Search result for

salmen

(45 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salmen-, *salmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salmen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshitto!Ficksalmento! Nightmares (1979)
Bullshitto!Ficksalmento! Nightmares (1979)
Bullshitto!Flicksalmento. Nightmares (1979)
"This pretentious, ponderous collection of religious rock psalms is enough to prompt the question, what day did the Lord create Spinal Tap, and couldn't he have rested on that day, too?""Diese pompöse, schwerfällige Sammlung religiöser Rock-Psalmen wirft die Frage auf: An welchem Tag schuf Gott Spinal Tap? Hätte er nicht auch an diesem Tag ruhen können?" This Is Spinal Tap (1984)
Oh, yes. He was always quoting from the Psalms.Er zitierte aus dem Buch der PsalmenWithout a Clue (1988)
The Psalms... one of my favorite books.Das Buch der Psalmen. Eines meiner Lieblingsbücher. Without a Clue (1988)
The book of Psalms...Das Buch der PsalmenWithout a Clue (1988)
The book of Psalms.Das Buch der PsalmenWithout a Clue (1988)
Check out the Bible, Counselor the book between Esther and Psalms.Schlagen Sie's in der Bibel nach, Herr Anwalt, das Buch zwischen Esther und den PsalmenCape Fear (1991)
It's just that Cady said to read the book between Esther and Psalms.Cady sagte, ich solle das Buch zwischen Esther und Psalmen lesen. Cape Fear (1991)
He learnt them at school A souvenirDiese Psalmen lernte er in der Schule. Ein Andenken. Schön, nicht? For a Lost Soldier (1992)
" 'The wicked shall be turned into hell.' Psalms 9:17."Die Gottlosen werden in die Hölle hinabfahren." Psalmen 09.17. Needful Things (1993)
- The Psalms. - 11, 75 and 42.- Die der Psalmen. 11, 75 und 42. Cutthroat Island (1995)
"Lord, how long will the wicked, How long will the wicked triumph?""O Herr, wie lange noch dürfen die Frevler frohlocken?" Psalmen, Kapitel 94, Vers 3 The Fourth Horseman (1998)
Yes, and the Psalm book.und ein Psalmenbuch. The Honour of the House (1999)
I found two hymnbooks printed in 1620, and here is an embossed edition of Ivanhoe.Hier habe ich zwei Psalmenbücher, Erstdrucke aus dem 17. Jahrhundert, und hier ist eine verziert gebundene Ausgabe von Ivanhoe - The Honour of the House (1999)
- Or Outer Limits-y. - What?Dass sich jemand so über Psalmen aufregt. It Should've Been Lorelai (2002)
I had just won the grand prize of Psalmody Chanting.Ich hatte den großen Preis... im Psalmengesang gewonnen. Bab'Aziz - The Prince That Contemplated His Soul (2005)
Unwind with the Psalms.Abspielen der PsalmenNew Amsterdam (2007)
Psalms 35.Psalmen 30-5. Just Business (2008)
More for the recitation of Psalms.Es ist mehr für das Rezitieren von Psalmen gedacht. Episode #1.1 (2008)
To show their devotion,monks and nuns had to recitethe psalms,hymns,or chants at specific timesall day long.Um ihre Ergebenheit zu zeigen, mussten die Mönche und Nonnen die Psalmen, Loblieder oder Kirchenlieder zu einem bestimmten Zeitpunkt, den ganzen Tag lang auswendig aufsagen. Book of Hours (2009)
Psalms.PsalmenWe Can't Win (2010)
I have translated works by Erasmus and Savonarola, as well as buying a beautiful book of psalms by Thomas Berthelet.Ich habe Werke von Erasmus und Savonarola übersetzt. Ich habe ein schönes Buch mit Psalmen vom Berthelet erworben. Secrets of the Heart (2010)
They ask me the weirdest things, like the psalms we're to sing in church.Sie fragen mich seltsames Zeug, die Psalmen, die wir singen sollen. Den første kærlighed (2013)
As for hymns and flowers, we don't remember whether Anna had a favorite flower.Und... was Psalmen betrifft oder Blumen, wir wissen nicht mehr, ob Anna Lieblingsblumen hatte. A Second Chance (2014)
How will you handle the psalms at mass?Und die Psalmen bei der Messe? Heaven on Earth (2015)
The psalms?Die PsalmenHeaven on Earth (2015)
I've been known to sing Orphic psalms.Aber selbst dann singe ich wohl Orphische PsalmenRing of the Magi (2015)
I cannot find my hymn book.- Ich finde mein Psalmenbuch nicht. The 39 Steps (1935)
Cigarette cases, yes, but I've never seen it happen to a hymn book before.Ein Psalmenbuch. So etwas passiert nur im Kino. The 39 Steps (1935)
And this bullet stuck among the hymns, eh?Und diese Kugel blieb in den Psalmen stecken? The 39 Steps (1935)
I'm not complaining, Sheriff. "Hymns that have helped me."Die Psalmen waren meine Rettung. The 39 Steps (1935)
If Mortimer's coming back for the services, we'll need another hymnal.Wenn Mortimer zurückkommt, brauchen wir noch ein Psalmenbuch. Arsenic and Old Lace (1944)
I can't recite any Psalms for you, but I know about people who believe in God.Ich kenne keine Psalmen auswendig, aber ich kenne gottesgläubige Menschen. Legend of the Lost (1957)
It's out of the Psalms.- Es stammt aus den PsalmenThe Spirit of St. Louis (1957)
And, Mother, you can't say your psalms and look at God through the bottom of a beer mug.Und wer Psalmen aufsagt, kann sich nicht dem Suff ergeben. Elmer Gantry (1960)
Bit of the Psalms, I suppose.Was aus den Psalmen, nehm ich an. Zulu (1964)
A great one for the Psalms, he was.Er hatte viel für die Psalmen übrig. Zulu (1964)
And then make him sing psalms of thanks.Dazu lassen wir ihn Dankpsalmen singen. Young Törless (1966)
I've turned to the Book of Psalms... and I will read from Psalm number 58... which I deem to be appropriate.Ich werde aus dem Buch der Psalmen den Psalm Nr. 58 lesen. Das halt ich für angebracht. The Life and Times of Judge Roy Bean (1972)
It's like those miserable psalms.Das ist genau wie die elenden PsalmenMonty Python and the Holy Grail (1975)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALMEN    S AE0 L M EH1 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psalm {m} | Psalmen {pl}psalm | psalms [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top