Search result for

schauers

(88 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schauers-, *schauers*, schauer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schauers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schauers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He will show all the men in our audience how to really keep their wives and sweethearts happy.Er zeigt allen männlichen Zuschauern, wie man seine Frau glücklich macht. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We are all of us caught up in the suspense of this horror fiction.Aber lassen Sie die Zeugin erzählen! Ihre Schauer-Geschichte ist sehr spannend. Witness for the Prosecution (1957)
This guy's just Sunday spectator! He knows nothing about football!Der Herr ist ein Sonntagszuschauer, der von Fußball nichts versteht. Premier mai (1958)
Because the mayor of Winthrop and a local doctor named Bradley, who's the coroner too, came up and claimed the body this morning.Weil der Bürgermeister von Winthrop und der hiesige Arzt namens Bradley, der auch Leichenbeschauer ist, heute morgen die Auslieferung der Leiche verlangt haben. Fiend Without a Face (1958)
Well, the coroner said it was heart failure.Der Leichenbeschauer sagt, es war ein Herzanfall. Fiend Without a Face (1958)
It sends shivers up and down your spine, General.Das ist ja schauerlich, General. The Buccaneer (1958)
I WAS REASSURING MY CHILDRENNur darum können sie den Zuschauern Angst einjagen. How to Make a Monster (1958)
-Medical, uh, examiner been 'round yet?War der Leichenbeschauer schon da? Plan 9 from Outer Space (1959)
-Yes Sir ? Get back up to the car and get on the radio. Tell the coroner he's gotta make another trip out here.Geh zurück zum Auto und sag dem Leichenbeschauer per Funk, er soll sich auf den Weg hierher machen. Plan 9 from Outer Space (1959)
Extension 118, the coroner.Apparat 118, den LeichenbeschauerBeloved Infidel (1959)
Give me extension 115, the coroner.Geben Sie mir Apparat 115, den LeichenbeschauerBeloved Infidel (1959)
No, I want the coroner.Nein, ich will den Leichenbeschauer haben. Beloved Infidel (1959)
- Make a spectator disappear.- 'nen Zuschauer verschwinden lassen. An Angel on Wheels (1959)
He would like to have a volenteer from the audience to come on stage.Er bittet einen Zuschauer auf die Bühne. An Angel on Wheels (1959)
The spectators are thrilled.Die Zuschauer sind außer sich. An Angel on Wheels (1959)
It's the final phase of the race. and we're so excited just like the spectators here.Es ist die Endphase des Rennens und wir sind so aufgeregt, wie die Zuschauer hier. An Angel on Wheels (1959)
Now, Miss X, if you'll whisper your secret to me, we'll reveal it to the folks at home.Also, Miss X, wenn Sie mir dann ihr Geheimnis ins Ohr flüstern wollen. Und den Zuschauern zuhause zeigen wir es auch. It Happened to Jane (1959)
This is not the end of our film. But something like this could happen at any moment.Verehrte Zuschauer, dies ist nicht das Ende, aber so könnte es enden. The Mouse That Roared (1959)
"And our story begins on that most joyful day."Es durfte keine Wiederholung werden. Er konnte die Zuschauer nicht täuschen. Diese erwarteten etwas Besseres und etwas Größeres. Sleeping Beauty (1959)
"And so, to her his gift he brought...Das ist das erste Mal, dass Zuschauer das volle Bild bei einem Seitenverhältnis von 1 zu 2,55 sehen, so wie er produziert wurde. Sleeping Beauty (1959)
For true love conquers allDie Künstler in den Disney Studios waren sehr gut darin, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf etwas zu lenken. Und dann kommt dieser Film, prächtig von Anfang bis Ende, und man verliert sich einfach darin. Sleeping Beauty (1959)
Rose! Rose!Einen Begleiter zu haben verleiht dem Ganzen nicht nur Komik, was den Kindern unter den Zuschauern gefällt und dem Film eine sanftere Note verleiht, selbst in ernsten Momenten, sondern das gibt ihr auch einen Schauspielpartner. Sleeping Beauty (1959)
The years roll by... but a hundred years to a steadfast heart... are but a day.Walt Disney fürchtete sich nie davor, die Zuschauer zu erschrecken. Schau, so will es das Schicksal haben! Sleeping Beauty (1959)
Then call the police or the coroner.- Dann ruf die Polizei an oder den LeichenbeschauerThe Tingler (1959)
They have no report of her death.Die Polizei weiß nichts von dem Todesfall und der Leichenbeschauer auch nicht. The Tingler (1959)
Stop tellingthose horror stories...Hören Sie auf mit den Schauergeschichten. The Red Circle (1960)
Ladies and Gentlemen, I have won the grand prize.Verehrte Zuschauer, ich bin ein Glückspilz. First Spaceship on Venus (1960)
The prisoners are charged with violation of the Pubic Morals Law of 1790, in that they did wilfully perform a lewd and lascivious dance calculated to inflame the minds, souls and moral fibres of the spectators.Den Verhafteten wird vorgeworfen, gegen das Sittengesetz von 1790 verstoßen zu haben, indem sie vorsätzlich einen unzüchtigen und lüsternen Tanz dargeboten haben, der darauf abzielt, den Verstand, die Seele und die Moral der Zuschauer zu entflammen. Can-Can (1960)
You say you got this dynamiting experience in the Warsaw Ghetto fighting Nazis.Deine Erfahrung mit Dynamit rührt also vom Kampf im Warschauer Ghetto her, ja? Exodus (1960)
At no time did the Jews use dynamite in the Warsaw Ghetto.Zu keiner Zeit benutzten die Juden im Warschauer Ghetto Dynamit. Exodus (1960)
So it was not possible for you to learn the use of dynamite in the Warsaw Ghetto.Du konntest den Umgang mit Sprengstoff also nicht im Warschauer Ghetto lernen. Exodus (1960)
As a guide to those in the audience who may not have a billion dollars, let it be stated that the interest on the interest on a billion dollars is $70,000 a week.Den Zuschauern, die keine Milliarde besitzen, sei gesagt, dass der Zinseszins für eine Milliarde 70.000 Dollar pro Woche beträgt. Let's Make Love (1960)
He'd make a better coroner. A laughing coroner.Eher ein LeichenbeschauerOcean's 11 (1960)
Sometimes he was only a spectator, a face in the crowd, but always he was there.Wo auch immer es Verderben und Verfolgung gab, da war er auch. Manchmal war er nur ein Zuschauer, ein Gesicht in der Menge, doch er war immer da. The Howling Man (1960)
Oh, don't look now but we have an important spectator.Oh, schau nicht hin... - wir haben einen wichtigen Zuschauer. - Wen? The Devil at 4 O'Clock (1961)
Goodnight, audience.Gute Nacht, liebe Zuschauer101 Dalmatians (1961)
The audience has a choice of menu.Ich möchte dem Zuschauer ein komplettes Menü bieten. Saint-Tropez Blues (1961)
There will be a coroner's inquest.Ein Leichenbeschauer wird kommen. Scream of Fear (1961)
-Before anything becomes official we must wait for the verdict of the coroner.- Bevor es offiziell wird... müssen wir den Bericht des Leichenbeschauers abwarten. Scream of Fear (1961)
Dear viewers, we'll now go to the town of Cabosse.Meine verehrten Zuschauer, wir führen Sie in 'Toines Heimat, die Berge. Wir rufen Cabosse! Tout l'or du monde (1961)
Before acting out our little farce, we bow to the audience.Eh man mit der Vorstellung beginnt, begrüßt man die ZuschauerA Woman Is a Woman (1961)
It's a story that comes to us from mr. Bennett cerf, who describes it as an age-old horror tale whose origin is unknown.Diese Geschichte hat Mr. Bennett Gerf für uns geschrieben und er beschreibt sie als uraltes Schauermärchen, dessen Ursprung unbekannt ist. A Penny for Your Thoughts (1961)
Come on, beat it.Liebe Zuschauer, der Sender entschuldigt sich in aller Form dafür. Mr. Dingle, the Strong (1961)
Spectators are requested to not go on the playing field.Die Zuschauer werden gebeten, nicht das Spielfeld zu betreten. Experiment in Terror (1962)
Just keep shouting "point of order" into the television cameras, - and I will handle the rest.Du hältst deine zündenden Reden und verzauberst die TV-Zuschauer, den Rest mache ich. The Manchurian Candidate (1962)
This deck of cards is often employed by a professional magician to simplify his problem of guessing the card picked by the little old lady, also employed by Army intelligence officers who...Ein Trick, mit dem oft auf Rummelplätzen gearbeitet wird. Ein Vergnügen, die Karte zu erraten, die ein harmloser Zuschauer zieht. Diese Karten werden auch von Geheimdienstleuten benutzt. The Manchurian Candidate (1962)
Rallying a nation of television viewers into hysteria, to sweep us up into the White House with powers that will make martial law seem like anarchy!Wir treiben die TV-Zuschauer bis zur Hysterie. Sie werden uns ins Weiße Haus fegen mit einer Gewalt, die, aus Verzweiflung geboren, einem Orkan gleichen wird. The Manchurian Candidate (1962)
- Millions of viewers...- Millionen Zuschauer... The Notorious Landlady (1962)
That means you've all come rushing in here to listen to nose out what you can about me.Ihr seid hier als Zuschauer und Schnüffler. The Trial (1962)
I'd already spent a Sunday at Bourg-la-Reine, and Guillaume would certainly have asked me to stay, happy to have an audience for his triumph.Es kam schon vor, daß ich den ganzen Sonntag in Bourg-la-Reine blieb, und Guillaume würde mich sicher auffordern zu bleiben, glücklich, einen Zuschauer für seinen Triumph zu haben. Suzanne's Career (1963)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHAUER    SH AW1 ER0
REISCHAUER    R AY1 SH AW0 R
FLEISCHAUER    F L AY1 SH AW0 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zuschauer(n) |der, pl. Zuschauer| ผู้ชม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachter {m}; Zuschauer {m} | Beobachter {pl}observer | observers [Add to Longdo]
Beschauer {m}inspector [Add to Longdo]
Betrachter {m}; Betrachterin {f}; Beschauer {m}; Beschauerin {f} | der aufmerksame Betrachter wird feststellenviewer | to the alert eye it will become apparent [Add to Longdo]
Coroner {m}; Untersuchungsrichter {m} (für gewaltsame Todesfälle); Leichenbeschauer {m}coroner [Add to Longdo]
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
Fieberschauer {m} | Fieberschauer {pl}shivering fit | shivering fits [Add to Longdo]
Fleischbeschauer {m}meat inspector [Add to Longdo]
Gewitterregen {m}; Gewitterschauer {m}thundershower [Add to Longdo]
Hagelschauer {m} | Hagelschauer {pl}hailstorm | hailstorms [Add to Longdo]
Kiebitz {m}; Kibitz {m} (Zuschauer, insb. beim Kartenspiel) | Kiebitze {pl}kibitzer; nosy parker | kibitzers [Add to Longdo]
Krimi {m}; Schauerroman {m}; Schauergeschichte {f}thriller [Add to Longdo]
Menschenmenge {f}; Zuschauermenge {f}; Gedränge {n}; Menschenauflauf {m} | Menschenmengen {pl}; Zuschauermengen {pl} | Menschenmassen {pl}crowd | crowds | crowds of people [Add to Longdo]
Regenschauer {m}flurry of rain [Add to Longdo]
Regenschauer {m}shower [Add to Longdo]
Regenschauer {m}rainstorm [Add to Longdo]
Regenschleier oder Schneeschauer, die vor dem Bodenkontakt verdunstenvirga [Add to Longdo]
Schauer {m}shower [Add to Longdo]
Schauer {m} (der Aufregung); kurze, heftige Erregungfrisson (of excitement) [Add to Longdo]
Schauermann {m} [naut.]docker [Add to Longdo]
Schauerroman {m} | Schauerromane {pl}shocker; Gothic novel | shockers [Add to Longdo]
Schneeschauer {m}flurry of snow [Add to Longdo]
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne {f}; Tribünenplätze {pl}bleachers [Am.] [Add to Longdo]
Zuschauer {m}; Zuschauerin {f}; Betrachter {m}; Betrachterin {f} | Zuschauer {pl}; Betrachter {pl}spectator | spectators [Add to Longdo]
Zuschauer {m} | Zuschauer {pl}bystander | bystanders [Add to Longdo]
Zuschauer {m}; Zaungast {m} | Zuschauer {pl}; Zaungäste {pl}onlooker | onlookers [Add to Longdo]
Zuschauertribüne {f}grand stand [Add to Longdo]
erschauernto shiver; to thrill; to tremble [Add to Longdo]
schaudern; schauern | schaudernd | geschaudert | schaudert | schauderteto shudder | shuddering | shuddered | shudders | shuddered [Add to Longdo]
schauerartigshowery [Add to Longdo]
schauerlich {adv}gauntly [Add to Longdo]
unheimlich; gespenstig; schauerlich; überirdisch {adj}unearthly; eldritch [Add to Longdo]
Ein Schauer lief mir über den Rücken.A shiver ran down my spine. [Add to Longdo]
Einige Zuschauer könnten an diesen Szenen Anstoß nehmen.Some viewers may find these scenes disturbing. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top