Search result for

sams

(36 entries)
(2.2476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sams-, *sams*, sam
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Samson[N] แซมซัน (ชาวยิวกำลังมหาศาลในพระคัมภีร์ไบเบิล), See also: ผู้มีกำลังมหาศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
samson(แซม'เซิน) n. ชาวยิวผู้มีกำลังมหาศาล (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ผู้มีกำลังมหาศาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
samsenwittayalai (name ) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want SAMs on that thing! Light him up! Light him up!ยิงจรวดใส่มันเลย\ เก็บมันให้ได้ เก็บให้ได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now, folks, for the past few years, we have had a highly secret, special research unit that has been working on something that we like to call Project Samson.คุณๆ ที่รัก หลายปีที่ผ่านมา เราได้ปกปิดความลับที่แผนกวิจัยเอาไว้ พวกเขากำลังดำเนินโครงการที่เรียกว่า "โปรคเจคท์ แซมสัน" Duplicity (2009)
It's Samson 1-6. Unauthorized engine start.เขต 6 เครื่องยนต์ติดโดยไม่ได้รับอนุญาต Avatar (2009)
It's a Samsonite briefcase, black. Combination locks it. Do you have a number you prefer?กระเป๋าเอกสารสีดำล็อครหัส คุณมีเลขในใจรึเปล่า The American (2010)
# Samson and Delilah ## แซมซั่น และ เดไลลาห์ # Home (2010)
Samson? Agassi.- อกาสซี่ Laryngitis (2010)
Four guys, two Samsonites each.ทั้งหมดสี่คน กับกระเป๋า แซมโซไนท์คนละใบ Withdrawal (2010)
You had five guys in Greg Samson's garage.- พวกเธอ 5 คนเล่นในโรงรถ Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Like that weird girl said, if you were born in a rich family due to Samshin Granny's randomness, you have the duty to preserve and expand this wealth.เหมือนที่ผู้หญิงประหลาดคนนั้นพูดไว้ ถ้าแกเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแล้ว แกก็มีภาระหน้าที่จะต้องรักษาและขยายความมั่งคั่งนั้นต่อไป Episode #1.12 (2010)
In my opinion, isn't that up to the Samshin* Grandmother? (*3 gods governing childbirth)ในความเห็นของฉัน มันขึ้นอยู่กับโชคชะตานั่นแหละ Episode #1.6 (2010)
Samsung, kind of last year.ซัมซุง เชยแล้ว Love & Other Drugs (2010)
Uh, Richard, could you bring in the Samson file, please?ช่วยเอาบันทึกของ แซมซั่น มาให้หน่อย Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังสารวัฏ[N] transmigration, See also: samsara, Syn. สงสารวัฏ, วัฏสงสาร, Example: พระธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้รู้จักตน และถอนตนให้พ้นไปจากสังสารวัฏทุกข์อันยาวนาน, Thai definition: การเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นความเชื่อว่าชีวิตเมื่อตายแล้วจะเกิดอีกในร่างใหม่ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซัมซุง[TM] (Samsung) EN: Samsung   FR: Samsung

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMS    S AE1 M Z
SAMSEL    S AE1 M S AH0 L
SAMSOM    S AE1 M S AH0 M
SAMSON    S AE1 M S AH0 N
SAMSARA    S AH0 M S AA1 R AH0
SAMSUNG    S AE1 M S AH2 NG
SAMSONITE    S AE1 M S AH0 N AY2 T
SAMSUNG'S    S AE1 M S AH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Samsung    (n) (s a1 m s uh n g)

German-Thai: Longdo Dictionary
Samstag(n) |der| วันเสาร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
samstags {adv}on Saturdays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) [Add to Longdo]
生死[せいし(P);しょうし;しょうじ, seishi (P); shoushi ; shouji] (n) (1) life and death; (2) (しょうし, しょうじ only) {Buddh} samsara (cycle of death and rebirth); (3) (しょうし, しょうじ only) death; (P) [Add to Longdo]
輪廻;輪回[りんね, rinne] (n,vs) {Buddh} samsara (endless cycle of death and rebirth); Buddhism transmigration of souls [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三星[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company [Add to Longdo]
三星集团[Sān xīng Jí tuán, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Samsung Group [Add to Longdo]
参孙[Cān sūn, ㄘㄢ ㄙㄨㄣ, / ] Samson (name); biblical hero around 1100 BC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土曜[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
土曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top