Search result for

rn

(94 entries)
(0.0445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rn-, *rn*
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
internal medicine(n) อายุรกรรม
turn in(vi slang) เข้านอน
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
RN[N] คำย่อของ registered nurse
RNA[ABBR] คำย่อของ ribonucleic acid, Syn. genetic code

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rnabbr. registered nurse,Royal Navy
rnaดูที่ ribonucleic acid
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
acorn(เอ' คอร์น) n ผลต้นโอ๊ก
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป

English-Thai: Nontri Dictionary
acorn(n) ลูกโอ๊ก
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RNAอาร์เอ็นเอ, ดู  ribonucleic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
RNAอาร์เอ็นเอ
RNA มีหน้าที่สำคัญในการสร้างโปรตีนตามลำดับเบสของดีเอ็นเอ โดยอาศัย RNA ที่สำคัญ 2 ชนิดคือ messenger RNA (mRNA) และ transfer RNA (tRNA) กระบวนการดังกล่าวเริ่มจากการถอดรหัสของลำดับเบสเป็น mRNA เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) และ tRNA (มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) หลังจากผ่านการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
RNA interferenceการแทรกแซงอาร์เอ็นเอ [TU Subject Heading]
RNA, Messengerเม็สเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ [TU Subject Heading]
Rnin-ma-pa (Sect)ญิงมะ (นิกาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is RNE Security.นี่คือ อาร์เอ็นอี รักษาความปลอดภัย Adam Raised a Cain (2009)
We have the neodymium laser yoused to rn holes in Gg Dorit's arms.เรามีค่าประจุของเลเซอร์ ที่คุณใช้เผาแขนดอริทเป็นรู The Bond in the Boot (2009)
DNA, RNA, it doesn't make someone your family.ที่จริงแล้วใช่ Tainted Obligation (2009)
Some proposal. Where's the rng?ข้อเสนอนั้น แล้วแหวนล่ะ? Airiseu: Deo mubi (2010)
Rn the elevators back on!- ผู้ชายคนนั้นยังอยู่ที่นี่ Death and All His Friends (2010)
Two arms, please. Like you missed rne.กอดเต็มร้กใหฆัเหมึอนคิดถึง Evil Dead (2013)
You make morphogenesis and RNA splicing seem exciting.คุณทำให้มอร์โฟจีนีซิส และอาร์เอ็นอาร์ดูน่าสน Fae-ge Against the Machine (2013)
I'm standing up for rne and I'm standing up for the homos!หุบปากเลย Ted 2 (2015)
loyalty issues going on, and I do not want to end up rn between my fidelity to you and the reality of having to keep my nose clean.เรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เกิดขึ้น และผมไม่อยากจะทำลายความจงรักภักดีที่มีต่อคุณ และความเป็นจริงคืออยากปรับตัวใหม่ Call Waiting (2007)
Rnd, industry cofinancing, Prizes.RDN, อุตสาหกรรมการเงิน, รางวัลมากมาย Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
RN    (n) (aa2 r e1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
erneut(Adv.) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง , See also: S. wieder
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
gesternเมื่อวาน
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
sondernหากว่า
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Britische MarineRN : Royal Navy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rn \Rn\, n. (Chem.)
   the symbol for the chemical element {radon}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rn
   n 1: a radioactive gaseous element formed by the disintegration
      of radium; the heaviest of the inert gasses; occurs
      naturally (especially in areas over granite) and is
      considered a hazard to health [syn: {radon}, {Rn}, {atomic
      number 86}]
   2: a graduate nurse who has passed examinations for registration
     [syn: {registered nurse}, {RN}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top