ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rost

R AA1 S T   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rost-, *rost*
Longdo Dictionary ภาษา สัตวศาสตร์ (ไทย) (TH-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rostrumกรี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roster[N] บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership
rostrum[N] ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย, See also: แท่นหรือเวที, Syn. platform, stage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rostrum(รอส'ทรัม) n. จะงอนปาก,ปุ่มหรือหัวที่คล้ายของ,พลับพลา,ยกพื้น,เวทีพูด pl. rostra,rostrums, Syn. platform
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
roster(n) บัญชีชื่อ,รายการ,ทะเบียนชื่อ
rostrum(n) พลับพลา,เวทีพูด,ยกพื้น
aerostat(n) เรือเหาะ
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rostellateมีจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostellumจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostral๑. -หน้า, -นำหน้า๒. -ปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostral columnเสานาวิกชัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rostrateคล้ายปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrate pelvis; pelvis, beakedเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrate; beakedมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostriform-รูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrum๑. ส่วนนำหน้า๒. จะงอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrumแท่นอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted   
อีตัว[n.] (ītūa) EN: female prostitute   FR: pute [f] (péj. - vulg.)
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute   FR: prostituée [f]
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การค้าประเวณี[n.] (kān khāprawēnī) EN: prostitution   FR: prostitution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROST R AA1 S T
ROSTY R AO1 S T IY0
ROSTOV R AA1 S T AA0 V
ROSTON R AA1 S T AH0 N
ROSTER R AA1 S T ER0
ROSTEN R AA1 S AH0 N
ROSTAD R AA1 S T AH0 D
ROSTRUM R AA1 S T R AH0 M
ROSTERS R AA1 S T ER0 Z
ROSTUCA R AO2 S T UW1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roster (n) rˈɒstər (r o1 s t @ r)
rostra (n) rˈɒstrə (r o1 s t r @)
Rostock (n) rˈɒstɒk (r o1 s t o k)
rosters (n) rˈɒstəz (r o1 s t @ z)
rostrum (n) rˈɒstrəm (r o1 s t r @ m)
rostrums (n) rˈɒstrəmz (r o1 s t r @ m z)
Rostenkowski (n) rˈɒstənkˈauskiː (r o1 s t @ n k au1 s k ii)
Rostropovich (n) rˈɒstrəpˈouvɪtʃ (r o1 s t r @ p ou1 v i ch)
Rostov-Na-Donu (n) rˌɒstɒf-nə-dˈounuː (r o2 s t o f - n @ - d ou1 n uu)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主席台[zhǔ xí tái, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄞˊ, / ] rostrum; platform, #16,406 [Add to Longdo]
罗斯托克[Luó sī tuō kè, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ, / ] Rostock, #102,586 [Add to Longdo]
罗斯托夫[Luó sī tuō fū, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄨ, / ] Rostov, #148,939 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
größtenใหญ่ที่สุด, ​สูงที่สุด, See also: größte
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rost {m} (Eisen, auch [bot.]) | Rost ansetzenrust | to start to rust [Add to Longdo]
Rost {m}gridiron [Add to Longdo]
Rost {m}; Feuerrost {m}; Gitter {n}grate [Add to Longdo]
Rost {m}; Bratrost {m}; Grill {m}grill [Add to Longdo]
Rostbraten {m} [cook.]roast joint [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Rostschutzfarbe {f}anti-rust paint; rust protection paint [Add to Longdo]
Rostschutzmittel {n}antirust agent [Add to Longdo]
Roststab {m}fire bar; grate bar [Add to Longdo]
Roststelle {f}patch of rust [Add to Longdo]
Rostumwandler {m}rust converter [Add to Longdo]
Rostigkeit {f}rustiness [Add to Longdo]
rostbeständig; rostfest {adj}rustproof [Add to Longdo]
rostbeständig {adj}corrosion-resistant [Add to Longdo]
rosten; verrosten | rostend; verrostend | gerostet; verrosted | rostet; verrostetto rust | rusting | rusted | rusts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アクロスティック[, akurosuteikku] (n) acrostic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage [Add to Longdo]
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roust \Roust\, n. [Cf. Icel. r["o]st an estuary.]
   A strong tide or current, especially in a narrow channel.
   [Written also {rost}, and {roost}.] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rost \Rost\, n.
   See {Roust}. [Scot.] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 rost
  rust

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rost /rɔst/ 
  grate; gridiron; grill

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top