Search result for

sachers

(56 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sachers-, *sachers*, sacher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sachers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sachers*)
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sachertorte (e) (n ) Sacher cake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sacher Torte.ซาเชอร์ เค้ก Will (2011)
There's one that says, "sacher,"มีอันนึง เขียนว่า "sacherA Dish Best Served Cold (2013)
A chocolate cake called Sacher.Sachertorte, eine Schokoladentorte. The Prodigal Daughter (1981)
Oh, this. It's just a little pain inducer.Oh, das hier ist nur ein kleiner SchmerzverursacherKnight of the Drones (1984)
Pain inducer?-Schmerzverursacher? Ja. Knight of the Drones (1984)
This man, LaHood, he's the one you all are feuding with?Dieser LaHood ist euer WidersacherPale Rider (1985)
Remember, Ian, I'm not only a master assassin... but a truly master magician as well. capable of hanging an opponent... not only with a piece of rope... but with his own logic.Ich bin nicht nur ein Meisterkiller, sondern auch ein Meisterzauberer, der seinen Widersacher nicht nur mit einem Seil, sondern auch mit seiner eigenen Logik hängen kann. Deadly Knightshade (1986)
And a major source of death from diseases.- Der Tabak ist auch ein Hauptverursacher von tödlichen Krankheiten. The Smoke Screen (1986)
Finally the true God won of course.Unnötig zu erwähnen, dass die Ritter ihre bösen Widersacher besiegten. Armour of God (1986)
In other words, time is against my character.Der Widersacher der Figur, die ich spiele, ist also die Zeit. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Our adversary, my dear Watson, is none other than Professor Moriarty himself.Unser Widersacher, mein lieber Watson, ist niemand anderes als der geniale, verbrecherische Professor Moriarty. Elementary, Dear Data (1988)
- Enter the opposition.Er hat einen WidersacherOliver & Company (1988)
So, first he kills his adversary, then he turns up to the house in order to ransack the safe and make off with the family jewels.Also tötet er seinen Widersacher, macht sich dann auf zu seinem Haus, um den Safe zu knacken, und verschwindet mit dem Familienschmuck, wie? The Disappearance of Mr. Davenheim (1990)
My great and worthy opponent?Mein großer und ebenbürtiger WidersacherHook (1991)
My great and worthy opponent?Mein großer, ebenbürtiger WidersacherHook (1991)
You. We have the power to conquer all enemies.Gemeinsam haben wir die Macht, unsere Widersacher zu überkommen. Walking Dead (1991)
This girl was an enemy.Dieses Mädchen war ein WidersacherWalking Dead (1991)
They are your enemies!Sie sind eure WidersacherWalking Dead (1991)
My staff and I were brought here by an old adversary, Q.Mein Stab und ich wurden von einem alten Widersacher, Q, hergebracht. Qpid (1991)
Sir, the stress breeder is inside being demobilized as we speak.Der Stressverursacher wird diesen Moment ausgeschaltet. Demolition Man (1993)
Sir, the stress breeder is inside being demobilized as we speak.Der Stressverursacher wird diesen Moment ausgeschaltet. Demolition Man (1993)
Because my enemy cut out his tongue.Weil einer meiner Widersacher ihm die Zunge rausgeschnitten hat. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Carlos Blanka will be the first of many. They shall march out of my laboratory... and sweep away every adversary, every creed, every nation, until the very planet is in the loving grip... of the Pax Bisonica.Carlos Blanka wird als Erster von vielen in die Welt hinausziehen... und jeden Widersacher, jede Religion, jede Nation hinwegfegen. Street Fighter (1994)
Not long after the campus experienced The tragedy of subhumanoid meltdown And the subsequent defeat of its evil rulers,Kurze Zeit, nachdem es auf dem Campus zur subhumanoiden Schmelz-Tragödie gekommen war, und der anschließenden Niederlage derer bösen Verursacher, gebar meine Frau einen kleinen Jungen, und verstarb traurigerweise daraufhin. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
I gotta hand it to you you're a formidable adversary.Ich muss sagen... du gibt einen prima Widersacher ab. How Green Was My Apple (1994)
- Pumpkin?- Sacher... Ride Scare (1994)
You can overcome any adversary no matter how bizarre their powers may seem.Ihr könnt alle Widersacher besiegen, egal, wie abenteuerlich deren Kräfte auch scheinen mögen. Mortal Kombat (1995)
Our competitors are moving into position, setting themselves up... to ascend the throne the moment he dies.Unsere Widersacher bereiten sich darauf vor, sofort nach seinem Tod, den Thron zu besteigen. The Coming of Shadows (1995)
My son, the writer, thinks I should say something profound on this occasion."DER WlDERSACHER" Mein Sohn meint, ich solle bei dieser Gelegenheit etwas Tiefsinniges sagen. The Adversary (1995)
Well, I guess it's a relief to feel like we're up against a real, live, flesh-and-blood adversary.Es ist eine Erleichterung, zu glauben, dass unser Widersacher aus Fleisch und Blut ist. Ghosts (1996)
Jefferson, my old adversary.Jefferson, mein alter WidersacherRequiem for a Chevyweight: Part 2 (1996)
He's name means "rival of Mars."Der Name bedeutet "Widersacher des Mars". Mrs Dalloway (1997)
HE'S FROM SYRACUSE, NEW YORK. THE CONGRESSMAN WAS A KEYOPPONENT TO THE TELECOMMUNICATIONS SECURITYAND PRIVACYACT.'Er galt als energischer Widersacher des Gesetzes 'für Telekommunikation, Sicherheit und Überwachung.' Enemy of the State (1998)
This neural solvent-- a clean and efficient inducer of pain-- far more effective than your crude attempts at persuasion.Das ist ein neurales Lösemittel, ein effektiver Verursacher von Schmerz. Viel effektiver als Ihre plumpen Überredungskünste. Living Witness (1998)
Scans haven't detected any viral or bacterial agents.Die Scans haben weder virale noch bakterielle Verursacher entdeckt. Waking Moments (1998)
Women are bigger antagonists than Egyptians and Romans combined.Frauen sind größere Widersacherinnen als Ägypter und Römer. Dogma (1999)
Be vigilant, as it Sayeth in the Book of Peter, chapter five, verse eight."Seid nüchtern und wachet." So steht es im Brief des Petrus. Kapitel 5. Vers 8: "Denn euer WidersacherSleepy Hollow (1999)
If you really believed in God, Father... why is it so inconceivable to you... that His adversary could be just as real?Wenn Sie an Gott glauben, Pater, dann ist sein Widersacher doch genauso wirklich! Lost Souls (2000)
So, I take my spear and throw him towards my enemy.Ich nehm also den Speer und werfe ihn auf meine WidersacherDungeons & Dragons (2000)
A game of chess... against our old adversary.Gegen unseren alten Widdersacher...' What Women Want (2000)
"Adversary"?"Widdersacher"? What Women Want (2000)
Surely you mean adversary, old boy?Du meinst "Widersacher", alter Seebär, hä? - '...wird erfah...' - '... What Women Want (2000)
A legitimate question.Wir haben es hier mit cleveren Widersachern zu tun. Live Fast and Prosper (2000)
hello, my puny-minded dog-faced opponents. What?Hallo, meine minderbemittelten, hundsköpfigen WidersacherCats & Dogs (2001)
hello, my puny-minded dog-faced opponents.Hallo, meine minderbemittelten, hundsköpfigen WidersacherCats & Dogs (2001)
I got a much bigger contender, a much heavier opponent.Ich habe einen viel größeren Wiedersacher, einen viel stärkeren Gegner Ali (2001)
We're all suffering at the hands of this unknown adversary.Dieser Widersacher fügt uns allen Schaden zu. Summit (2001)
When the wicked, even mine enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell.Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Gods and Generals (2003)
First are those books in which I have described Christian faith and life so simply that even my opponents have admitted that these works are useful.In einigen beschreibe ich den christlichen Glauben so simpel, dass selbst meine Widersacher zugeben, dass sie nützlich sind. Luther (2003)
They must pay if there's a fire. But then they will try to recover the cost from who was to blame.Sie kann es sich wiederholen vom Verursacher des Brandes. The Flying Classroom (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
SACHER    S AE1 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verursacher {m}causer [Add to Longdo]
Verursacherprinzip {n} (Umweltschutz)polluter pays principle [Add to Longdo]
Widerpart {m}; Widersacher {m}opponent; adversary [Add to Longdo]
Widersacher {m}antagonist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top