Search result for

sk

(162 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sk-, *sk*.
English-Thai: Longdo Dictionary
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ska (n vi vt ) บ่าง
skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi vt adj ) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ
sky (n) เวหน
skylight (n) ช่องแสงบนหลังคา
Skywalk (n ) ทางเชื่อมระหว่างตึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ski    [N] กระดานสกี
ski    [VI] เคลื่อนไปด้วยสกี
ski    [VT] เคลื่อนไปด้วยสกี
sky    [N] ท้องฟ้า, Syn. firmament, welkin
sky    [VT] ตีหรือโยนให้สูง
sky    [VI] ตีหรือโยนให้สูง
skag    [SL] เหล้าแรง
skew    [VI] เอียง, See also: เบน, เฉ, Syn. angle, bias, slant
skew    [VT] ทำให้ไม่ตรง, See also: ทำให้เบนออก, ทำให้เฉ, ทำให้เฉียง, ทำให้เอียง, Syn. diviate, diverge, turn
skew    [VT] บิดเบือน, Syn. distort, falsify

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skald; scaldนักขับลำสกอลด์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
skarnหินสการ์น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
skelalgia; melosalgiaอาการปวดขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skelastheniaอาการขาเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal-โครงร่าง, -โครงกระดูก, -โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal hyphaeใยราโครงแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skeletal muscleกล้ามเนื้อโครงร่าง [มีความหมายเหมือนกับ muscle, striated] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal tissueเนื้อเยื่อโครงร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletal tractionการดึงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeletisation; skeletization๑. ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก [มีความหมายเหมือนกับ cachexia]๒. การเลาะเนื้อออกจากกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skaสกา [TU Subject Heading]
Skandhasขันธ์ [TU Subject Heading]
Skat (Submarine)สเกท (เรือดำน้ำ) [TU Subject Heading]
Skatesสเกต [TU Subject Heading]
Skatingการเล่นสเกต [TU Subject Heading]
skeletal muscleกล้ามเนื้อยึดกระดูก, กล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  เช่น กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ และ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ซึ่งทำงานคู่กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Skeletan คราบทรายแป้ง
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่ส่วนใหญ่ ขนาดทรายแป้ง ไปเคลือบตามผิวเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Skeletonโครงกระดูก [TU Subject Heading]
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skHe is as skillful a surgeon as ever lived.
skHe broke his leg skiing.
skHe is keen about skiing.
skHe showed great skill in skiing.
skHe is crazy about skiing.
skHe tumbled on a steep slope while skiing.
skHe fell and broke his arm while he was skiing.
skHe enjoyed skiing to his heart's content.
skHe is skating.
skHe sketches the outline of the machine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skate(สเคท) n. รองเท้าน้ำแข็ง,รองเท้าสเก๊ต,ปลากระเบน,บุคคล,คน,ม้าแก่,คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว,เล่นสเก๊ต,เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง,แฉลบไป,เลื่อนผ่านไป,ร่อนผ่านไป, See also: skateable,adj.
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย,กลุ่มใยไหม,ไจด้าย,ไจไหม,เข็ดด้าย,เข็ดไหม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank,coil
skeletal(สเคล'ลเทิล) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeleton(สเคล'ลิเทิน) n. โครงกระดูก,กระ-ดูกทั้งหมดของสัตว์ที่ก่อเป็นโครงขึ้น,คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,โครงค้ำ,โครงร่าง, -Phr. (skeleton in the closet เรื่องฉาวโฉ่ภายในหรือภายในบ้านความลับที่น่าอับอาย) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก,คล้ายโครงกระดูก
skepsis(สเคพ'ซิส) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย,ความสงสัยทางศาสนา., Syn. scepsis
skeptic(สเคพ'ทิค) n. ผู้สงสัย,ผู้มีความสงสัย adj. สงสัย
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de

English-Thai: Nontri Dictionary
skate(n) การเล่นสเก็ต,รองเท้าสเก็ต
skate(vi) เล่นสเก็ต,วิ่งบนน้ำแข็ง
skater(n) คนเล่นสเก็ต
skein(n) ไจไหม,กลุ่มด้าย,ความยุ่งเหยิง
skeletal(adj) เกี่ยวกับโครงร่าง,เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกสูง    [N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ฟากฟ้า    [N] sky, See also: horizon, heavens, Syn. ท้องฟ้า, ฟ้า, Example: จันทรุปราคาหรือจันทรคราสเป็นปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่ง, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่
มือดี    [ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
รถไฟลอยฟ้า    [N] skytrain, See also: air train, Syn. รถไฟฟ้า, Example: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
การกระโดดเชือก    [N] skipping, See also: jumping rope
การกระโดดร่ม    [N] skydiving, See also: parachuting, sport parachuting
อ่านผ่านๆ    [V] skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
สเกตบอร์ด    [N] skateboard, Example: เด็กๆ มักไปเล่นสเกตบอร์ดบริเวณลานกว้างของห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระดานสเกตที่มีลูกล้ออยู่ข้างล่าง
หาว    [N] sky, See also: open air, Syn. เวหา, ฟ้า, Example: ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่กลางหาวเหนือผิวน้ำ, Thai definition: ที่แจ้ง, ท้องฟ้า
สเก๊ตช์    [V] sketch, Syn. ร่าง, Example: ถ้าไม่อยากคิดให้ยาก คุณก็เขียนตามที่เขาสเก๊ตซ์มา, Thai definition: เขียนหรือวาดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นเป็นโครงร่าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phārakit) EN: perform a task   FR: accomplir une tâche

CMU English Pronouncing Dictionary
SKY    S K AY1
SKI    S K IY1
SKIM    S K IH1 M
SKIT    S K IH1 T
SKID    S K IH1 D
SKOV    S K AA1 V
SKIP    S K IH1 P
SKOW    S K AW1
SKIS    S K IY1 Z
SKIN    S K IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ski    (v) (s k ii1)
sky    (v) (s k ai1)
skep    (n) (s k e1 p)
skew    (j) (s k y uu1)
skid    (v) (s k i1 d)
skim    (v) (s k i1 m)
skin    (v) (s k i1 n)
skip    (v) (s k i1 p)
skis    (v) (s k ii1 z)
skit    (n) (s k i1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง
Weißkohl(n) |der| กะหล่ำปี
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du skiเล่นสกี
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎn, ㄔㄢˇ, ] skewer [Add to Longdo]
冰场[bīng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄔㄤˇ, / ] skating or ice rink; ice stadium; ice arena [Add to Longdo]
冰鞋[bīng xié, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, ] skating boots; skates [Add to Longdo]
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] skill; art [Add to Longdo]
多疑[duō yí, ㄉㄨㄛ ㄧˊ, ] skeptical [Add to Longdo]
天空[tiān kōng, ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ, ] sky [Add to Longdo]
天葬[tiān zàng, ㄊㄧㄢ ㄗㄤˋ, ] sky burial [Add to Longdo]
小传[xiǎo zhuàn, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] sketch biography; profile [Add to Longdo]
小冲突[xiǎo chōng tū, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] skirmish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
スキュー[すきゅー, sukyu-] skew [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
タスク[たすく, tasuku] task [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] Sklavengeist, Kriecherei [Add to Longdo]
壊血病[かいけつびょう, kaiketsubyou] Skorbut [Add to Longdo]
奴隷[どれい, dorei] Sklave [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] Skandal [Add to Longdo]
醜聞[しゅうぶん, shuubun] Skandal [Add to Longdo]
隷従[れいじゅう, reijuu] Sklaverei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top