Search result for

sao

(65 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sao-, *sao*
Possible hiragana form: さお
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
扫墓[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ] กิจกรรมการไปทำความสะอาดหลุมศพ เอากระดาษริ้วๆ ไปวางทับหรือกดติดไว้บริเวณที่ฝังศพ ในเทศกาลเช็งเม้งของคนจีน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sao paolo awaits.เซา เปาโล รออยู่ The Age of Dissonance (2009)
Sao paolo? brazil.ซานเปาโล บราซิล ? The Age of Dissonance (2009)
To sao paolo.สู่ เซา เปาโล I Haven't Told You Everything (2010)
All the way to sao paulo, should be a smooth ride.ตลอดทางไปเซา เปาโล น่าจะเป็นเที่ยวบินที่ราบรื่น I Haven't Told You Everything (2010)
The faa has just confirmed that the sao paulo bound 767...FAA เพิ่งยื่นยันว่า เครื่องบิน 767 สู่เซา เปาโลข้ามเขต... Protect Them from the Truth (2010)
Saori Fortress and all its troops will soon take up arms and demand their keeper back.ป้อมโซริและทหารทั้งหมดก็จะติดอาวุธ และเอากลับคืนไป Episode #1.4 (2010)
He is distributing meat as a reward to all Saori troops.เขากำลังแจกจ่ายเนื้อแก่กองทัพซาโอริ Episode #1.4 (2010)
Sofia was born in Sao Paulo, educated in Switzerland.โซเฟียเกิดที่เซาเปาโล เรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ Masquerade (2012)
The BMW was rented to a Gustavo Lira, a private investigator from Sao Paulo.รถ BMW ถูกเช่าในชื่อของ กุสตาโว่ ลิร่า นักสืบเอกชนจากเซา เปาโล Masquerade (2012)
I ran into some trouble in Sao Paulo -- money trouble.ฉันประสบปัญหา ที่เซาเปาโล ก็เรื่องเงินๆ ทองๆ Orange Blossom Ice Cream (2014)
Saori Sekinoซาโอริ เซกิโน Blues Harp (1998)
Sao Feng, I assure you, our intentions are strictly honourable.ทิ้งอาวุธ ไม่งั้นข้าจะฆ่ามัน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saoHis affection for Saori was not reciprocated.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Chachoēngsao) EN: Chachoengsao (East)   FR: Chachoengsao (Est)
จังหวัดฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Jangwat Chachoēngsao) EN: Chachoengsao province   FR: province de Chachoengsao [f]
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มอมเหล้า[v. exp.] (møm lao) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor   FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire
ประเทศซาอุดีอาระเบีย = ประเทศซาอุดิอาระเบีย[n. prop.] (Prathēt Sāudī Ārabīa = Prathēt Sāudi Ārabīa) EN: Saudi Arabia   FR: Arabie Saoudite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAO    S AW1
SAONE    S EY1 OW2 N
SAOUMA    S AW2 Y UW1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sao Paolo    (n) - (s au2 - p au1 l ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malherbetaube {f} [ornith.]Sao Thome Bronze-naped Pigeon [Add to Longdo]
Langschwanz-Oliventaube {f} [ornith.]Sao Thome Olive Pigeon [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Grüntaube {f} [ornith.]Sao Thome Green Pigeon [Add to Longdo]
Hartlaubeule {f} [ornith.]Sao Thome Scops Owl [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Segler {m} [ornith.]Sao Thome Spinetailed Swift [Add to Longdo]
Gelbstirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Sao Paulo Tyrannulet [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Würger {m} [ornith.]Newton's Fiscal [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Drossel {f} [ornith.]Gulf of Guinea Thrush [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Prinie {f} [ornith.]Sao Thome Prinia [Add to Longdo]
Stahlparadiesschnäpper {m} [ornith.]Sao Thome Paradise Flycatcher [Add to Longdo]
Riesennektarvogel {m} [ornith.]Sao Thome Giant Sunbird [Add to Longdo]
Einfarbgimpel {m} [ornith.]Sao Thome Grosbeak-Weaver [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Weber {m} [ornith.]Sao Thome Weaver [Add to Longdo]
Sao-Tomé-Pirol [ornith.]Sao Thome Oriole [Add to Longdo]
Sao Tome und Principe [geogr.]Sao Tome and Principe (st) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
さお竹;竿竹[さおだけ, saodake] (n) bamboo pole [Add to Longdo]
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
サントメプリンシペ[, santomepurinshipe] (n) (Democratic Republic of) Sao Tome and Principe [Add to Longdo]
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd [Add to Longdo]
ドブラ[, dobura] (n) dobra (monetary unit of Sao Tome and Principe) [Add to Longdo]
一昨々年;一昨昨年[さきおととし;さおととし;さいととし;いっさくさくねん, sakiototoshi ; saototoshi ; saitotoshi ; issakusakunen] (n-adv,n-t) two years before last (year); three years back (ago) [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
殻竿;唐棹;連枷[からざお;からさお, karazao ; karasao] (n) flail (for threshing grain) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎo, ㄙㄠˇ, / ] to sweep, #4,387 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, / ] broom, #4,387 [Add to Longdo]
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] scan; raster, #6,136 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] trouble; a disturbance; a rumpus, #7,263 [Add to Longdo]
骚扰[sāo rǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ, / ] to disturb; to cause a commotion; to harass, #9,578 [Add to Longdo]
[sǎo, ㄙㄠˇ, ] older brother's wife; sister-in-law, #10,139 [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, / ] disturbance; riot; to create a disturbance, #13,188 [Add to Longdo]
嫂子[sǎo zi, ㄙㄠˇ ㄗ˙, ] (informal) older brother's wife; sister-in-law, #13,382 [Add to Longdo]
扫除[sǎo chú, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ, / ] to sweep; to clean with a brush; to sweep away (often fig.), #20,409 [Add to Longdo]
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; uproar, #20,705 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sao \Sa"o\, n. (Zool.)
   Any marine annelid of the genus {Hyalinaecia}, especially
   {Hyalinaecia tubicola} of Europe, which inhabits a
   transparent movable tube resembling a quill in color and
   texture.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAO
     Server Activated Object
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAO
     Source Address Omitted [flag] (CATNIP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAO
     Session At Once (CD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top