Search result for

schafe

(56 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schafe-, *schafe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schafe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schafe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, my sweet idiots praise the Lord for rain and for shine.Ja, meine liebe Schafe, preiset unseren Herrn für Sonnenschein und Regen. Nightmares (1979)
We got people homesteading our rangeland... and raising sheep on our grass.Es gibt Leute, die unser Weideland besetzen und auf unserem Gras Schafe züchten. Tom Horn (1980)
What do you do, count sheep?Zählst du vielleicht SchafeThe Carousel (1981)
Sheep, millions of them.Das sind Schafe... Rasputin (1981)
You have lovely sheep.Ihre Schafe sind große Klasse. An American Werewolf in London (1981)
Those sheep shit on my pack.Die Schafe haben auf meinen Rucksack gekackt. An American Werewolf in London (1981)
He gives us the sheep and we... give him back the bones.Er gibt uns die Schafe und wir... geben ihm die Knochen zurück. Eye of the Needle (1981)
- Sheep farmer.- Schafe züchten. Eye of the Needle (1981)
David says it won't be long until we all turn into sheep.David meint, wir werden auch bald zu Schafen. Eye of the Needle (1981)
And chasing sheep is a tiresome habit best left to shepherds.Hinter Schafen herlaufen, ist ein Brauch, der besser zu Schäfern passt. The Draughtsman's Contract (1982)
If Mr. Neville chases sheep he is not to be emulated.Wenn Mr. Neville hinter Schafen herläuft, dann lass ihn. The Draughtsman's Contract (1982)
That's right, this kind is from the hillsides.Schafe. Eine Bergrasse. Návstevníci pricházejí (1983)
Those aren't sheep.Keine SchafeNávstevníci pricházejí (1983)
Weren't the sheep kind of woolly? - What's a sheep?Schafe hatten einen Wollpelz. Návstevníci pricházejí (1983)
- Perhaps we should get back to our mission.Was für Schafe? Wie soll es jetzt weitergehen? Návstevníci pricházejí (1983)
little Bo Peep she lost the sheepKlein Bo Peep verlor die Schafe Semi-Friendly Persuasion (1984)
Anything for sheepAlles für Schafe Semi-Friendly Persuasion (1984)
Are they all help sheep?Sind sie alle SchafeThe Prophecy (1984)
[SHEEP BLEATING](Schafe blöken) Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Suitable for a wolf stomachEr giert nach fetten Schafen. Ronja Robbersdaughter (1984)
Hunger gnaws at his stomach and it is cold in his houseUnd seine Höhl ist bitterkalt, er giert nach fetten Schafen. Ronja Robbersdaughter (1984)
Hunger gnaws at his stomach And it is cold in his houseund seine Höhl ist bitter kalt, er giert nach fetten Schafen. Ronja Robbersdaughter (1984)
- Rabbits, sheep, goats ... and you.- Kaninchen, Schafe, Ziegen... und dich. - Das sind keine Dämonen, oder? The Swords of Wayland (1984)
It's how a sheep says 'no'.So sagen Schafe "nein". My Lucky Stars (1985)
Kept the sheep on the mountain.Er hütete Schafe in den Bergen. A Room with a View (1985)
In fields where they Lay keeping their sheepIn den Feldern, wo sie lagen Und ihre Schafe hüteten Basinger's New York (1986)
He must guard the sheep.Er bleibt und passt auf die Schafe auf. - Ich komme mit! Herne's Son: Part 2 (1986)
And you two are already a year to see sheep.Und ihr zwei? Ihr hockt seit einem Jahr auf eurem Hintern und glotzt Schafe an. Herne's Son: Part 2 (1986)
Well, look, there's a bad apple in every barrel, right?Na ja, es gibt überall schwarze Schafe, oder? Deadly Friend (1986)
Do I bother you while you're playing romance the sheep?Störe ich euch, wenn ihr um die Schafe buhlt? Heartbreak Ridge (1986)
You going to marry Mr. Blue lmpala and graze around with the other sheep for the rest of your life?Wirst du Mr. Blue lmpala heiraten... und für den Rest deines Lebens mit all den anderen Schafen herumgrasen? Peggy Sue Got Married (1986)
Black is needed to break a black spell. Mix the blood of Black sheep, oxen, dogs, cats, snakes, eagles and lizards. Boil it and bathe her with it.Der schwarze Fluch lässt sich nur durch schwarzes brechen mischt das Blut von schwarzen Eidechsen, Ochsen, Hunden Katzen, Schlangen, Adlern und Schafen kocht es und badet sie darin taucht sie ein, bis sie aufwacht. The Seventh Curse (1986)
So, you're drowning in a sheep dip.Du ertrinkst in einem Desinfektionsbad für SchafeFootrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Let's move these sheep.Lass uns die Schafe treiben. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
But the value of such a treasure rather than a sheep who doesn't even realize he's lost his wool, it is better to be a starved wolf!Aber ihr kennt den Wert dieses Schatzes nicht. Hungrige Wölfe sind besser als Schafe, die nicht merken, wie nutzlos sie sind! Sukeban deka (1987)
The arrogant sheep is the most difficult to save.Eingebildeten Schafen zu helfen ist am schwersten. Sukeban deka (1987)
And I want some of your sheep and some hens and some pigs.Und ich will einige deiner Schafe, ein paar Hennen und auch Schweine. Hans My Hedgehog (1987)
Not sheep.Nicht die SchafeThe Loner (1987)
"St. Simeon was 13 and tending his father's sheep when he heard this verse from the Bible:Simon war dreizehn und hütete die Schafe, als erden Satz aus dem Evangelium hörte: Au Revoir les Enfants (1987)
(SHEEP bleating)(SCHAFE BLÖCKEN) The Princess Bride (1987)
Cos they're sheep.Weil sie Schafe sind. Wall Street (1987)
And sheep get slaughtered.Und Schafe werden geschlachtet. Wall Street (1987)
It reminds me of my sheep.Es erinnert mich an die SchafeLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
If you have sheep give them away.Wenn ihr Schafe habt, gebt sie weg. Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
First, I'd like more sheep.Als erstes will ich mehr SchafeLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
You know, my other sheep, I don't even know where they are now.Du weißt, meine anderen Schafe, ich weiß nicht mal, wo sie sind. Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
You were the best shepherd because you had no sheep.Du warst der beste Hirte, denn du hattest keine SchafeLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
Sweetie, if your brain was a pasture, the sheep would starve.Wenn dein Hirn eine Weide wäre, würden die Schafe verhungern. It's Not My Job (1988)
He awoke to find his entire herd of 900 sheep lying dead in his fields.900 Schafe, seine gesamte Herde, lagen tot in den Feldern. Kill Zone (1988)
How do you explain the 900 dead sheep in those lands?Wie erklären Sie dann die 900 toten Schafe auf den Weiden? Kill Zone (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHAFER    SH EY1 F ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterschaf {n} | Mutterschafe {pl}ewe | ewes [Add to Longdo]
Zuchtschaf {n} | Zuchtschafe {pl}breeding ewe | breeding ewes [Add to Longdo]
Schaf {n} [zool.] | Schafe {pl}sheep | sheep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Schafe [ʃaːfə] (n) , pl.
     sheep
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top