Search result for

rover

(60 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rover-, *rover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rover[N] คนท่องเที่ยว, See also: คนเร่ร่อน, Syn. rambler, traveler, walker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
drover(โดร'เวอะ) n. ผู้ต้อนฝูงสัตว์ไปขาย
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
introvert(อิน'ทระเวิร์ท) vi.,n.,adj. (ผู้) หันเข้าข้างใน,ครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง,ฝัง (หุ้ม) ตัวอยู่
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.
retroversion(รีทระเวอ'เชิน) n. การมองกลับ,การหันกลับ,การวกกลับ,การหวนรำลึก, See also: retroverse adj.
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ,หันกลับ,พลิกกลับ,วกกลับ,หวนรำลึก,แปลกลับ,เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back

English-Thai: Nontri Dictionary
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
drover(n) คนต้อนสัตว์
extrovert(n) คนเปิดเผย
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้,เปลี่ยนไม่ได้,เถียงไม่ได้
introvert(n) คนเห็นแก่ตัว
introvert(vt) หันเข้าข้างใน,หุ้มตัวอยู่,ฝังตัวอยู่
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the pics of mars. You know, the rovers and all that.ทำกับรูปถ่ายดาวอังคาร รู้ใช่ไหม พวกท่องเที่ยวอะไรเทือกนั้น Not Cancer (2008)
- To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites.- ทางซ้ายของ... รถแลนด์ โรเวอร์.. คือ พวกที่ทำงานให้ลัทธิคุณ.. Babylon A.D. (2008)
- It's in the Range Rover.มันอยู่ในรถกระบะ - เคอร์ทิส? 2012 (2009)
Spot? Rover?สปอทเหรอ โรเวอร์ล่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Black Range Rover got jacked outside a bar in Alameda that same night.รถตู้สีดำ แบล็ค โรเวอร์รุ่นนี้ อยู่นอกบาร์ที่อัลเมด้า คืนเดียวกันนั่น Albification (2009)
He plays for Bristol Rover reserves. - Impressive.เขายั่วสาวๆมากเลย ไปนั่งด้วยกันดีกว่า Everyone (2009)
So, you and the Buxton Rovers under 21s managed to do that in one night?แต่มันไม่ทันแล้ว แม่ฉันโดดเต็มๆเลย Cook (2009)
"Castle storage, 42 rover hill."โรงเก็บของแคสเซิล 42 โรเวอร์ ฮิลล์ Sympathy for the Devil (2009)
Rover? Boy, am I glad to see you, Rover!โรเวอรเหรอ โอ ดีใจทีไดเจอเธอนะ.. Planet 51 (2009)
Rover?โรเวอรรึ Planet 51 (2009)
Kiss the ship goodbye, Rover!จูบลายานได โรเวอร Planet 51 (2009)
Rover!โรเวอร Planet 51 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถกเถียง[n.] (kān thokthīeng) EN: controversy   
การถกเถียงกัน[n. exp.] (kān thokthīeng kan) EN: controversy   
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīeng) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange   FR: discussion [f]
การโต้เถียงอย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tōthīeng yāng runraēng) EN: catfight ; controversy   
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue   FR: dispute [f]
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīeng) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention   FR: point de désaccord [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rover    (n) (r ou1 v @ r)
rovers    (n) (r ou1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
外向[がいこう, gaikou] (n,adj-no) extroversion [Add to Longdo]
外向性[がいこうせい, gaikousei] (n,adj-no) extroversion [Add to Longdo]
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing [Add to Longdo]
蛙鳴蝉噪[あめいせんそう, ameisensou] (n) annoying noise; fruitless argument; useless controversy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, ] rover; vagabond; vagrant; wanderer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rover \Rov"er\, n. [D. roover a robber. See {Rove}, v. i.]
   1. One who practices robbery on the seas; a pirate.
    [1913 Webster]
 
       Yet Pompey the Great deserveth honor more justly for
       scouring the seas, and taking from the rovers 846
       sail of ships.            --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. One who wanders about by sea or land; a wanderer; a
    rambler.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, a fickle, inconstant person.
    [1913 Webster]
 
   4. (Croquet) A ball which has passed through all the hoops
    and would go out if it hit the stake but is continued in
    play; also, the player of such a ball.
    [1913 Webster]
 
   5. (Archery)
    (a) Casual marks at uncertain distances. --Encyc. Brit.
      [1913 Webster]
    (b) A sort of arrow. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         All sorts, flights, rovers, and butt shafts.
                          --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   {At rovers}, at casual marks; hence, at random; as, shooting
    at rovers. See def. 5
    (a) above. --Addison.
      [1913 Webster]
 
         Bound down on every side with many bands because
         it shall not run at rovers.    --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rover
   n 1: someone who leads a wandering unsettled life [syn:
      {wanderer}, {roamer}, {rover}, {bird of passage}]
   2: an adult member of the Boy Scouts movement [syn: {rover},
     {scouter}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rover [rovər]
   robber
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top