Search result for

saleem

(52 entries)
(1.3233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saleem-, *saleem*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saleem มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saleem*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It is Al-Saleem.-อัล ซาลีม Body of Lies (2008)
But he did mention there's a safe house up north, near Balad where Al-Saleem may have been.แต่น่าจะเป็นเซฟเฮ้าส์ทางเหนือของเมืองบาลาด ...อัล ซาลีม น่าจะอยู่นั่น Body of Lies (2008)
This is a live target, a known operational base of an Al-Saleem cell.เป้าหมายเป็นนักรบ ประจำศูนย์ปฏิบัติการของ อัล ซาลีม Body of Lies (2008)
You'll liaise with Jordanian GID, who are as hot for Al-Saleem as we are.ประสานกับหน่วยสืบราชการลับของจอร์แดน Body of Lies (2008)
We've recently discovered a large Al-Saleem safe house and training cell here in Amman.เราเพิ่งเจอแหล่งกบดานใหญ่ของอัล ซาลีม และศูนย์ฝึกก่อการร้ายในอัมมาน Body of Lies (2008)
Since no credit was claimed for the bombing we believe it to be the work of Al-Saleem.ไม่มีการกล่าวอ้างความรับผิดชอบ เรื่องวางระเบิด เราเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือ อัล ซาลีม Body of Lies (2008)
It's a recent photograph of Al-Saleem.ภาพถ่ายปัจจุบันของ อัล ซาลีม Body of Lies (2008)
Jesus Christ. You have a recent photograph of Al-Saleem.พระเจ้า คุณมีภาพถ่ายของอัล ซาลีม Body of Lies (2008)
We had the advantage. That house could have led us to Al-Saleem.เรามีโอกาสดี ที่บ้านนั้นจะช่วยเราเข้าถึงตัวอัล ซาลีม Body of Lies (2008)
What we need to do, with or without the cooperation of Hani is get our own man inside Al-Saleem's tent.ไม่ว่าฮานี่จะยอมร่วมมือหรือไม่ก็ตาม ต้องหาไส้ศึกที่เข้าใกล้ตัวอัล ซาลีมให้ได้ Body of Lies (2008)
- But Al-Saleem doesn't know that, right?-แต่อัล ซาลีม ยังไม่รู้ใช่มั้ย Body of Lies (2008)
- What if instead of tracking Al-Saleem like we're doing right now with absolutely no results we make it appear that there is another terrorist operation out there just as effective as his own?-ใช่ Body of Lies (2008)
I mean, how would Al-Saleem react to that kind of challenge to his stats?ลองดูปฏิกิริยาอัล ซาลีม เมื่อต้องเจอกับคู่แข่ง Body of Lies (2008)
It'll create chatter but it's gotta be big enough for Al-Saleem, to get his attention.ถ้าจะให้ฮือฮา ต้องใหญ่พอที่จะเรียกความสนใจจากอัล ซาลีม Body of Lies (2008)
One voice on a world phone out of Vienna sounds a lot like Al-Saleem himself.มีสายหนึ่งแถวๆ เวียนนา คล้ายเสียงของอัล ซาลีมมาก Body of Lies (2008)
And how are you measuring that? By how much closer you've gotten to Al-Saleem?แล้วจะเข้าใกล้อัล ซาลีมมากกว่านี้ได้ยังไง Body of Lies (2008)
Well, then where is Al-Saleem?แล้วเจออัล ซาลีมไหม Body of Lies (2008)
One, the people that have Aisha are running the show so they're close to Al-Saleem.หนึ่ง พวกที่กำลังจับตัวไอชาไป ใกล้ชิดกับอัล ซาลีม Body of Lies (2008)
So you now have Al-Saleem, right?ตอนนี้คุณได้ตัวอัล ซาลีมแล้วสินะ Body of Lies (2008)
Saleem!SaleemFace of Terror (2004)
- International Terrorist Saleem Haddad- Internationaler Terrorist Saleem Haddad Face of Terror (2004)
Saleem Haddad.Saleem Haddad. Face of Terror (2004)
Do you know where Saleem is?Weißt du, wo Saleem ist? Face of Terror (2004)
How is Saleem involved?Was hat Saleem damit zu tun? Face of Terror (2004)
Victor thought he could capture him and turn Saleem in to the police... in exchange for immunity in Jessica's death.Victor dachte, er könnte ihn schnappen und Saleem der Polizei übergeben... im Austausch für Immunität bezüglich Jessicas Tod. Face of Terror (2004)
How did Faith end up with Saleem?Wie ist Faith bei Saleem gelandet? Face of Terror (2004)
Timmons' apartment, I guess, and look for some link to Saleem.Timmons Wohnung, nach was suchen, was ihn mit Saleem verbindet. Face of Terror (2004)
His brother Saleem was recruited by Hamas as a shahid, a suicide bomber.iSein Bruder Saleem wurde von der Hamas rekrutiert, als Shahid, als Selbstmordattentäter. Bête Noire (2004)
This tape aired on Al jazeera after Saleem blew himself up along with nine Israeli civilians on a bus in Jerusalem.Das lief auf El-Jazeera, als Saleem sich mit neun israelischen Zivilisten in einem Bus in Jerusalem in die Luft sprengte. Bête Noire (2004)
Saleem is reciting the usual martyr rhetoric, but he dedicates his death to avenge the blood of his father and mother.Saleem bediente sich zwar der üblichen Märtyrersprache, aber er widmete seinen Tod der Rache für das Blut seiner Eltern. Bête Noire (2004)
In 1976 Osama's older brother Saleem bin Laden hired a man in Texas by the name of Jim Bath to handle all the investments in the United States for the bin Laden family.In 1976 hat Osamas älterer Bruder Saleem bin Laden einen Mann namens Jim Bath angestellt, um alle Investitionen der Bin Laden Familie in den Vereinigten Staaten zu verwalten. Zeitgeist (2007)
- It is Al-Saleem. - What's he saying?Es ist Al-SaleemBody of Lies (2008)
But he did mention there's a safe house up north, near Balad where Al-Saleem may have been.Aber er hat einen Unterschlupf weiter nördlich erwähnt. In der Nähe von Balad. Da könnte Al-Saleem gewesen sein. Body of Lies (2008)
This is a live target, a known operational base of an Al-Saleem cell.Das Ziel ist aktiv. Eine bekannte Operationsbasis der Al-Saleem-Zelle. Body of Lies (2008)
You'll liaise with Jordanian GID, who are as hot for Al-Saleem as we are.Sie schließen sich mit dem jordanischen Geheimdienst kurz, ...die sind genauso scharf auf Al-Saleem wie wir. Body of Lies (2008)
We've recently discovered a large Al-Saleem safe house and training cell here in Amman.Wir haben kürzlich ein großes Gebäude entdeckt, das Al-Saleem als Unterschlupf und Trainingszentrum dient, hier in Amman. Body of Lies (2008)
Since no credit was claimed for the bombing we believe it to be the work of Al-Saleem.Da es für den Anschlag in Amsterdam kein Bekennerschreiben gibt, ...denken wir, es war das Werk von Al-SaleemBody of Lies (2008)
It's a recent photograph of Al-Saleem.Das ist ein aktuelles Foto von Al-SaleemBody of Lies (2008)
Jesus Christ. You have a recent photograph of Al-Saleem.Oh, Scheiße, Sie haben ein aktuelles Foto von Al-SaleemBody of Lies (2008)
That house could have led us to Al-Saleem.- Das Haus war unsere Spur zu Al-SaleemBody of Lies (2008)
What we need to do, with or without the cooperation of Hani is get our own man inside Al-Saleem's tent.Jedenfalls müssen wir, ob mit oder ohne Hanis Kooperation, ...unseren eigenen Mann ins Al-Saleem-Zelt einschleusen. Body of Lies (2008)
- But Al-Saleem doesn't know that, right?- Ja, aber Al-Saleem weiß das nicht, oder? Body of Lies (2008)
- What if instead of tracking Al-Saleem like we're doing right now with absolutely no results we make it appear that there is another terrorist operation out there just as effective as his own?- Ja. - Was wäre, wenn wir, statt Al-Saleem quer durch die ganze Welt zu verfolgen, so wie jetzt, was absolut nichts bringt ... Was wäre, wenn wir so täten, als gäb's noch 'ne andere Terrorvereinigung, ...die genauso effektiv ist wie seine. Body of Lies (2008)
I mean, how would Al-Saleem react to that kind of challenge to his stats?Ich mein, wie würde Al-Saleem reagieren, wenn man seine Statistik überholt? Body of Lies (2008)
It'll create chatter but it's gotta be big enough for Al-Saleem, to get his attention.Das ist gut für die Gerüchteküche. Aber es muss auch ausreichen, um Al-Saleems Aufmerksamkeit zu erregen. Body of Lies (2008)
One voice on a world phone out of Vienna sounds a lot like Al-Saleem himself.Ein Anrufer, der in Wien lokalisiert wurde, klingt sogar nach Al-Saleem selbst. Body of Lies (2008)
By how much closer you've gotten to Al-Saleem?Daran, um wie viel näher Sie an Al-Saleem rangekommen sind? Body of Lies (2008)
Well, then where is Al-Saleem?Tja, und wo ist Al-SaleemBody of Lies (2008)
One, the people that have Aisha are running the show so they're close to Al-Saleem.Erstens, die Typen, bei denen Aisha ist, haben das Sagen. Sie gehören zu Al-SaleemBody of Lies (2008)
So you now have Al-Saleem, right?Jetzt haben Sie Al-Saleem, ja? Body of Lies (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALEEM    S AE1 L IY0 M

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top