Search result for

rube

(53 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rube-, *rube*
Possible hiragana form: るべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubella[N] โรคหัดเยอรมัน, Syn. German measles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rube(รูบ) n. คนบ้านนอก,คนลูกทุ่ง
rubefacient(รูบะเฟ'เชินทฺ) adj.,n. (สารหรือยาที่) ทำให้ผิวหนังแดง (เลือดคั่ง)
rubella(รูเบล'ละ) n. โรคหัดเยอรมัน, Syn. German measles

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubefacient๑. -ทำให้ผิวแดง๒. สารทำให้ผิวแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubella; measles, Germanโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubeola; measles; morbilliโรคหัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruber; rhod(o)-; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubescent๑. แดงเรื่อ๒. กลายเป็นสีแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubellaหัดเยอรมัน [TU Subject Heading]
Rubella vaccineวัคซีนหัดเยอรมัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rubeola (n) โรคหัด
See also: S. measles,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then one day a boy, Howard Rubenstock... snuck up behind me and tore it off my face.มีอยู่วันหนึ่ง เด็กผู้ชายคนนั้น โฮเวิร์ด รูเบ็นสต็อก แอบมายืนข้างหลังฉัน แล้วก็ดึงหน้ากากออกจากหน้าฉัน The House Bunny (2008)
- This is Ruben Kruger.- นี่คือ รูเบ็น ครูเกอร์ Invictus (2009)
This is Rube. He's our boss. He keeps us reapers in line.นี่คือรู้บ เขาเป็นเจ้านายของเรา โดยจะจัดคิวให้กับมัจจุราชอย่างพวกเรา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Every morning we meet Rube at a restaurant called Der Waffle Haus, where he would review the list which has who's to die, when and where, which he writes out on a Post-it and then passes on to all the grim reapers.ในทุกๆเช้าเราจะมาพบรู้บที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัท ที่ซึ่งเขาจะบอกรายชื่อคนตาย รวมทั้งเวลาและสถานที่ โดยจะเขียนมันลงในกระดาษเตือนความจำ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Rube says that you don't mess around with fate, peanut.รู้บห้ามพวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโชคชะตา Dead Like Me: Life After Death (2009)
Where the hell is Rube?แล้วนี่รู้บไปไหน? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Meet the new boss. Well, Rube got his lights.พบกับหัวหน้าคนใหม่ เอาล่ะ,รู้บพบแสงของเขาเเล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Rube. About Rube going away forever.รู้บ เรื่องรู้บ ที่เขาจากไปตลอดกาล Dead Like Me: Life After Death (2009)
Do you think he did something to Rube?เธอคิดว่าเขาทำบางสิ่งกับรู้บงั้นเหรอ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
If Rube was still around, he would have been at the Waffle Haus this morning.ถ้ารู้บยังอยู่แถวๆนี้ เขาต้องไปที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัทในตอนเช้า Dead Like Me: Life After Death (2009)
Rube would never do this.รู้บไม่เคยทำแบบนี้นะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Because you're the only one who wants Rube's old fucking job.เพราะมีแค่คุณคนเดียว ที่ยังอยากให้รู้บกลับมา Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัดเยอรมัน[N] German measles, See also: rubella, Syn. โรคเหือด, Example: สตรีตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ออกผื่นแดงทั่วตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles   FR: rubéole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBE    R UW1 B
RUBEY    R UW1 B IY0
RUBEN    R UW1 B AH0 N
RUBEL    R UW1 B AH0 L
RUBELL    R UW1 B AH0 L
RUBECK    R UW1 B EH2 K
RUBENS    R UW1 B AH0 N Z
RUBERG    R UW1 B ER0 G
RUBERT    R UW1 B ER0 T
RUBELLA    R UW0 B EH1 L AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
darüber
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: S. ausserdem, des Weiteren,
vorübergehend(adv) ชั่วคราว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rubel {m}ruble; rouble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do [Add to Longdo]
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family) [Add to Longdo]
アルキルベンゼン[, arukirubenzen] (n) alkyl benzene [Add to Longdo]
アルキルベンゼンスルホン酸塩[アルキルベンゼンスルホンさんえん, arukirubenzensuruhon san'en] (n) alkyl benzene sulfonate [Add to Longdo]
アルベド[, arubedo] (n) albedo [Add to Longdo]
エンゼルベビー[, enzerubebi-] (n) angel baby [Add to Longdo]
キャピタルベース[, kyapitarube-su] (n) capital base [Add to Longdo]
ケルベロス[, keruberosu] (n) {comp} Kerberos (computer security protocol) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rube
   n 1: a person who is not very intelligent or interested in
      culture [syn: {yokel}, {rube}, {hick}, {yahoo}, {hayseed},
      {bumpkin}, {chawbacon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top