ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosy

R OW1 Z IY0   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosy-, *rosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosy[ADJ] มีสีชมพู, See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู, Syn. reddish-pink, pink
rosy[ADJ] มีผิวสีชมพูผ่องใส, See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี, Syn. blooming, healthy-looking, radiant
rosy[ADJ] มีความหวัง, See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี, Syn. bright, hopeful, optimistic, promising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic

English-Thai: Nontri Dictionary
rosy(adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ
leprosy(n) โรคเรื้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
A rosy nose?จมูกคือสีดอกกุหลาบ? Yellow Submarine (1968)
I love Beauxbatows' rosy cheeks.ฉันรักแก้มแดง ๆ ของบรองซ์บาตอง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Nice cup o' Rosy Lee.- มีเขาล้อมรอบ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I want to have rosy cheeks, be healthy and activeอยากมีสุขภาพดี แก้มมีเลือดฝาด My Lovely Sam-Soon (2005)
It speaks of Rosy flesh and seeded wombIt speaks of Rosy fleshand seeded womb(เลือดเนื้อหญิงสีกุหลาบในอุทร) The Da Vinci Code (2006)
"An orb with Rosy flesh and seeded womb"."ลูกกลมที่มีเลือดเนื้อ ของหญิงสีกุหลาบ" The Da Vinci Code (2006)
I'm here to tell you that the- the future is rosy.ฉันจะบอกนายว่า.. อนาคตนายสดใสแน่ Cassandra's Dream (2007)
You've got this rosy film over your eyes, like a kid.คุณไม่รู้ในเรื่องนั้น Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Gas inhalation always leaves the deceased With a rosy, colorful afterglow....การดูดแก๊สเข้าไปมักจะทำให้ศพ มีผิวสีชมพูที่ดูเปล่งปลั่ง You Don't Know Jack (2010)
You're a great mechanic but times ain't exactly rosy.แต่เวลามันไม่เหมาะเท่าไร The Song Remains the Same (2010)
Of course, and... big rosy cheeks.ได้สิ แล้วก็แก้มสีชมพูพวงใหญ่ๆ Truly Content (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosyHis prospects are not so rosy as you suppose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
หูหนาตาเล่อ[n.] (hūnātāloē) EN: leprosy   
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease   FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[n.] (kuttang) EN: leprosy   FR: lèpre [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
นกเด้าดินอกสีชมพู[n. exp.] (nok daodin ok sī chomphū) EN: Rosy Pipit   FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kingkhrōng sī kulāp) EN: Rosy Starling   FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[n. exp.] (nok phayāfai sī kulāp) EN: Rosy Minivet   FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
ราศีดีมาก[X] (rāsī dī māk) EN: have a rosy complexion ; have a good colour   
เรื้อน[n.] (reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSY    R OW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosy    (j) rˈouziː (r ou1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透红[tòu hóng, ㄊㄡˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] rosy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]
Rosenspint {m} [ornith.]Rosy Bee Eater [Add to Longdo]
Rosenmennigvogel {m} [ornith.]Rosy Minivet [Add to Longdo]
Rosenbauch-Schneegimpel {m} [ornith.]Rosy Finch [Add to Longdo]
Perlastrild {m} [ornith.]Rosy Twin-spot [Add to Longdo]
Prachtbarbe {f} (Barbus conchonius) [zool.]rosy barb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンマイクロシステムズ[, sanmaikuroshisutemuzu] (n) {comp} Sun Microsystems; (P) [Add to Longdo]
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[, repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
ロージーゴートフィッシュ[, ro-ji-go-tofisshu] (n) rosy goatfish (Parupeneus rubescens) [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
紅顔[こうがん, kougan] (n) rosy cheeks [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
サンマイクロシステムズ[さんまいくろしすてむず, sanmaikuroshisutemuzu] Sun Microsystems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rosy \Ros"y\, a. [Compar. {Rosier}; superl. {Rosiest}.]
   Resembling a rose in color, form, or qualities; blooming;
   red; blushing; also, adorned with roses.
   [1913 Webster]
 
      A smile that glowed
      Celestial rosy-red, love's proper hue.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      While blooming youth and gay delight
      Sit thy rosy cheeks confessed.      --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rosy is sometimes used in the formation of
      self?xplaining compounde; as, rosy-bosomed,
      rosy-colored, rosy-crowned, rosy-fingered, rosy-tinted.
      [1913 Webster]
 
   {Rosy cross}. See the Note under {Rosicrucian}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rosy
   adj 1: reflecting optimism; "a rosy future"; "looked at the
       world through rose-colored glasses" [syn: {rose-colored},
       {rosy}]
   2: having the pinkish flush of health [syn: {flushed}, {rose-
     cheeked}, {rosy}, {rosy-cheeked}]
   3: of blush color; "blushful mists" [syn: {blushful}, {rosy}]
   4: presaging good fortune; "she made a fortunate decision to go
     to medical school"; "rosy predictions" [syn: {fortunate},
     {rosy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top