Search result for

sam

(211 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sam-, *sam*
Possible hiragana form: さん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
same[ADJ] เหมือนกัน, See also: ไม่แตกต่างกัน, Syn. identical, selfsame
same[ADJ] เหมือนเดิม, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม, Syn. unchanging, unchanged, changeless
same[PRON] สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน
samp[N] ข้าวโพดบด
samba[N] จังหวะเต้นรำแซมบ้าของบราซิล
samba[VI] เต้นรำจังหวะแซมบ้า
Samoa[N] หมู่เกาะซามัว, See also: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
samara[N] ผลไม้เมล็ดเดี่ยวเช่น ผลของต้น elm หรือต้น maple
sampan[N] เรือสำปั้น, See also: เรือเล็กที่ใช้ในเมืองจีน
sample[N] ตัวอย่าง, See also: ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร, Syn. specimen, example, instance, illustration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
samแซม <คำอ่าน>ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน
samba(แซม'บะ,ซาม'บะ) n. จังหวะแซมบ้าเป็นจังหวะเต้นรำที่มีกำเนิดจากแอฟริกา
same(เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม), Syn. identical,like
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน
samoa(ซะโม'อะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
sampan(แซม'แพน) n. เรือสำปั้น,เรือแจวในเมืองจีน
sample(ซาม'เพิล,แซม'เพิล) n. ตัวอย่าง,ของลอง. adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็นตัวอย่าง,ทดลองเป็นตัวอย่าง,ตรวจสอบเป็นตัวอย่าง, Syn. exemplar,specimen,piece,instance
sampling(ซาม'พลิง,แซม'พลิง) n. การสุ่มตัวอย่าง,วิธีการสุ่มตัวอย่าง,ตัวอย่างที่สุ่มได้
samson(แซม'เซิน) n. ชาวยิวผู้มีกำลังมหาศาล (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ผู้มีกำลังมหาศาล
samurai(แซมมูไร') n., (pl. -rai) ซามูไร,นักดาบซามูไร,นักดาบ,นายทหารกองทัพบก

English-Thai: Nontri Dictionary
same(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน
samovar(n) กาโลหะ
sampan(n) เรือแจว,เรือสำปั้น,เรือจ้าง,เรือพาย
sample(n) ของทดลอง,ตัวอย่าง,สินค้าตัวอย่าง
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
jessamine(n) ดอกมะลิ
selfsame(adj) อันเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SAM (sequential access method)แซม (วิธีเข้าถึงโดยลำดับ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
samaraผลปีกเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
same offenceความผิดอันเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
samizdatวรรณกรรมซามิซดัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sampleตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample meanค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample spaceปริภูมิตัวอย่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sample surveyการสำรวจด้วยตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
samplingการชักตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
samplingการเลือกตัวอย่าง, การชักตัวอย่าง, การหาตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Samadhiสมาธิ [TU Subject Heading]
Samarskite ซามาร์สไกต์
แหล่ง - พบในบริเวณเหมืองแร่ดีบุก จังหวัดภูเก็ตและพังงา [สิ่งแวดล้อม]
Samatha (Buddhism)สมถะ [TU Subject Heading]
Samba (Dance)แซมบ้า (การเต้นรำ) [TU Subject Heading]
Sambasดนตรีแซมบ้า [TU Subject Heading]
Same-sex marriageการสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Sampleตัวอย่าง [การบัญชี]
sampleตัวอย่าง, ข้อมูลชุดที่นำมาทำการวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sample spaceปริภูมิตัวอย่าง, เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sample surveyการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง, การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
same time[どうじかん] ในเวลาเดียวกัน
SameHuman[ทำ-มะ-ชาด] (n ) ธรรมชาติ=Natural
Sammarinese (n adj name uniq ) ชาวซานมาริโน, แห่งสาธารณรัฐซานมาริโน
See also: R. San Marino
samsenwittayalai (name ) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sam?แซม The Day After Tomorrow (2004)
Sam?แซม The Day After Tomorrow (2004)
Sam!แซม Phantom Traveler (2005)
Sam.แซม Pilot (2005)
- Sam!แซม! Transformers (2007)
Oh, sam.โอ้ แซม I Don't Wanna Know (2008)
Sam...แซม.. Lucifer Rising (2009)
Dean: sam!แซม! Lucifer Rising (2009)
Sam.แซม.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Sam.แซม The Ballad of Booth (2010)
Sam.แซม Just Let Go (2011)
Sam.แซม Reading is Fundamental (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
samI know a woman whose first and last names are the same as mine.
samMum said the same thing. But, so what? It's got nothing to do with me.
samThis is the same camera that he lost.
samThe same to you.
samThis is the same purse that I lost a week ago.
samSam is two years younger than Tom.
samSimply repeating the same method won't do any good.
samPlease leave a urine sample in this cup.
samMy shoes are the same size as his.
samIt is all the same to me where he goes.
samThe food is very good and the same is true of the service.
samYoko ignored John completely, and he did the same to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันเดียวกัน[N] same day, Ant. คนละวัน, Example: เขาเข้าแจ้งความต่อตำรวจในวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุ, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนของวันนั้น
ตัวอย่างสินค้า[N] sample, Example: หน้าชั้นวางสินค้าจะมีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อน, Thai definition: สินค้าที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพตามลักษณะบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าจริง
เคียงบ่าเคียงไหล่[ADJ] equal, See also: same, identical, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน, Ant. แตกต่างกัน, Example: ทั้งสองครอบครัวนี้มีฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน, Thai definition: มีฐานะเสมอกัน, ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน
สมุทรปราการ[N] Samut Prakan, Syn. จังหวัดสมุทรปราการ, Example: หากได้ไปท่องเที่ยวที่สมุทรปราการรับรองว่าจะไม่ผิดหวัง, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
สมุทรสงคราม[N] Samut Songkhram, Syn. จังหวัดสมุทรสงคราม, Example: โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
สมุทรสาคร[N] Samut Sakhon, Syn. จังหวัดสมุทรสาคร, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
เอกมัย[ADJ] identical, See also: same, Thai definition: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นแบบเหมือนกัน
สังสารวัฏ[N] transmigration, See also: samsara, Syn. สงสารวัฏ, วัฏสงสาร, Example: พระธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้รู้จักตน และถอนตนให้พ้นไปจากสังสารวัฏทุกข์อันยาวนาน, Thai definition: การเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นความเชื่อว่าชีวิตเมื่อตายแล้วจะเกิดอีกในร่างใหม่ต่อไป
สำปั้น[N] sampan, See also: sanpan, Syn. เรือสำปั้น, Example: เรือสำปั้นขนาด 8 ศอก จอดเกยเลนนิ่งอยู่ในลำคลอง, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือต่อเสริมกราบชนิดหนึ่ง เดิมทำด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น ท้ายสูงกว่าหัวเรือ ใช้แจวหรือพาย
เดียวกัน[ADJ] same, See also: identical, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมาก็อาจจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Thai definition: รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง [n. prop.] (Arisaman Phongreūangrøng) EN: Arisamun Pongruangrong   FR: Arisamun Pongruangrong
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī yāng dīokan) EN: after the same method ; in the same way   FR: de la même manière
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper Samentosum   
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เดียว[adj.] (dīo) EN: same ; identical ; similar   FR: même
เดียวกัน[X] (dīokan) EN: same ; alike   FR: même ; identique ; le même
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAM    S AE1 M
SAMP    S AE1 M P
SAMS    S AE1 M Z
SAMA    S AA1 M AH0
SAME    S EY1 M
SAMI    S AE1 M IY0
SAMET    S AE1 M EH0 T
SAMBA    S AA1 M B AH0
SAM'S    S AE1 M Z
SAMES    S EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sam    (n) (s a1 m)
same    (j) (s ei m)
Sammy    (n) (s a1 m ii)
Samoa    (n) (s @1 m ou1 @)
samba    (n) (s a1 m b @)
Samoan    (n) (s @1 m ou1 @ n)
Samuel    (n) (s a1 m y uu @ l)
sambas    (n) (s a1 m b @ z)
sampan    (n) (s a1 m p a n)
sample    (v) (s aa1 m p l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さま, sama] (n) ใช้ต่อท้ายชื่อหรือคำนาม แสดงถึงความยกย่อง (คล้ายกับท่าน, คุณ, Mr., Mrs., Miss), ให้เกียรติสูงกว่าการเติม -san ตัวอย่างการใช้ เช่น 皆様 (mina sama) พวกท่านทั้งหลาย
寒い[さむい, samui] (adj) หนาว (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น อากาศหนาว)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ นาย นาง น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เรียกต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
さん[さん, san, san , san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
酸化[さんか, sanka] (n prep) การกลายเป็นออกไซด์ , See also: R. 酸
酸化[さんか, sanka] (n ) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น , See also: R. oxidation
三角波[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
参加者[さんかしゃ, sankasha] (n ) ผู้ร่วมงาน, ผู้เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken
覚める[さめる, sameru] Thai: ตื่น English: to wake
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent

German-Thai: Longdo Dictionary
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
gesamten(adj) , See also: gesamt
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
zusammenรวมทั้งหมด
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Samenzelle {f}sperm cell [Add to Longdo]
Samenstrang {m} [anat.]spermatic cord [Add to Longdo]
Samariter {m}; Samariterin {f}Samaritan [Add to Longdo]
Samba {m}samba [Add to Longdo]
Same {m}; Samen {m}; Saat {f}seed [Add to Longdo]
Samen {m}; Samenflüssigkeit {f}semen [Add to Longdo]
Samenbank {f}sperm bank [Add to Longdo]
Samenbehälter {m} | Samenbehälter {pl}seed case | seed cases [Add to Longdo]
Samenfaden {m}seminal filament [Add to Longdo]
Samenflüssigkeit {f}seminal fluid [Add to Longdo]
Samengang {m} [anat.]seminal duct [Add to Longdo]
Samenkapsel {f} | Samenkapseln {pl}seed vessel; boll | seed vessels [Add to Longdo]
Samenleiter {m} [anat.]spermatic duct; vas deferens [Add to Longdo]
Sammel-Elektrode {f}; Kollektor {m}; Sammler {m}collector [Add to Longdo]
Sammelauftrag {m}; Sammelbestellung {f}aggregated order [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
samedi(n) |m| วันเสาร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一律[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, ] same; uniformly; all; without exception [Add to Longdo]
一样[yī yàng, ㄧ ㄧㄤˋ, / ] same; like; equal to; the same as; just like [Add to Longdo]
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] same; ordinary; common; general; generally; in general [Add to Longdo]
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, / ] same type; category 1 (i.e. class A) [Add to Longdo]
丁肇中[Dīng Zhào zhōng, ㄉㄧㄥ ㄓㄠˋ ㄓㄨㄥ, ] Samuel C. C. Ting [Add to Longdo]
三星[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company [Add to Longdo]
三星集团[Sān xīng Jí tuán, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Samsung Group [Add to Longdo]
三昧[sān mèi, ㄙㄢ ㄇㄟˋ, ] Samadhi (Buddhist term) [Add to Longdo]
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
サンプリング[さんぷりんぐ, sanpuringu] sample (vs) [Add to Longdo]
サンプリングレート[さんぷりんぐれーと, sanpuringure-to] sampling rate [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
サンプル[さんぷる, sanpuru] sample [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
検査文字[けんさもじ, kensamoji] check character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さむらい, samurai] Samurai [Add to Longdo]
侍気質[さむらいかたぎ, samuraikatagi] Samuraigeist [Add to Longdo]
冷ます[さます, samasu] kuehlen [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] kalt_werden [Add to Longdo]
剣劇[けんげき, kengeki] Samurai-Drama [Add to Longdo]
取材[しゅざい, shuzai] Sammeln_von_Material, Sammeln_von_Nachrichten [Add to Longdo]
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]
土曜[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
土曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
[し, shi] SAMURAI, GEFOLGSMANN, MANN, GELEHRTER [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sam \Sam\, adv. [AS. same. See {Same}, a.]
   Together. [Obs.] "All in that city sam." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 SAM \SAM\ (s[a^]m), n. [acronym] (Mil.)
   a {Surface to Air Missile}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SAM
   n 1: a guided missile fired from land or shipboard against an
      airborne target [syn: {surface-to-air missile}, {SAM}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Security Access Manager (MS, Windows, XP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     SCSI-3 Architecture Model
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Security Accounts Manager
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Sequential Access Method / Mode (SAM, DAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Sort And Merge
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Storage Application Model (Seagate)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Standard Application Model (XTM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     Symantec Anti-virus for Macintosh (Apple)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAM
     System Activity Monitor
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top