Search result for

rh

(149 entries)
(0.1121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rh-, *rh*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rhinoplasty (n ) ศัลยกรรมจมูก
rhuematoid arthritis (n ) โรคปวดข้อรูมาตอยด์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rhelogy (n ) การศึกษาเกี่ยวกับการไหลของของเหลวและของกึ่งของเหลว
rheology (n ) วิชาที่เกี่ยวกับของไหล[วิทยาศาสตร์] ของกึ่งเหลวกึ่งแข็งหรือหนืดๆ
rheumatologist (n ) หมอรักษาโรคไขข้อ
rhinoplasty[ไรโนพลาสตี้] (n ) พี่ฤทธิ์
rhizosphere (n ) บริเวณรอบๆ ราก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rho    [N] อักษรกรีกตัวที่ 17 (อักษรแทนในภาษาอังกฤษคือ r )
rhea    [N] นกที่มีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศ
rheum    [N] น้ำมูก, Syn. spittle
rhino    [N] คำย่อของ rhinoceros
rhomb    [N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus
rhyme    [N] เสียงสัมผัสในบทกวี, See also: คำสัมผัส, Syn. assonance, prosody
rhyme    [N] บทกวี, Syn. poetry
rhyme    [VT] ใช้เสียงสัมผัส, Syn. alliterate, assonate
rhyme    [VI] เขียนบทกวี
rhyme    [VT] เขียนบทกวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhachilla; rachillaแกนกลางย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhachis; rachisแกนกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhagadesรอยผิวหนังแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhaphe; raphe๑. สันขั้วเมล็ด๒. ร่องฝาบน [ไดอะตอม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhaphe; rapheแนวประสาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhapsodyบทกระทบอารมณ์, บทแรปโซดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhegmaส่วนขาด, ส่วนแตก, ส่วนหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheologyวิทยากระแส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheophyteพืชทนน้ำท่วม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhetoricวาทศิลป์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rh-Hr blood-group systemระบบหมู่เลือดอาร์เอช-เอชอาร์ [TU Subject Heading]
Rhabditidaไส้เดือนฝอยรับดิทิดา [TU Subject Heading]
Rhabdomyosarcomaเนื้องอกแรบโดมัยโอซาร์โคมา [TU Subject Heading]
Rhabdomyosarcoma, Embryonalเนื้องอกแรบโดมัยโอซาร์โคมาชนิดเอ็มบริโอ [TU Subject Heading]
Rheologyวิทยากระแส [TU Subject Heading]
rheostatตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรให้อยู่ในช่วงที่ต้องการและเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rhetoricศิลปะการใช้ถ้อยคำ [TU Subject Heading]
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Rheumatic diseasesโรครูห์มาติก [TU Subject Heading]
Rheumatic feverไข้รูห์มาติก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhI understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
rhI like the slow rhythm of that song.
rhI have allergic rhinitis.
rhBut it's the rhetoric of failure.
rhThe end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
rhWhen someone speaks with such rhetorical flourish it starts to sound like they're lying.
rhThe doctor says she suffers from rheumatism.
rhChildren learn to respond to rhythmical sounds from a very young age.
rhThe rhythm is light, and the tempo fast - that song is liked by young people.
rhSamba is a Brazilian rhythm, isn't it?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.
rhapsodist(แรพ'ซะดิสทฺ) n. ผู้พูดหรือเขียนบทกวีด้วยอารมณ์ที่คลั่งไคล้,ผู้ยกยอสรรเสริญอย่างมากเกินปกติ, See also: rhapsodistic adj.
rhapsody(แรพ'โซดี) n. การใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,บทเพลงอิสระ, Syn. paean
rhea(รี'อะ) n. นกจำพวกหนึ่งคล้ายนกกระจอกเทศแต่มีขนาดเล็กกว่าและมี3นิ้วท้าวของเท้าแต่ละข้าง
rheostat(รี'อะสแทท) n. เครื่องปรับกระแสไฟฟ้า, See also: rheostatic adj.
rhesus(รี'ซัส) n. ลิงจำพวก Macaca mulatta พบในอินเดีย ใช้เป็นสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, Syn. Rhesus monkey
rhetoric(เรท'เทอริค) n. ศิลปะการใช้ถ้อยคำ,วาทศิลป์,เชิงสำนวน,ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน,เชิงคุยโว,เชิงโวหาร, Syn. expressiveness,bombast
rhetorical(รีทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับ rhetoric (ดู) ,
rheumatic(รูแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรครูมาติซึม,เป็นโรครูมาติซึม n. ผู้ที่เป็นโรครูมาติซึม, See also: rheumatically adv.
rheumatic fever(รูแมท'ทิค) n. โรคชนิดหนึ่งที่มักเป็นกับเด็ก/มีอาการไข้/เหงื่อออก/ปวดตามข้อ/เจ็บคอและโรคหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
rhapsody(n) การใช้คำหรูหรา,โคลงโบราณ
rheostat(n) เครื่องบังคับกำลังกระแสไฟฟ้า
rhetoric(n) วาทศิลป์
rhetorical(adj) เชิงโวหาร,เกี่ยวกับวาทศิลป์
rhetorician(n) ผู้ชำนาญทางวาทศิลป์
rheum(n) น้ำตา,น้ำมูก,น้ำลาย,โรคหวัด
rheumatic(adj) เกี่ยวกับโรคไขข้อ
rheumatic(n) คนเป็นโรคไขข้อ
rheumatism(n) โรคไขข้อ
rhinoceros(n) แรด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    [N] rhombus, See also: rhomb, lozenge
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    [N] rhomboid
วาทะศิลป์    [N] rhetoric, Example: งานนี้ขึ้นอยู่กับวาทะ, Thai definition: รู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
สัมผัส    [N] rhyme, Syn. จังหวะ
รับ    [V] rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai definition: คล้องจองกัน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    [N] rhombus, Syn. รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
วาทศิลป์    [N] rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
เข้าจังหวะ    [ADV] rhythmically, Syn. ตามจังหวะ, Example: คู่เต้นรำทุกคู่บนฟลอร์เต้นได้เข้าจังหวะพร้อมเพรียงกันดี, Thai definition: อย่างสอดคล้องกับจังหวะของดนตรี
คารม    [N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, words, argument, Syn. ฝีปาก, ถ้อยคำ, Example: สักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าคงพอจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดยืนที่จะไม่หวั่นไหวไปกับคารมคำโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายสินค้าได้โดยง่าย, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย
แง่ง [CLAS] rhizome, See also: rootstock, stem, Syn. ราก, Example: ถ้าไปตลาดแล้วอย่าลืมซื้อขิงมาซัก 2 แง่งนะ, Count unit: แง่ง, Thai definition: ส่วนที่งอกเป็นแง่ออกมาจากเหง้าขิงข่ากะทือ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อรหัตมรรค[n.] (arahattamak) EN: path of Arhatship   
อรหัตผล[n.] (arahattaphon) EN: attainment of Arhatship   
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR: génie [m] ; surhomme [m]
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids   
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)

CMU English Pronouncing Dictionary
RHA    R AA1
RHO    R OW1
RHEW    R UW1
RHIN    R IH1 N
RHUE    R UW1
RHEE    R IY1
RHEA    R IY1 AH0
RHEM    R EH1 M
RHOAD    R OW1 D
RHULE    R UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rhyl    (n) (r i1 l)
rhea    (n) (r i@1)
Rhine    (n) (r ai1 n)
Rhode    (n) (r ou1 d)
rheas    (n) (r i@1 z)
rheum    (n) (r uu1 m)
rhino    (n) (r ai1 n ou)
rhomb    (n) (r o1 m)
rhyme    (v) (r ai1 m)
Rheims    (n) (r ii1 m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ , See also: S. bekommen, kriegen Related. erhältlich
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich
innerhalb(Präp.) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
かも[, kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus sinensis (small carp) [Add to Longdo]
修辞[xiū cí, ㄒㄧㄡ ㄘˊ, / ] rhetoric [Add to Longdo]
修辞学[xiū cí xué, ㄒㄧㄡ ㄘˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] rhetoric [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] rhinoceros indicus [Add to Longdo]
大黄[dài huáng, ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] rhubarb [Add to Longdo]
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway [Add to Longdo]
尾韵[wěi yùn, ㄨㄟˇ ㄩㄣˋ, / ] rhyme [Add to Longdo]
恒河猴[Héng hé hóu, ㄏㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄡˊ, / ] rhesus macaque (Macaca mulatta); rhesus monkey; lit. river Ganges monkey of north India [Add to Longdo]
押韵[yá yùn, ㄧㄚˊ ㄩㄣˋ, / ] rhyme [Add to Longdo]
根状茎[gēn zhuàng jīng, ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄥ, / ] rhizome (biol.); root stock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
張出し[はりだし, haridashi] overhang [Add to Longdo]
オーバーヘッド[おーばーへっど, o-ba-heddo] overhead [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
韻律[いんりつ, inritsu] Rhythmus, Metrum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rh
   n 1: a blood group antigen possessed by Rh-positive people; if
      an Rh-negative person receives a blood transfusion from an
      Rh-positive person it can result in hemolysis and anemia
      [syn: {rhesus factor}, {Rh factor}, {Rh}]
   2: a white hard metallic element that is one of the platinum
     group and is found in platinum ores; used in alloys with
     platinum [syn: {rhodium}, {Rh}, {atomic number 45}]
   3: any of several hormones produced in the hypothalamus and
     carried by a vein to the anterior pituitary gland where they
     stimulate the release of anterior pituitary hormones; each of
     these hormones causes the anterior pituitary to secrete a
     specific hormone [syn: {releasing hormone}, {RH}, {releasing
     factor}, {hypothalamic releasing hormone}, {hypothalamic
     releasing factor}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RH
     Request Header
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top