Search result for

schemen

(54 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schemen-, *schemen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schemen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schemen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You saw one yourselfSie sind bereits nicht mehr die schemenhaften Gestalten, die sie zuvor waren. The Purple Rose of Cairo (1985)
He remains a wraith forever.Er bleibt für immer ein SchemenHanele (1999)
"And if we shades with taste do not agree, a door of green shall set your senses free. "Und finden dein Mißfallen wir Schemen hier, die grüne Tür schenkt deine Freiheit dir. John Quixote (2002)
The rest of the day is blur.An den Rest des Tages erinnere ich mich nur schemenhaft. Five Little Pigs (2003)
Nice -- my subconscious isn't even bothering with symbolism.Schön... mein Unterbewusstsein belästigt mich gar nicht erst mit Schemenbilder. Resistance Is Futile (2007)
Randy, they're two blurs.Randy, das sind nur SchemenMr. Monk and the Birds and the Bees (2007)
Even for blurs, they're blurry. - Can you make it bigger?Selbst für Schemen sind sie schemenhaft. Mr. Monk and the Birds and the Bees (2007)
I guess you'd call it like the, like just a mass, like the shadowy figure that would be at the foot of my bed.Wie soll ich es nennen? Diese schemenhafte... Figur. Paranormal Activity (2007)
Pretty women SilhouettedHübsche Frauen, schemenhaft, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Yang had rules-- the ticking clock, The keen rhyming schemes, nothing but order.Die runterzählende Uhr, die ausgeprägten Reimschemen, nichts außer Ordnung. Mr. Yin Presents (2010)
Her remorse had vanished, replaced, so to speak, by a hazy shadow of regret.Ihre Reue war, wenn man so sagen kann, dem Hauch eines noch schemenhaften Bedauerns gewichen. Rose, c'est Paris (2010)
Do you know the difference between French open syllabic organization and English trochaic speech patterning, Deeks?Kennst du den Unterschied zwischen syllabischer, französischer Gestaltung... und trochäischen, englischen Sprachschemen, Deeks? Absolution (2010)
I just... I can't remember.Ich kann mich nur schemenhaft erinnern. Unforgiven (2011)
Harry glanced over at the dark shapes they made on the floor beside him.Harry spähte hinüber zu den dunklen Schemen, die sie auf dem Boden neben ihm bildeten. The Lucky One (2012)
Shadows in the dark.- Keiner konnte was erkennen. Nur Schemen in der Dunkelheit. Something in the Air (2012)
Our software blocks both schemes, creating pre-image resistance and creating a secondary pre-image resistance...Unsere Software blockt beide Schemen,... die Erstellung von Urbild-Resistenzen... und die Erstellung von sekundären Urbild-Resistenzen. Bitcoin for Dummies (2012)
When I look at other girls they're like silhouettes, all the same.Und die anderen Mädchen sind nur Schemen, alle gleich. Camille Rewinds (2012)
Green goo equals a spectre.Grüner Glibber gleich ein SchemenSouthern Comfort (2012)
A spectre is an avenging ghost. It, uh...Ein Schemen ist ein Rachegeist. Southern Comfort (2012)
Uh, the last spectre he encountered rose shortly after someone desecrated a nearby grave.Der letzte Schemen, auf den er getroffen ist, wurde sichtbar, kurz nachdem jemand ein Grab in der Nähe geschändet hatte. Southern Comfort (2012)
You sure this will work, even on a spectre?Bist du sicher, dass das funktionieren wird, selbst bei einem SchemenSouthern Comfort (2012)
Maybe an object was removed from the grave, something the spectre's attaching itself to.Vielleicht wurde ein Objekt aus dem Grab entfernt, irgendetwas, an das sich der Schemen gebunden hat. Southern Comfort (2012)
And this spectre hitched a ride with it.Und dieser Schemen ist damit per Anhalter gefahren. Southern Comfort (2012)
Karl, listen, I know the spectre's turning the temperature up in there.Karl, hör mal, ich weiß, der Schemen dreht da drin die Temperatur auf. Southern Comfort (2012)
Oh, the spectre likes you.- Der Schemen mag dich. Southern Comfort (2012)
New York's dumping ground halfway between West Egg and the city where the burnt-out coal that powered the booming golden city was discarded by men who moved dimly and already crumbling through the powdery air.New Yorks Schutthalde auf halbem Weg zwischen West Egg und der Stadt. Wo die ausgebrannte Kohle, die die wachsende goldene Stadt befeuerte, von Männern entsorgt wurde, die schemenhaft und sich schon selbst auflösend durch den Staub geisterten. The Great Gatsby (2013)
You remember silhouettes. The essentials.Man erinnert sich schemenhaft, an das Wesentliche. Nymphomaniac: Vol. I (2013)
I'm uploading the schematic to you now.Ich lade euch die Schemenzeichnungen jetzt hoch. Liberty (2013)
I could see it, I could see the shape.- Ja, ich konnte ihn sehen, einen SchemenCape (2013)
I can see three figures.Ich erkenne 3 schemenhafte Gestalten. 2 Autumns, 3 Winters (2013)
People seen a red blur tearing through the streets.Von einem roten Schemen, das durch die Straßen rast. Going Rogue (2014)
Yeah, but my image of you is a shadowy figure smoking pot in a corolla.Ja, aber mein Bild von Ihnen ist eine schemenhafte Figur, die in einem Corolla kifft. Demolition (2015)
I'm seeing some sort of odd shape in the middle of the room.Ich sehe so einen merkwürdigen Schemen mitten im Raum. Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2015)
Just shapes.Nur SchemenParanormal Activity: The Ghost Dimension (2015)
I saw it in Leila's room, and then last night it was in the hall.Ich sah den Schemen in Leilas Zimmer, und gestern Abend war er im Flur. Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2015)
It was this big, dark shape and it was just floating around.Da war so ein großer, dunkler Schemen, der sich hin und her bewegte. Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2015)
According to this report, it says he saw "shapes of people running around the hospital"Den angeschossenen Agenten. Laut Krankenakte hat er "schemenhafte Gestalten" Forget Me Nots (2015)
But with your amnesia, my hope is that the ethereal nature of the images might provoke another memory.Aber bei Ihrer Amnesie hoffe ich, dass diese schemenhaften Bilder weitere Erinnerungen wecken könnten. A Stray Howl (2015)
Somewhere dark and cold, filled with damp, ambiguous-shaped things you'd rather forget.Wo es unglaublich finster und kalt ist, wo sich die dunklen Schemen längst vergessen geglaubter Dinge im Dunkeln verbergen. Batman: The Killing Joke (2016)
Ghostly specter down by the lake?Gespenstische Schemen am See? Mostly Ghostly: One Night in Doom House (2016)
or "The Blur."oder "Der Schemen"? Worlds Finest (2016)
No, I want mystery, I want intrigue,Nein. Ich will Geheimnis, ich will Sensation, ich will "Der Schemen". Worlds Finest (2016)
That gray shape out there, you see it?Der graue Schemen da draußen, können Sie ihn sehen? Show and Tell (2017)
I'd venture, you don't remember much of what happened last night, sir.Ich würde sagen, Sie erinnern sich nur schemenhaft an den Abend, Sir. Mr. Deeds Goes to Town (1936)
And here's a real sun, and a real moon, and then a rather shadowy and formless mass of electric potentiality with little bright sparks in it.Und dass dort eine richtige Sonne und ein richtiger Mond existieren würden und ebenfalls noch eine schemenhafte und formlose Menge elektrischer Energie mit leicht leuchtender Funkenbildung darin. The Mole People (1956)
Hazy Eagle to Wameru Princess.Schemenhafter Adler an Wameru-Prinzessin. Cheetah at Large (1966)
The other cats will all commence Congregatin' on the fence Beneath the alley's only lightDie Katzen aus der Nachbarschaft... hören zu, nur schemenhaft... stehen sie herum, Mehr sieht man nicht. The Aristocats (1970)
Despite the smoke that was fogging the room, I felt her heavy stare penetrating me, and it didn't leave me for a second.Obwohl der Raum rauchverhangen war und die Dinge nur schemenhaft zu erkennen waren fühlte ich ihr beharrliches Starren auf meiner Haut. Les cauchemars naissent la nuit (1972)
Before he filmed the images for Vertical Features, Tulse Luper drew up several schemes for arranging the material.Bevor er die Szenen für Vertikale Merkmale aufnahm, skizzierte Tulse Luper mehrere Schemen zur Ordnung des Materials. Vertical Features Remake (1978)
Many of the schemes were organised on grids of varying dimension.Zahlreiche der Schemen erschienen auf Rastern unterschiedlicher Größe. Vertical Features Remake (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schema {n} | Schemata {pl}; Schemen {pl} | nach Schema Fscheme | schemes | according to the book [Add to Longdo]
schemenhaft; unwirklich {adj}unreal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Schemen [ʃeːmən] (n) , pl.
     schemes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top