Outrage: Part 1 (1980)
I just couldn't turn Harley over to the likes of that slimy deputy.Ich konnte Harley nicht an diesen schleimigen Deputy ausliefern. The Outrage: Part 2 (1980)
As Betheda took this in, she started to sneeze and then to blow bubbles of mucus from her nose.Als Betheda diese Szene sah, begann sie zu niesen, dann traten Blasen von Schleim aus ihrer Nase. The Falls (1980)
Creep.Schleimer. Foxes (1980)
Not from you, slime.- Nicht von dir, Schleimer! Foxes (1980)
You're a slimy-lookin' shrimp.Siehst aus wie eine schleimige Krabbe. Popeye (1980)
-Just fuck off Maya, -Rien!Maya, geh zurück zu dem Schleimer. Spetters (1980)
- Look at the way he sucked up to everyone.- Sieh nur, wie er sich eingeschleimt hat. Endless Love (1981)
Remember, you scumbag, that's 20 bucks!Vergiss nicht, du Schleimscheißer, es geht um 20 Dollar! Happy Birthday to Me (1981)
Hey, greaseball!He, Schleimer! Swamp Thing (1982)
There was an A negative secretion.Die Schleimhautsekretion war negativ. Tenebre (1982)
Liquid fat! Not to mention the mucus swimming in it.Nur verbranntes Fett, Pfeffer, dieses schleimige weiße Zeug. Génius v hladomorne (1983)
We should just skip the liquid fat and the swimming mucus.Dieses schleimige Zeug lassen wir weg. Génius v hladomorne (1983)
The body temperature is above 38 degrees, nasal discharge, perspiration.Temperaturen über 38, verschleimt, klebriger Schweiß. Zeme roku 2484 (1983)
That slime Navy lieutenant who burned everybody?Der schleimige Marine-Lieutenant, der alle benutzt hat? Recipe for Heavy Bread (1983)
I hate to go looking for a sleaze like that when we can have him delivered to us.Ich suche nur ungern so einen Schleimer, wenn er uns auf dem Tablett serviert wird. There's Always a Catch (1983)
- The slime monster or the aquamaniac... take your pick.- Das Schleimmonster oder die Wasserratte, suchen Sie es sich aus. Water, Water Everywhere (1983)
Do you agree that love is the union of the slobber of two?Glauben Sie wie Cioran, dass die Liebe die Vereinigung zweier Schleime ist? Dark Habits (1983)
How did a greasy, parasitic pimp like you come to meet a girl like Irina Asanova?Wie lernt ein Schleimbatzen wie du ein Mädchen wie Irina Asanowa kennen? Gorky Park (1983)
I don't know if I was interested so much in the science as I was the slime that goes along with it. Snakes and frogs.Nicht so sehr an der Wissenschaft, eher an dem dazugehörigen SchleimThe Man with Two Brains (1983)
And when I saw how slimy the human brain was I knew that's what I wanted to do with my life.Schlangen und Frösche! Seit ich sah, wie schleimig das menschliche Gehirn ist, will ich nichts anderes mehr tun. The Man with Two Brains (1983)
Forgive us, Lord, for this, our dreadful toadying.Vergib uns, Herr, für dieses, unseres scheußliches Geschleime. The Meaning of Life (1983)
3PO, you tell that slimy piece of worm-ridden filth... he'll get no such pleasure from us!3PO, sag dem schleimigen, wurmzerfressenen Molch... dass kein einziger von uns um Gnade winseln wird! Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Get lost, greaseball!Verpiss dich, Schleimer. Scarface (1983)
Let me tell you something about that greaseball cocksucker.Ich sage dir was über diesen Schleimer. Scarface (1983)
Up off your knees, slime mold!Steh auf, Schleimbeutel! The Survivors (1983)
Freeze, slime ball.Keine Bewegung, Schleimbeutel! Trading Places (1983)
Vitamin B is for the hair and mucous membrane.Vitamin B ist für Haar und Schleimhäute. Twilight Zone: The Movie (1983)
Green and slimy.Grün und schleimig. Twilight Zone: The Movie (1983)
- Buy your gruel.- Kaufen Sie lhren HaferschleimYentl (1983)
But my biggest objection... even bigger than my objection of letting someone else drive my Vette... my biggest objection is sending the Golden Age of Television here... to back up Tawnia while she tries to scam a piece of scuzzy luggage like Harnett.Aber mein größter Einwand, noch größer, als dass jemand anderes meine Corvette fährt, ist dass dieses Goldene Zeitalter des Fernsehens Tawnia unterstützen soll, während sie den Schleimbeutel Harnett reinlegen soll. Say It with Bullets (1984)
Where I come from, we call it... locking the doors on the sleaze balls and turning the tables.die Schleimer einsperren und den Spieß umdrehen. The Maltese Cow (1984)
She was supposed to marry Sham and Shay in the last show.Er ist ein schleimiger Anwalt! Glades (1984)
They drag me into the slime.Sie zerren mich unter den SchleimThe Children of Israel (1984)
You give slime a bad name.Sie sind ein Schleimer. Fearless Dotty (1984)
- Don't know what they're gonna do to you, but since Mr. T. ain't here, I'm gonna be too busy licking' their boots to see!- Keine Ahnung, was sie mit dir machen, aber da Mr. T. nicht hier ist, werd' ich's vor lauter Schleimen auch nicht mitkriegen! Cannonball Run II (1984)
Just some spittle in your face.Nur etwas Schleim auf dein Gesicht. Dune (1984)
He slimed me.- Er schleimte mich voll. Ghostbusters (1984)
He got slimed!- Er wurde vollgeschleimt. Ghostbusters (1984)
Maybe now you'll never slime a guy with a positron collider, huh?Du schleimst nie wieder jemanden mit dem Zeug voll. Ghostbusters (1984)
This is where we store all the vapors and entities and slimers that we trap.Hier lagern wir alle Nebler, Dampfmänner und Schleimer. Ghostbusters (1984)
There's slime inside.Da ist was Schleimiges drin. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I may be a slime bucket... but believe me... I know what the hell I'm talking about!Ich bin vielleicht nur ein Schleimscheißer, aber ich weiß verdammt genau, wovon ich rede. Paris, Texas (1984)
Come on, cocksucker!Komm her, Schleimscheißer! Repo Man (1984)
She's totally serious, asswipe.Sie meint's ernst, Schleimer. Sixteen Candles (1984)
We get a lot of rain and the cherries get a little slime.- Durch Regen werden sie schleimig. Splash (1984)
Augie brings me slimy cherries from upstate.- Huggie bringt schleimige Kirschen. - Und? Splash (1984)
Now, throw the gun away. Gun? Don't mess with me.Wenn ich sterben muss, werde ich Sie schleimigen Kerl mitnehmen! Knightlines (1985)
You got The Foundation's attention.Sie sind ein Schleimer. Ten Wheel Trouble (1985)
Remind me to talk to Fred about the distinction... between being a good soldier and an outright toady.Erinnern Sie mich daran, dass ich Fred mal über den Unterschied erkläre zwischen einem guten Soldaten und einem echten Schleimer. Forged Steele (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHLEIMER    SH L AY1 M ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischleim {m}fish glue [Add to Longdo]
Haferschleim {m}gruel [Add to Longdo]
Schleim {m}mucilage [Add to Longdo]
Schleim {m}phlegm [Add to Longdo]
Schleim {m}rheum [Add to Longdo]
Schleim {m}slime [Add to Longdo]
Schleimdrüse {f} [anat.]mucous gland [Add to Longdo]
Schleimer {m}suck-up [Add to Longdo]
Schleimhaut {f}; Mukosa {f} [anat.]mucous membrane; mucosa [Add to Longdo]
Schleimigkeit {f}sliminess [Add to Longdo]
sich einschleimento brownnose [Add to Longdo]
mukokutan {adj}; Haut und Schleimhaut betreffend [anat.]mucocutaneous [Add to Longdo]
schleimabsondernd; pituitär {adj}; Schleim...pituitary [Add to Longdo]
schleimig {adj} | schleimiger | am schleimigstenslimy | slimier | slimiest [Add to Longdo]
schleimig {adv}slimly; slimily [Add to Longdo]
schleimig {adj} [bot.]mucilaginous [Add to Longdo]
schleimlösend {adj}expectorant [Add to Longdo]
Bursitis {f}; Schleimbeutelentzündung {f} [med.]bursitis [Add to Longdo]
Enanthem {n}; Schleimhautausschlag {m} [med.]enanthema [Add to Longdo]
Endometriose {f}; gutartige Wucherung von Gebärmutterschleimhaut [med.]endometriosis [Add to Longdo]
Enterokolitis {f}; Schleimhautentzündung des Darms [med.]enterocolitis; intestine inflammation [Add to Longdo]
Magenschleimhautentzündung {f}; Gastritis {f} [med.]gastritis [Add to Longdo]
Pharyngitis {f}; Entzündung der Rachenschleimhaut [med.]pharyngitis [Add to Longdo]
Rhinorrhoe {f}; heftige Nasenschleimabsonderung [med.]rhinorrhoea [Add to Longdo]
Rhinitis {f}; Nasenschleimhautentzündung {f} [med.]rhinitis [Add to Longdo]
Schleim {m}; Mucus {n} [med.]mucus [Add to Longdo]
Schleimabsonderung {f} [med.]mucous secretion [Add to Longdo]
Schleimbeutelentzündung {f} [med.]bursitis [Add to Longdo]
Stomatitis {f}; Entzündung der Mundschleimhaut [med.]stomatitis [Add to Longdo]
Tracheitis {f}; Entzündung der Luftröhrenschleimhaut [med.]tracheitis [Add to Longdo]
Xerostomie {f}; Trockenheit der Mundschleimhaut [med.]xerostomia; dry mouth [Add to Longdo]
mukopurulent {adj}; eitrig und schleimig [med.]mucopurulent [Add to Longdo]
schleimig {adj} [med.]mucous [Add to Longdo]
Inger {m}; Schleimaal {m} [zool.]hagfish [Add to Longdo]
Gefleckter Schleimfisch {m}; Rotpunkt-Blenny {m} (Cirripectes stigmaticus) [zool.]ember blenny [Add to Longdo]
Gestreifter Schleimfisch {m}; Juwelen-Felshüpfer {m} (Salarias fasciata) [zool.] {adj}algae blenny; lawnmower blenny [Add to Longdo]
Goldener Schleimfisch {m}; Neonaugen-Wippschwimmer {m} (Ecsenius midas) [zool.]midas blenny [Add to Longdo]
Kanarien-Schleimfisch {m} (Meiacanthus atrodorsalis ovalauenensis) [zool.]canary blenny [Add to Longdo]
Leoparden-Schleimfisch {m}; Leoparden-Lippenzähner {m} (Exallias brevis) [zool.]sailfin blenny [Add to Longdo]
Mosambik-Säbelzahnschleimfisch {m}; Afrikanischer Leierschwanz-Schleimfisch {m} (Meiacanthus mossambicus) [zool.]harptail blenny [Add to Longdo]
Schleimfisch {m} (Blenniidae) [zool.]blenny [Add to Longdo]
Smiths Säbelzahnblenni {m}; Malediven-Säbelzahnschleimfisch {m} (Meiacanthus smithii) [zool.]white blenny [Add to Longdo]
Steindachners Schleimfisch {m}; Panama-Schleimfisch {m} (Ophioblennius steindachneri) [zool.]horseface blenny [Add to Longdo]
Zebra-Schleimfisch {m} (Meiacanthus grammistes) [zool.]striped blenny [Add to Longdo]
Zweifarben-Schleimfisch {m}; Rotschwanz-Schleimfisch {m} (Ecsenius bicolor) [zool.]bicolor blenny [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
粘液[ねんえき, nen'eki] Schleim [Add to Longdo]
粘膜[ねんまく, nenmaku] Schleimhaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top