Search result for

sos

(85 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sos-, *sos*, so
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SOS[N] สัญญาณขอความช่วยเหลือ (มาจาก save our souls)
sostenuto[ADV] รักษาระดับเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sos(เอสโอเอส') n. สัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อมีภยันตรายเกิดขึ้น (กับเรือหรือเครื่องบิน) ,สัญญาณขอความช่วยเหลือ,การขอความช่วยเหลือ
lysosomeเป็นถุงเล็กภายในบรรจุด้วยเอนไซม์ hydrolytic enzyme ทำหน้าที่เป็นระบบย่อยอาหารภายในเซลล์

English-Thai: Nontri Dictionary
isosceles(adj) หน้าจั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SOS.SOSChuck Versus the Anniversary (2010)
Little Sammy Sosa's a bit shook up, but she'll be okay.แค่อาการตกใจนิดหน่อยหน่ะเดี๋ยวเธอก็ดีเอง 50 First Dates (2004)
No trouble when dealing with Sosam.ข้าได้ยินมาว่า จะไม่มีปัญหาภายหลังถ้ามาหาเจ้า Shadowless Sword (2005)
You were looking for Sosam.ท่านมีชื่อจริงว่าอะไร Shadowless Sword (2005)
Hey, Sosam.ช่วยที Shadowless Sword (2005)
Brother Sosam! - I brought you a customer.อ้าว นั่น โซซัม นี่ Shadowless Sword (2005)
But they are quite expensive... Since you came with Brother Sosam,รู้จักดูม้านี่ แต่มันแพงหน่อยนะ... Shadowless Sword (2005)
Sosam, to be honest, some people came by here yesterday. Who?โซซัม พูดกันตรงๆ นะ เมื่อวานมีคนมาตามหาเจ้า Shadowless Sword (2005)
All that is left is useless myself, Sosam. Your real nature wouldn't have changed.ทุกอย่างที่เหลืออยู่คือคนไร้ประโยชน์ โซซัม คนนี้ Shadowless Sword (2005)
Soshu Family Syndicate.ของแก๊งโซชูเชียวนะ Crows Zero (2007)
Good morning, Sosuke.อรุณสวัสดิ์จ้ะ โซจัง Ponyo (2008)
Sosuke, how are you?โซซึเกะ สบายดีมั้ย? Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sosSoseki Natsume is one of the best writers in Japan.
sosAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
sosI'll send an SOS to the world.
sos"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?
sosI want you to be the next Soseki.
sosIt is Soseki that my sister likes best.
sosSOS, please help!
sosSoseki was a contemporary of Ohgai.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ถอดกระดูก[n. exp.] (kai thøt kradūk) EN: boneless chicken ; deboned chicken   FR: poulet désossé [m]
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sāmlīem nājūa) EN: isosceles triangle   FR: triangle isocèle [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sīlīem khāngmū nājūa) EN: isosceles trapezium   FR: trapèze isocèle [m]
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว[n. exp.] (sāmlīem nājūa) EN: isosceles triangle   FR: triangle isocèle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOSA    S OW1 S AH0
SOSS    S AO1 S
SOSHI    S OW1 SH IY0
SOSIN    S OW1 S IH2 N
SOSNA    S OW1 S N AH0
SOSUKE    S OW0 S UW1 K EY2
SOSKIN    S AA1 S K IH2 N
SOSEBEE    S AA1 S AH0 B IY0
SOSNOFF    S AO1 S N AO0 F
SOSINSKI    S AH0 S IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
SOS    (n) (e2 s ou e1 s)
SOSs    (n) (e2 s ou e1 s i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
注ぎ口[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注ぐ[そそぐ, sosogu] Thai: ริน
注ぐ[そそぐ, sosogu] Thai: รด
注ぐ[そそぐ, sosogu] Thai: ทุ่มเท
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
SOS {n} | SOS funkenSOS | to send an SOS [Add to Longdo]
SOS-Ruf {m}distress call [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
そしたら[, soshitara] (exp) then; (P) [Add to Longdo]
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t,vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
アイソスタシー[, aisosutashi-] (n) isostasy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唆す[そそのかす, sosonokasu] verfuehren, verleiten, ueberreden, aufwiegeln, aufhetzen [Add to Longdo]
注ぐ[そそぐ, sosogu] giessen, fliessen [Add to Longdo]
礎石[そせき, soseki] Grundstein [Add to Longdo]
祖先[そせん, sosen] Vorfahren, Ahnen [Add to Longdo]
祖先崇拝[そせんすうはい, sosensuuhai] Ahnenkult [Add to Longdo]
租借[そしゃく, soshaku] Pacht [Add to Longdo]
租借地[そしゃくち, soshakuchi] Pachtland [Add to Longdo]
粗食[そしょく, soshoku] einfaches_Essen, einfaches_Gericht [Add to Longdo]
素質[そしつ, soshitsu] Anlage, Natur [Add to Longdo]
組成[そせい, sosei] Zusammensetzung, Komposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 SOS \SOS\
   The letters signified by the signal ( . . . --- . . . )
   prescribed by the International Radiotelegraphic Convention
   of 1912 for use by ships in distress.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SOS
   n 1: an internationally recognized distress signal in radio code

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SOS
     Sophisticated Operating System (OS, Apple)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SOS
     Share Operating System (OS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SOS
     Standards and Open Systems
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SOS
     Support On Site
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SOS
     Symbolic Operating System (OS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top