Search result for

schelmes

(64 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schelmes-, *schelmes*, schelme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schelmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schelmes*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aschelminthesพยาธิตัวกลม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing can be more false, and they are scoundrels who spread such reports.Wer so etwas behauptet, ist ein SchelmThe Miser (1980)
And here is the creation of the hands of Fred. Santa Claus with a laser beam.Da ist ja Freddo, der kleine Schelm mit den roten Äuglein. Le guignolo (1980)
Oh, Ilya Ilyich, what are you doing, you naughty boy!Ach Ilja Iljitsch, was machst du denn, du SchelmOblomov (1980)
- Oh, you are so naughty.- Ihr seid ein kleiner SchelmHistory of the World: Part I (1981)
You're naughty. That's not allowed!Sie sind ein SchelmA Cruel Romance (1984)
Now, uh, probably some of you know me from television as "The Snuggle Man. "Einige von Ihnen werden mich aus dem TV kennen, als "Kuschelmann". Sensitive Steele (1986)
And you, mischievous spring wind?Und du, schelmischer Frühlingswind? A Tale of the Wind (1988)
That Mouammar, what a prankster.Dieser Muammar, was für ein SchelmWanted: Dead or Alive (1989)
Now to 'scape the serpent's tongue, We will make amends ere long;Ist ein Schelm zu heißen willig, Wenn dies nicht geschieht, Dead Poets Society (1989)
Who talks of my nation is a villain... and a bastard and a knave and a rascal?Wer spricht hier von meiner Nation? Ein Schuft, ein Bastard oder ein Schelm? - Ihr wollt wohl Streit? Henry V (1989)
Still, some you win and some you lose.Wie heute zerronnen, morgen gewonnen. Das Glück ist ein arger SchelmNuns on the Run (1990)
-Faster, Dad. Truck-a-saurus awaits!Nancy Cartwright als Bart war etwas schelmisch. Bart the Daredevil (1990)
This counselor is now most still, most secret... and most grave... who was in life a foolish prating knave.Der Ratsherr da ist jetzt sehr still, geheim und ernst, fürwahr, der sonst ein schelm'scher, alter Schwätzer war. Hamlet (1990)
You know, with a little more mak eup and her hair done and some soft music...Also, ein bisschen mehr Make-up... eine neue Frisur und etwas Kuschelmusik... Dial 'B' for Virgin (1994)
To get his place and to plume up my will in double knavery...Seine Stelle erhaschen und meinen Hass ersättigen: ein doppeltes Schelmenstück. Othello (1995)
- I am a very villain else.- Ich will ein Schelm sein. Othello (1995)
Thou art not such a villain.Du bist kein SchelmOthello (1995)
Who calls me villain, breaks my pate across plucks off my beard and blows it in my face tweaks me by th' nose, gives me the lie i' th' throat as deep as to the lungs?Wer nennt mich Schelm, bricht mir den Kopf entzwei, rauft mir den Bart und wirft ihn mir ins Antlitz? Zwickt an der Nase mich und straft mich Lügen tief in den Hals hinein? Hamlet (1996)
This counselor is now most still most secret, and most grave who was in life a foolish prating knave.Der Ratsherr da ist jetzt sehr still, geheim und ernst fürwahr, der sonst ein schelmischer alter Schätzer war. Hamlet (1996)
Am I doomed to wash and dry and is it a curse I'm under to do it 'till dieBleibe ich für immer hier? Ist's ein Fluch, ist's Schelmerei? Winkt kein anderes Schicksal mir? Muppet Treasure Island (1996)
The rogue processor who seduces his coworkers' wives and then laughs about it.Der schelmische Kollege, der die Frauen seiner Mitarbeiter verführt und dann darüber lacht. The One with the Chicken Pox (1996)
Little monkey!SchelmLove, Math and Sex (1997)
Young man, school is a time for learning, mmkay. Not for immature skylarkings.Man kommt zur Schule um zu lernen, nicht um Schelmenstreiche zu spielen. Clubhouses (1998)
- What's sky larkings?-Schelmenstreiche? Clubhouses (1998)
[LAUGHS MANIACALLY](Lacht schelmisch) A Flight to Remember (1999)
Oh, what a tease!Oh, was für ein SchelmI Dreamed of Africa (2000)
"There's mischief in the way you speak"Die Art, wie du mit mir sprichst, hat etwas Schelmisches an sich. Mohabbatein (2000)
What a nuisance!Dieser Schelm verwirrt mich. La fausse suivante (2000)
Remember, minx. I'm your valet on stage and your lover backstage.Vergiss nicht, du Schelmin, dein Diener bin ich auf der Bühne, hinter den Kulissen dein Geliebter. La fausse suivante (2000)
Minx!Schelmin, du betrügst meine Leidenschaft. La fausse suivante (2000)
I hate to disappoint you, but it sounds as though you've been the victim of a practical joke.Ich enttäusche Sie nur ungern, aber Sie sind auf einen Scherz hereingefallen. Tom Paris ist ein SchelmSpirit Folk (2000)
They are naughty little beggars.Sie sind kleine Schelme. Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
Little scamp.Kleiner SchelmLife Serial (2001)
If a man did need a poison, here lives a caitiff wretch who would sell it to him.Bedürfte jemand Gift hier, Da lebt ein armer Schelm, der's ihm verkaufte. Nicholas Nickleby (2002)
That picture of Chi-Chi with her mischievous grin.Das Bild von Chi-Chi mit ihrem schelmischen Grinsen. The One in Massapequa (2002)
We welcome Robert Shelmacher,Wir begrüßen Robert Schelmacher, ... A Constellation of Doubt (2003)
To that end, we at this network... call upon the government to release all files pertaining to Officer Schelmacher's allegations of past visitation, and any other related matter.Aus diesem Grunde möchte dieser Sender... .. die Regierung aufrufen, die gesamten Akten freizugeben... .. die Behauptungen von Officer Schelmacher über den vergangenen Besuch betreffend... .. und andere verwandte Dinge. A Constellation of Doubt (2003)
Naughty.Du kleiner SchelmNanny McPhee (2005)
There's just something about his impish smile and that twinkle in his eye.Sein schelmisches Lächeln... - und das Zwinkern. Gray Matters (2006)
You slime!Du SchelmThe Scorpion and the Toad (2006)
They kill the impishly handsome young comedy relief first.Sie töten den schelmischen, attraktiven, jungen Komiker als erstes. Ghost in the Machine (2007)
You look a little scared, admit it.Schelmisches Lachen Pyramiden (2007)
I'm sick of you being so dark when I'm so impish and whimsical. I'm sick of it.Ich hab deine Düsterkeit so satt, da ich ein drolliger Schelm bin. Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)
- Impish laugh.Schelmisches Lachen. 99 francs (2007)
Oh, Mr Clennam! Insincerest of creatures!Oh, Mr. Clennam, Sie sind ja ein unehrlicher SchelmEpisode #1.2 (2008)
Petra Schelm Brigade. "Kommando Petra Schelm." The Baader Meinhof Complex (2008)
I imagine her beautiful and mischievousIch erträume sie mir Schön und schelmisch Modern Love (2008)
Okay, wait a second with the lovey dovey thing here, we got a lot of things to settle.Okay. Eine Sekunde mal. Schluss mit dem Kuschelmuschel. City Island (2009)
Rather a rascal even.So ein SchelmCartouche, le brigand magnifique (2009)
You weren't the first prankster to destroy the car I rent from mother, and you won't be the last.Du bist nicht der erste Schelm, der das von meiner Mutter geliehene Auto zerstört hat. Pranks and Greens (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein kleiner Schelma naughty little beggar [Add to Longdo]
Schelm {m}; Necker {m}; Schäker {m}teaser [Add to Longdo]
Schelmenstreich {m}roguish trick [Add to Longdo]
Schelmerei {f}devilment [Add to Longdo]
boshaft; schadenfroh; schelmisch; mutwillig {adj}mischievous [Add to Longdo]
schelmisch; verschmitzt {adj}impish [Add to Longdo]
schelmischwaggish [Add to Longdo]
schelmisch {adv}waggishly [Add to Longdo]
schelmisch {adv}impishly [Add to Longdo]
spitzbübisch; schelmisch {adj}roguish [Add to Longdo]
Ohrbüschelmoho {m} [ornith.]Bishop's O-o [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top