ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sv

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sv-, *sv*
English-Thai: Longdo Dictionary
RSVPกรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
svelte[ADJ] อ้อนแอ้น, See also: สะโอดสะอง, บอบบาง, Syn. slender, lithe, lissome, slim
svelte[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, เรียบร้อย, Syn. suave, polished, sleek

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
svดูที่ stroke volume
svelte(สเวลท,สเฟลทฺ) adj. ยาวเรียว,สูงโปร่ง,อรชรอ้อนแอ้น,สภาพ,เรียบร้อย,อ่อนโยน
svga(เอสวีจีเอ) ย่อมาจาก Super VGA (ซุเปอร์วีจีเอ) ทำงานเร็วกว่าจอวีจีเอ (VGA) ธรรมดา ดีกว่าจอ อีจีเอ (EGA) และซีจีเอ (CGA) มาก สีสวย คมชัด ดู CGA, EGA, และ VGA ประกอบ
hsvabbr. herpes simplex virus
rsvpv.p.,rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
transversal(แทรนซฺเวอ'เซิล) adj. ขวาง. n. เส้นที่ตัดเส้นอื่นตั้งแต่2เส้นขึ้นไป., See also: transversally adv., Syn. transverse
transverse(แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง,ข้าม,ผ่าน,ตัดขวาง,ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง,สิ่งที่อยู่คนละมุม,สิ่งที่ไขว้,สิ่งที่ตัดขวาง., See also: transversely adj. transverseness n., Syn. diagonal

English-Thai: Nontri Dictionary
transverse(adj,n) ตามขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SV waveคลื่นตามขวางแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
SVC (switched virtual circuit)เอสวีซี (วงจรเสมือนสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SVGA (super VGA)เอสวีจีเอ (ซูเปอร์วีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SVGA (super VGA)เอสวีจีเอ (ซูเปอร์วีจีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SVG (Document markup language)เอสวีจี (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
คลื่นตามขวาง[n. exp.] (khleūn tām khwāng) EN: transverse wave   FR: onde transversale [f]
ขวาง[X] (khwāng) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal   FR: à travers ; transversal
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aēn) EN: slender ; slight ; slim ; delicate   FR: élancé ; svelte
พีเอสวี[TM] (Phī-Ēs-Wī) EN: PSV Eindhove   FR: PSV ; PSV Eindhoven
เพรียว[adj.] (phrīo) EN: slim ; slender   FR: élancé ; svelte
สะโอดสะอง[adj.] (saōtsaǿng) EN: slender ; slim ; willowy   FR: svelte ; élancé
เส้นตัดขวาง[n. exp.] (sen tat khwāng) EN: transversal   FR: oblique [f] ; transversale [f]
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley   FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew   FR: transversalement ; obliquement ; en travers

CMU English Pronouncing Dictionary
SVEC S V EH1 K
SVEN S V EH1 N
SVORAY S V AO1 R EY2
SVENSK S V EH1 N S K
SVITAK S V IH1 T AH0 K
SVELTE S V EH1 L T
SVEHLA S V EH1 L AH0
SVENSKA S V EH1 N S K AH0
SVENSON S V EH1 N S AH0 N
SVETLIK S V EH1 T L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
svelte (j) svˈɛlt (s v e1 l t)
Sverdlovsk (n) sfˌɜːʳdlˈɒfsk (s f @@2 d l o1 f s k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] svelte; elegant manner; graceful bearing, #7,617 [Add to Longdo]
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定 [Add to Longdo]
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰 [Add to Longdo]
斯福尔瓦尔[Sī fú ěr wǎ ěr, ㄙ ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ ㄦˇ, / ] Svolvær (city in Nordland, Norway) [Add to Longdo]
生殖轮[shēng zhí lún, ㄕㄥ ㄓˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] svādhisthāna or svadhisthana, the navel or libido chakra 查克拉, residing in the genitals [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Rechtsverkehr(n) |der, nur Sg.| การจราจรโดยขับทางขวาของถนน, See also: A. der Linksverkehr,
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม
Inhaltsverzeichnis(n) |das, pl. Inhaltsverzeichnisse| สารบัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Svalbard und Jan Mayen Insel [geogr.]Svalbard and Jan Mayen Islands (sj) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
エイチエスブイ[, eichiesubui] (n) {comp} HSV [Add to Longdo]
エオニズム[, eonizumu] (n) (obsc) eonism; transvestism [Add to Longdo]
エスブイアールフォー[, esubuia-rufo-] (n) {comp} SVR4 [Add to Longdo]
エスブイジーエー[, esubuiji-e-] (n) {comp} SVGA [Add to Longdo]
シーエスブイ[, shi-esubui] (n) {comp} CSV [Add to Longdo]
シーベルト[, shi-beruto] (n) sievert (Sv) [Add to Longdo]
スバルバール[, subaruba-ru] (n) Svalbard [Add to Longdo]
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei [Add to Longdo]
ヘルペスウイルス[, herupesuuirusu] (n) herpes virus; herpesvirus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV) [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
相手先選択接続[あいてさきせんたくせつぞくきのう, aitesakisentakusetsuzokukinou] Switched Virtual Circuit, SVC [Add to Longdo]
相手選択接続[あいてせんたくせつぞく, aitesentakusetsuzoku] switched virtual connection (SVC) [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender [Add to Longdo]
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check [Add to Longdo]
横断[よこだん, yokodan] transverse [Add to Longdo]
シーエスブイ[しーえすぶい, shi-esubui] CSV [Add to Longdo]
エスブイジーエー[えすぶいじーえー, esubuiji-e-] SVGA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  SV
         StandortVerteiler (cable, EN 50 173)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top