Search result for

schelm

(66 entries)
(1.9517 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schelm-, *schelm*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schelm มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schelm*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aschelminthesพยาธิตัวกลม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Indeed, this counsellor is now most still, most secret and most grave, that was in life a foolish, prating knave.Dieser Ratsherr da, ist jetzt sehr still, geheim und ernst fürwahr. Der sonst ein alter, schelm'scher Schwätzer war. Hamlet (1948)
A benign but mischievous creature."Eine gutartige, aber schelmische Kreatur." Harvey (1950)
He's medium height, early forties, gray mustache, and he wears glasses, and he's dressed in, um...Ein Mauschelmutzer: Hindenburgstoppeln, scharfe Brille, dünn, trägt... The Top Secret Top Coat (1967)
And he's as tightlipped about it as an Aldebaran shellmouth.Und er ist so verschlossen wie ein aldebaranischer Muschelmund. Amok Time (1967)
I say that 'cause I just read an interesting novel called The Mischievous Duck.Ich sage das, weil ich gerade einen interessanten Roman las. Er handelt von einer Ente und heißt: "Die schelmische Ente". Bed & Board (1970)
A little tyke who's rather like a puppet on a stringDer kleine Marionettenschelm taugt weniger als wenig Robin Hood (1973)
Now, uh, probably some of you know me from television as "The Snuggle Man. "Einige von Ihnen werden mich aus dem TV kennen, als "Kuschelmann". Sensitive Steele (1986)
And you, mischievous spring wind?Und du, schelmischer Frühlingswind? A Tale of the Wind (1988)
-Faster, Dad. Truck-a-saurus awaits!Nancy Cartwright als Bart war etwas schelmisch. Bart the Daredevil (1990)
This counselor is now most still, most secret... and most grave... who was in life a foolish prating knave.Der Ratsherr da ist jetzt sehr still, geheim und ernst, fürwahr, der sonst ein schelm'scher, alter Schwätzer war. Hamlet (1990)
You know, with a little more mak eup and her hair done and some soft music...Also, ein bisschen mehr Make-up... eine neue Frisur und etwas Kuschelmusik... Dial 'B' for Virgin (1994)
This counselor is now most still most secret, and most grave who was in life a foolish prating knave.Der Ratsherr da ist jetzt sehr still, geheim und ernst fürwahr, der sonst ein schelmischer alter Schätzer war. Hamlet (1996)
The rogue processor who seduces his coworkers' wives and then laughs about it.Der schelmische Kollege, der die Frauen seiner Mitarbeiter verführt und dann darüber lacht. The One with the Chicken Pox (1996)
[LAUGHS MANIACALLY](Lacht schelmisch) A Flight to Remember (1999)
That picture of Chi-Chi with her mischievous grin.Das Bild von Chi-Chi mit ihrem schelmischen Grinsen. The One in Massapequa (2002)
There's just something about his impish smile and that twinkle in his eye.Sein schelmisches Lächeln... - und das Zwinkern. Gray Matters (2006)
They kill the impishly handsome young comedy relief first.Sie töten den schelmischen, attraktiven, jungen Komiker als erstes. Ghost in the Machine (2007)
I imagine her beautiful and mischievousIch erträume sie mir Schön und schelmisch Modern Love (2008)
Okay, wait a second with the lovey dovey thing here, we got a lot of things to settle.Okay. Eine Sekunde mal. Schluss mit dem Kuschelmuschel. City Island (2009)
I can say I had an easy childhood in our small region, Navarre, at the foot of the Pyrenees.(er lacht schelmisch) Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit in unserem kleinen Navarra am Fuße der Pyrenäen. Henri 4 (2010)
And I start to hear him talk about a young fresh face, wholesome but a little mischievous.Und dann höre ich, wie er über ein junges frisches Gesicht redet,... gesund, aber ein bisschen schelmisch. The Summer Man (2010)
Magical, mischievous beings from the realm next door.Magische, schelmische, schadenfrohe Wesen aus dem Königreich nebenan. Clap Your Hands If You Believe (2010)
Underneath this roguish exterior is an insecure old softie.Unter diesem schelmischen Äußeren befindet sich ein unsicherer, alter, Softie. 2021 Vision (2010)
There's no Teddy Roosevelt and mischievous monkeys.Es gibt keinen Teddy Roosevelt und schelmische Affen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. I Can't Quit You, Baby (2010)
You're straying down a crooked path, so stop your grinning.Du glaubst wohl, dein schelmisches Grinsen beschwichtigt mich. Cinderella 3D (2012)
So I picture this devil with a mischievous smile on his face, sipping a Sno Ball in front of the flames of hell.Also habe ich diesen Teufel vor Augen,... mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht,... der vor den Flammen der Hölle an einem Sno Ball nippt. Dark Shadows (2012)
Kyle is roguish, carefree, and shares no qualities with James Wilson.Kyle ist schelmisch, sorglos, und teilt keine Eigenschaften mit James Wilson. Post Mortem (2012)
Impertinent and playful by nature.frech und schelmisch. Le crime de l'hôtel Saint-Florentin (2013)
Very tricksy of you.Sehr schelmisch von dir. The Sky's the Limit (2013)
[Cajun music plays] [laughing]"Das Muschelmonster" Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
Everybody 'round here knows it's home to a bonafide Clamsquatch.Jeder hier weiß, dass das Muschelmonster dort wohnt. Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
- What in Dixie is a Clamsquatch?- Was ist denn ein Muschelmonster? Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
Clamsquatch is a legitimate fact-based rumor.Das Muschelmonster-Gerücht beruht auf Fakten. Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
Association of Clamsquatch.Muschelmonsterbundes. Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
Well, all right, but y'all give a holler now if you hear that Clamsquatch a-growlin'.Gut, aber ruft, wenn ihr das Muschelmonster hört. Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
This was no party, this has all the markings of a classic Clamsquatch attack!Das war kein Fest, das sieht nach einem Muschelmonsterangriff aus. Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
I saw it... I saw the Clamsquatch!Ich habe das Muschelmonster gesehen! Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
- Clamsquatch?Muschelmonster? Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
"Went to confirm Clamsquatch has laser eyes."Sehe nach, ob Muschelmonster Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
- [rustling] - Clamsquatch!Muschelmonster! Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
The Clamsquatch must've got him!Das Muschelmonster hat ihn! Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
- Clamsquatch did this?- War es das Muschelmonster? Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
When I went into the swamp to look for Clamsquatch last night, Cliche grabbed me and left me out here for gator bait.Als ich nach dem Muschelmonster suchte, fing mich Cliché und überließ mich den Krokodilen. Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
That means Clamsquatch and Cliche are in cahoots?Das Muschelmonster und Cliché stecken also zusammen? Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
Cliche made it all up to scare us away from his shortcut through the swamp.Es gibt kein Muschelmonster. Er wollte uns die Ants Ants Revolution/Clamsquatch (2013)
They don't really get caught up in right or wrong or even understand it.Sie sind schelmisch. Letharia Vulpina (2014)
A glass of champers, honeybee?- Ein Glas Champagner, Kuschelmaus? Hello Ladies: The Movie (2014)
When I ask him, all I get is a shrug or a laugh or an innocent suggestion that he has a longtime companion.Wenn ich ihn frage, zuckt er mit den Achseln, lacht und erwähnt schelmisch eine langjährige Gefährtin. XI. (2015)
The hug monster.Nein. Das Kuschelmonster. The Life in the Light (2015)
The hug monster's coming for you!Das Kuschelmonster ist hinter dir her! The Life in the Light (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein kleiner Schelma naughty little beggar [Add to Longdo]
Schelm {m}; Necker {m}; Schäker {m}teaser [Add to Longdo]
Schelmenstreich {m}roguish trick [Add to Longdo]
Schelmerei {f}devilment [Add to Longdo]
boshaft; schadenfroh; schelmisch; mutwillig {adj}mischievous [Add to Longdo]
schelmisch; verschmitzt {adj}impish [Add to Longdo]
schelmischwaggish [Add to Longdo]
schelmisch {adv}waggishly [Add to Longdo]
schelmisch {adv}impishly [Add to Longdo]
spitzbübisch; schelmisch {adj}roguish [Add to Longdo]
Ohrbüschelmoho {m} [ornith.]Bishop's O-o [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top