Search result for

rings

(71 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rings-, *rings*, ring
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ringside[N] บริเวณใกล้เวทแสดง, See also: บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดงได้ชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ringsiden. บริเวณใกล้เวทีการแสดง,บริเวณใกล้เวทีมวย,บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดง
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
moorings(n) เชือกโยงเรือ,ที่จอดเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(DOORBELL RINGS)50/50 (2011)
[Alarm rings]Last Temptation (2011)
[Cell phone rings]... Ghosts (2011)
[Phone rings]Number Crunch (2011)
[Cell phone rings]Wolf and Cub (2012)
Uh, there was a small ceremony with licorice ringsเป็นพิธีการเล็ก ๆ กับแหวนก้านชะเอม Pret-a-Poor-J (2008)
Rings. You should do your own clothing line- เธอน่าจะทำเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง There Might be Blood (2008)
We got married and exchanged licorice rings.- เราแต่งงานกัน แล้วก็ยังแลกแหวนชะเอมกันอีกด้วย There Might be Blood (2008)
Look, aaron, the rings were sweet,นี่ แอรอน แหวนมันสวีทนะ There Might be Blood (2008)
Some friends of ours said that your store is the best place in town to find engagement rings.ทายสิใครที่โชคดีที่สุด ฉันนี่ไง เพื่อนผมบอกว่าร้านคุณ Committed (2008)
The Jedi have positioned a fleet beyond the planetary rings.ยานของพวกเจไดอยู่ถัดจาก วงแหวนของดาวเคราะห์นั่น Downfall of a Droid (2008)
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ringsAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
ringsDad can blow many smoke rings.
ringsHer voice still rings in my ears.
ringsHe still rings me from time to time.
ringsHis story rings true.
ringsIf the phone rings again, I will ignore it.
ringsIf the telephone rings, can you answer it?
ringsIn Japan the ring shaped ones came into use first so they're also often called "contraceptive rings".
ringsI prefer silver rings to gold ones.
ringsMy wife often rings me up, while she travels abroad.
ringsShe wears rings on her ears.
ringsThat rings a bell somewhere.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรพลี[n. exp.] (batphlī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities   
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin offerings ; gift of robes ; kathina   
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut into rings   
ก้มหน้าทนทุกข์[v. exp.] (kom nā thon thuk) EN: resign oneself to sufferings   
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RINGS    R IH1 NG Z
RINGSIDE    R IH1 NG S AY2 D
RINGSTAD    R IH1 NG S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rings    (v) (r i1 ng z)
ringside    (n) (r i1 ng s ai d)
ringsides    (n) (r i1 ng s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ringschaltung {f}ring connection [Add to Longdo]
Ringschieberegister {n}circulating register [Add to Longdo]
Ringschlüssel {m}box wrench [Add to Longdo]
Ringschneider {m}circular cutter [Add to Longdo]
Ringschraube {f} [techn.]lifting screw [Add to Longdo]
Ringsendung {f}; Zusammenschaltung {f} (zu einer Gemeinschaftssendung) (Radion, TV) | Ringsendungen {pl}hookup | hookups [Add to Longdo]
rings; ringsum; ringsumher {adv}all around [Add to Longdo]
ringsherumaround [Add to Longdo]
ringsherum; rundround [Add to Longdo]
ringsherum; ungefähr; um ... herumaround [Add to Longdo]
ringsumher {adv}all-around [Add to Longdo]
Ringschnabelente {f} [ornith.]Ring-necked Duck (Aythya collaris) [Add to Longdo]
Ringschnabelmöwe {f} [ornith.]Ring-billed Gull (Larus delawarensis) [Add to Longdo]
Ringsittich {m} [ornith.]Port Lincoln Parrot [Add to Longdo]
Ringstar {m} [ornith.]White-collared Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ストリングス[, sutoringusu] (n) strings [Add to Longdo]
ドロスト[, dorosuto] (n) (col) (See ドローストリング) drawstring; drawstrings [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
リングサイド[, ringusaido] (n) ringside; (P) [Add to Longdo]
陰で糸を引く[かげでいとをひく, kagedeitowohiku] (exp,v5k) to pull wires; to pull strings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] rings on the yokes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rings
   n 1: gymnastic apparatus consisting of a pair of heavy metal
      circles (usually covered with leather) suspended by ropes;
      used for gymnastic exercises; "the rings require a strong
      upper body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top