Search result for

san

(207 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -san-, *san*
Possible hiragana form: さん
English-Thai: Longdo Dictionary
santol(n) กระท้อน (ผลไม้)
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sand[N] ทราย, Syn. sandy, soil, dust, gravel
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sand[VT] ขัดด้วยกระดาษทราย
sand[VT] ถมด้วยทราย, See also: ฝังในทราย
sane[ADJ] มีสุขภาพจิตดี, See also: มีจิตปกติ, Syn. normal, sound-minded, lucid
sane[ADJ] มีเหตุผล
sang[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sank[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ sink
sans[PREP] ปราศจาก, See also: ไม่มี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
san francisco(แซนแฟรนซิส'โค) n. ชื่อเมืองท่าในภาคตะวันตกของแคลิฟฟอร์เนีย, See also: San Franciscan n.,adj.
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria
sanctified(แซงคฺ'ทิไฟดฺ) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ศักดิ์สิทธิ์,พ้นบาป,ล้างบาปแล้ว,แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์., See also: sanctifiable adj. sanctification n. sanctifier n., Syn. consecrated
sanctify(แซงคฺ'ทิไฟ) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้พ้นบาป,อวยพร,ทำให้ยุติธรรม
sanctimonious(แซงคฺทะโม'เนียส) adj. แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,แสร้งทำเป็นถูกต้อง, See also: sanctimoniousness n., Syn. hypocritical,affected
sanctimony(แซงคฺ'ทะโมนี) n. การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,การแสร้งทำเป็นถูกต้อง,การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.
sanctitude(แซงคฺ'ทิทิวดฺ) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ,จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์,การมีคุณความดีมากและสูงส่ง, Syn. holiness,saintliness
sanctity(แซงคฺ'ทิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ, ความสูงส่ง,ความสะอาดบริสุทธิ์,ความน่าเคารพบูชา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ้, Syn. saintliness
sanctuary(แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน, Syn. shrine

English-Thai: Nontri Dictionary
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย
sanctification(n) การล้างบาป,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify(vt) ล้างบาป,ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctimonious(adj) แสดงให้เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
sanction(vt) ยอมให้,อนุมัติ,อนุญาต,รับรอง,ลงโทษ
sanctity(n) ความมีศีลธรรม,ความศักดิ์สิทธิ์,ความน่าเคารพบูชา
sanctuary(n) ปูชนียสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,โบสถ์,วิหาร,ที่ลี้ภัย
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
sand(vt) ฝังทราย,โปรยทราย,ขัดด้วยทราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanative-ช่วยรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatoriumสถานพยาบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatory; salubrious-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การอนุมัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanctionทางบังคับ, วิธีการบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sanction๑. ทางบังคับ, วิธีการบังคับ๒. การให้ความเห็นชอบ, การยืนยันรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sanction, publicสภาพบังคับโดยมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanctuaryสถานที่คุ้มภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sandทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Sanctionวิธีการบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
sanctionการคว่ำบาตร (ในกรอบสหประชาชาติ) " หมายถึง มาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคง ใช้ต่อประเทศสมาชิกที่มีการกระทำที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการจำกัด หรือห้ามประเทศสมาชิกอื่น ๆ ติดต่อในด้านต่าง ๆ (เช่น ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง) อย่างเป็นทางการกับประเทศนั้น ๆ เพื่อบีบบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคง มาตรการห้ามการ ติดต่อเหล่านี้ บางครั้งเรียกว่า ปิดล้อม (embargo) เช่น ปิดล้อมด้านอาวุธ ปิดล้อมด้านการค้า เป็นต้น " [การทูต]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
Sanctions, Administrativeข้อบังคับทางปกครอง [TU Subject Heading]
Sandทราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sandทราย [TU Subject Heading]
Sand ทราย
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง วัตถุที่เป็นเศษหิน เศษแร่ ขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เขี้ยวหนุมานมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1/16 - 2 มม. โดยทั่วไปแบ่งประเภทออกเป็น ทรายละเอียดมากมีขนาด 1/16 - 1/8 มม. อย่างละเอียดขนาด 1/8 - 1/4 มม. อย่างกลางขนาด 1/4 - 1/2 มม.อย่างหยาบขนาด 1/2 - 1 มม. และอย่างหยาบมากขนาด 1 - 2 มม. คำนี้ยังใช้เรียกดินปนทรายที่มีทรายปนอยู่มากกว่าร้อยละ 90 อีกด้วย
หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ก้อนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
[สิ่งแวดล้อม]
sandsand, ทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sandทราย, เศษหินเศษแร่ขนาดเล็ก ไม่เกาะติดกัน  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เขี้ยวหนุมาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sanctimonious (adj ) มือถือสากปากถือศีล
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์
sand dollarเหรียญทะเล หรือ อีแปะทะเล
sandbar (n ) สันดอนทราย, ตลิ่งทราย
sandboxระบบสำหรับทดสอบ
sandra hasn't a laptop[ไทย] (n ) ไทย
sanhedrin[แซน เฮด'ริน] (n ) ระบบศาลสูงสุดในเยรูซาเลมสมัยโบราณ
sannyasis (n ) ขอทาน หรือ ฤๅษีเร่ร่อน
santa lina (n) ซานตาครอสผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Santino.ตือ The Godfather (1972)
And San?และซาน? Princess Mononoke (1997)
Sandy?แซนดี้? Jack Reacher (2012)
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
George Sand. I did not want to know that.จอร์จ แซนด์/ ฉันไม่อยากจะรู้! New Haven Can Wait (2008)
Try George Sand.ลอง จอร์จ แซนด์ ดีกว่า New Haven Can Wait (2008)
My answer was George Sand.คำตอบของดิฉัน คือ จอร์จ แซน! . New Haven Can Wait (2008)
You like your sandwiches a little light on mayo.คุณชอบแซนวิชใส่มายองเนสนิดหน่อย Adverse Events (2008)
I don't think this is a sanitary it's not in... noฉันไม่คิดว่าเป็นเพราะสุขาภิบาล ระบบจะไม่ .. ไม่ใช่ Gas Pills (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
Sand. And you say the well is full of it?ทรายรึ และเจ้าพูดว่าบ่อน้ำเต็มไปด้วยทรายรึ The Labyrinth of Gedref (2008)
Is it you who is responsible for killing our crops, turning our water into sand?เจ้านี่เองที่ทำลายพืชผลของเรา เปลี่ยนน้ำให้เป็นทราย The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sanMother made us cheese sandwiches for lunch.
sanIt was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.
sanIn 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.
sanSandra has grown up to be a beautiful woman.
sanThe ship sank to the bottom of the sea.
sanSandra takes a slice of bread and a cup of coffee for breakfast.
sanWe ate sandwiches for breakfast.
sanWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
san"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"
sanHe sang at our request.
sanJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
sanYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องสุขภัณฑ์[N] sanitary ware, Example: ตลาดของการจำหน่ายเซรามิกส์ในประเทศ โดยเฉพาะกระเบื้องปูพื้น บุผนัง และ เครื่องสุขภัณฑ์ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น
สถานที่พักฟื้น[N] sanatorium, See also: convalescent hospital
สันสกฤต[N] Sanskrit
สุขอนามัย[N] sanitation, See also: hygiene, Syn. สุขลักษณะ, Example: เราควรดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ, Thai definition: การปราศจากเชื้อโรค, ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เขตสุขาภิบาล[N] sanitary district, Count unit: เขต, Thai definition: ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะต่ำกว่าเทศบาล มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน เป็นต้น โดยมีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นประธาน มีหน้าที่จัดทำกิจการภายในเขตที่รับผิดชอบ
สันสกฤต[N] Sanskrit, Syn. สังสกฤต, ภาษาสันสกฤต, Example: สันสกฤตนั้นมีรากศัพท์และคำศัพท์พ้องกับภาษากรีก, Thai definition: ชื่อภาษาในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ซึ่งมีใช้ในวรรณคดีอินเดียโบราณ เช่น คัมภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท ต่อมาใช้ในวรรณคดีของพราหมณ์โดยทั่วไปและในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
อนามัย[N] sanitation, Syn. สุขภาพ, สุขภาพอนามัย, พลานามัย, Example: รัฐบาลได้เอาใจใส่กับอนามัยของประชาชนมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: ภาวะของร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรค
เกี๊ยะ[N] sandal with a thick sole of wood, Syn. รองเท้าเกี๊ยะ, Example: เครื่องแบบประจำของเขาคือ เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้ามีข้อหุ้มทับขากางเกง สวมเกี๊ยะ, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เกือกไม้แบบจีน, Notes: (จีน)
เครื่องอังทราย[N] sand bath, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยถาดบรรจุทราย ใช้สำหรับส่งถ่ายความร้อนให้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยวิธีตั้งสิ่งนั้นบนถาดทราย แล้วเผาก้นถาดให้ร้อนจัด
พาลุก[N] sand, Syn. ทราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health   FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนามัยดี[adj.] (anāmai dī) FR: sain ; en bonne san
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เอาใจเสมอ[v. exp.] (aojai samoē ) FR: être obligeant ; être complaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
SAN    S AE1 N
SANE    S EY1 N
SANG    S AE1 NG
SANA    S AA1 N AH0
SANS    S AE1 N Z
SAND    S AE1 N D
SANI    S AE1 N IH0
SANI    S AE1 N IY0
SANK    S AE1 NG K
SANO    S AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sand    (v) (s a1 n d)
sane    (j) (s ei1 n)
sang    (v) (s a1 ng)
sank    (v) (s a1 ng k)
sans    (in) (s a n z)
Sandy    (n) (s a1 n d ii)
Sango    (n) (s aa1 ng g ou)
sands    (v) (s a1 n d z)
sandy    (j) (s a1 n d ii)
saner    (j) (s ei1 n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658, #2,792 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[sàn, ㄙㄢˋ, ] adjourn; scatter, #2,829 [Add to Longdo]
三星[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company, #3,758 [Add to Longdo]
[sāng, ㄙㄤ, ] mulberry tree, #4,303 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, / ] umbrella; parasol, #5,263 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] sand; gravel; granule, #5,433 [Add to Longdo]
丧失[sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ, / ] lose; forfeit, #5,581 [Add to Longdo]
三角[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle, #5,722 [Add to Longdo]
三峡[sān xiá, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] The Three Changjiang River Gorges; The Three Gorges, #5,860 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さん, san] (n) สาม
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) วุฒิสภา
三十[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
参加[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san, san , san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
酸化[さんか, sanka] (n prep) การกลายเป็นออกไซด์ , See also: R. 酸
酸化[さんか, sanka] (n ) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น , See also: R. oxidation
三角波[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
参加者[さんかしゃ, sankasha] (n ) ผู้ร่วมงาน, ผู้เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産出[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-Thai: Longdo Dictionary
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sand {m}sand [Add to Longdo]
Sankt Peter; der Heilige PetrusSaint Peter [Add to Longdo]
Sanatorium {n}; Heilanstalt {f} | Sanatorien {pl}; Heilanstalten {pl}sanatorium; sanitarium [Am.]; sanitorium [Am.] | sanatoriums; sanatoria; sanitariums [Am.] [Add to Longdo]
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture [Add to Longdo]
Sand-Skulpturen-Künstler {m}; Sand-Skulpturen-Künstlerin {f}; Carver {m}carver [Add to Longdo]
Sandale {f} | Sandalen {pl}sandal | sandals [Add to Longdo]
Sandalette {f}high-heeled sandal [Add to Longdo]
Sandbahn {f}dirt track [Add to Longdo]
Sandbank {f} | Sandbänke {pl}sandbank; sand bank | sand banks [Add to Longdo]
Sandbank {f}; Untiefe {f}shelf [Add to Longdo]
Sandboden {m} | Sandböden {pl}sandy soil; sand soil | sandy soils [Add to Longdo]
Sanddorn {m} [bot.]sallow thorn [Add to Longdo]
Sanddüne {f} | Sanddünen {pl}dune | dunes [Add to Longdo]
Sandelholz {n} [bot.]sandalwood [Add to Longdo]
Sandfallrohr {n}sand pipe [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
bonne san(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
三号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAN
     Schulen ans Netz [e.v.] (org.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAN
     Storage Area Network
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top