Search result for

rome

(94 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rome-, *rome*
Possible hiragana form: ろめ
English-Thai: Longdo Dictionary
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rome[N] กรุงโรมของประเทศอิตาลี
Romeo[N] ชายคนรัก, See also: ตัวละครเอกในเรื่องโรมิโอ-จูเลียตของเช็คสเปียร์
Rome wasn't built in a day[IDM] การทำงานใดๆต้องมีความอุตสาหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rome(โรม) n. กรุงโรม (เมืองหลวงของอิตาลี)
romeo(โร'มีโอ) n. คนรักที่เป็นผู้ชาย,ชายคู่รัก
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
aeromechanics(แอโรมิแมค' นิคซฺ) n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับอากาศหรือแก๊ส -aeromechanical adj. (mechanics of air)
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)

English-Thai: Nontri Dictionary
aerodrome(n) สนามบิน
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
hydrometer(n) เครื่องวัดน้ำหนักของเหลว,เครื่องวัดดีกรีสุรา
micrometer(n) เครื่องวัดของเล็ก
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
promenade(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,นำออกเดิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Romeโรม [TU Subject Heading]
Rome (Italy)โรม (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Rome Statute of the International Criminal Court (1998)ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why does the king give Rome such power?ทำไมพระองค์ถึงให้อำนาจโรมได้ขนาดนั้นล่ะ? The Other Boleyn Girl (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
Broken with Rome.แตกหักกับโรม The Other Boleyn Girl (2008)
A husk who failed you, whose Spanish blood shackles you to Rome.สตรีชาวสเปนผู้ที่ทำให้ท่านผิดหวัง และผูกมัดท่านไว้กับโรม The Other Boleyn Girl (2008)
I was thinking of maybe checking out Rome, actually.คิดว่าบางทีอาจจะลองไปแวะกรุงโรมนะ Jumper (2008)
You were thinking of checking out Rome?เธอคิดจะไปแวะกรุงโรมเหรอ เธอก็รู้นั่นความฝันฉัน อย่าขโมยฝันฉันสิ Jumper (2008)
You're asking me to go to Rome? I mean, only if you want to skip the boring parts.หมายถึงถ้าเธออยากข้ามช่วงหน้าเบื่อไปน่ะ Jumper (2008)
She boarded a plane to Rome 16 hours ago and she didn't go alone.และเธอไม่ได้ไปคนเดียว Jumper (2008)
No matter what, they'll kill anyone that gets in their way, like your family, your friends, that little girlfriend you had traipsing around Rome with you.ไม่ว่าครอบครัวของนาย เพื่อนนาย ไม่ว่ายังไงมันจะฆ่าทุกคนที่ขวางทางมัน Jumper (2008)
The flight from Rome landed an hour ago.โอ้ไม่ Jumper (2008)
I got left in an airport in Rome. I'm sorry.ฉันขอโทษ Jumper (2008)
In Rome.ที่โรมกัน New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romeMarried to an Italian, she lives in Rome now.
romeRome is a city worth visiting.
romeWe are having a nice time in Rome.
romeI visited Rome for the first time in my life.
romeHe was billed to appear as Romeo.
romeI had to put back the hotel reservations for Rome by three days.
romeWhen did you go to Rome?
romeRome is an old city.
romeRome was not build in a day.
romeMy new Alfa Romeo convertible is light red.
romeIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
romeI took the opportunity to visit Rome.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบรมีน[n.] (brōmīn) EN: bromine   FR: brome [m]
ดาวน์ซินโดรม[n. exp.] (Dāo sindrōm) EN: Down's syndrome ; Down syndrome   
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade   
เดินเที่ยวเล่น[v. exp.] (doēnthīo len) FR: se promener
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เห็ดเผาะ [n. exp.] (het pho) EN: Barometer Earthstars   
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำสัญญา[n.] (khamsanyā) EN: promise   FR: promesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROME    R OW1 M
ROMEO    R OW1 M IY0 OW2
ROMER    R OW1 M ER0
ROMEY    R OW1 M IY0
ROME'S    R OW1 M Z
ROMERO    R OW0 M EH1 R OW0
ROMELLA    R OW0 M EH1 L AH0
ROMELLE    R AH0 M EH1 L
ROMESBURG    R OW1 M Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rome    (n) (r ou1 m)
Romeo    (n) (r ou1 m i ou)
Romero    (n) (r ou m e1 r ou)

German-Thai: Longdo Dictionary
Römer(n) ชาวโรมัน, See also: R. die Römerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.Rome wasn't built in a day either. [Add to Longdo]
Romeo und JuliaRomeo and Juliet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
お披露目;御披露目;お広め;御広目[おひろめ, ohirome] (n,vs) (See 披露目) debut [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
アクロメガリー[, akuromegari-] (n) (See 末端肥大症) acromegaly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗密欧与朱丽叶[Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄡ ㄩˇ ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Romeo and Juliet [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイクロメディア[まいくろめでいあ, maikuromedeia] micromedia [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
白黒[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rome
   n 1: capital and largest city of Italy; on the Tiber; seat of
      the Roman Catholic Church; formerly the capital of the
      Roman Republic and the Roman Empire [syn: {Rome}, {Roma},
      {Eternal City}, {Italian capital}, {capital of Italy}]
   2: the leadership of the Roman Catholic Church

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Rome [rɔm]
   Rome
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Rome [romə]
   Rome
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top